torsdag 26 juni 2008

RS anmäler kommunstyret till Länsrätten

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har anmält Haninge kommun till Skolverket och Länsrätten eftersom högerstyret tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen beslutade att införa kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna.

Ledande forskare och ­institutioner som Skolverket anser att det kan vara skadligt för barn att ­kontrolleras och bedömas i tidig ålder. Ändå vill den borgerliga majoriteten tillsammans med s och v ha kunskapskon­troller på 4-åringar och betygsliknande omdömen på 6-åringar.
I rapporten Förskola i brytnings­tid skriver Skolverket (sid 181) ”Att utvärdera enskilda barns ­prestationer i relation till uppnåendemål strider mot läroplanens och reformens intentioner.” Reformen som nämns är läroplanen som gäller för förskolan, Lpfö 98.
Vidare skriver Skolverket (på sid 182) att ”Skolverket kan här se en perspektivförskjutning, där kartläggning av barns individuella utveckling inom olika områden blivit allt vanligare. Här finns det en risk för en alltför ensidig fokusering på enskilda barns prestationer, där man inte uppmärksammar vilka förutsättningar verksamheten erbjuder och hur barn fungerar i ett socialt och pedagogiskt sammanhang." Skolverket menar att det även är viktigt att beakta hur små barn kan uppleva att tidigt bli bedömda.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att fler prov och betyg inte kan ersätta lärare. Vi säger nej till lärarlösa lektioner, stora klasser och ytinlärning. Istället behövs mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken. Därför vill vi satsa 60 miljoner kronor mer än högermajoriteten på För- och grundskolenämnden i ­budgeten för år 2009 för att återställa personaltätheten inom barnomsorg och grundskola. Rättvisepartiet Socialisterna samlade till stora protester och ­skolstrejk förra året tillsammans med lärare, elever och föräldrar – protester som tvingade högerstyret att backa från delar av de stora nedskärningarna inom skola och barnomsorg.

Tobias Lindberg
Ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 12 juni 2008

Oppositionen stavas RS

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är den aktiva oppositionen i Haninge. Det visar partiets budgetförslag för 2009-2010.

Moderaterna och de andra högerpartierna, som nu styr kommunen, visar med sin budget att de vill genomföra privatiseringar, ett kvinnofientligt vårdnadsbidrag och ökad betyghets så långt ner som i förskolan och öka klassklyftorna. Socialdemokraternas budget är lam och vågar inte omfördela resurser. Vänsterpartiets budget är nästan identisk. I RS alternativbudget föreslår vi ett upprop som tar kamp för höjda och indexreglerade statsbidrag och bjuder in andra kommuner, fackföreningar och sociala rörelser att ­delta. Haninges största utmaning under de kommande åren är att lösa perso­nalbristen. Fram till 2017 kommer ca 1 350 personer att gå i pension. För att locka fler unga att söka jobb inom skola, barn- och äldreomsorg vill vi avsätta 10 miljoner kronor till att höja lägstalönerna. Genom att redan nu öka bemanningen på kommunens ­arbetsplatser minskas arbetsbelastningen. Detta skulle minska, inte bara förtidspensioneringar, utan också ohälsotalen samt antalet arbetsskador. Anställda med lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke borde också ha möjlighet att avstå från tungt belastade arbetsmo­ment och använda mer tid till att vägleda unga/nya anställda. Vi vill dessutom avsätta ytterligare 2 miljoner kronor på friskvård. Vår personalpolitik skapar nya resurser till satsningar. Vi vill spara på politikernas favo­ritområden: 2,5 miljoner kronor på representation, resor, konferenser och presenter; 6,5 miljoner kronor på slopat kontant partistöd, minskade arvoden för sammanträden samt hel- och deltidsengagerade förtroendevalda och 22 miljoner kronor på konsulter. Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med vår politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – måste få större inflytande.

Rusta upp skolan
I För- och grundskolenämnden ­satsar vi 60 miljoner kronor mer än höger­majoriteten för att återställa personaltätheten inom barnomsorg och grundskola samt avskaffa begränsningen av vistelsetiden för barn till arbetslösa och sjukskrivna. Vi vill avskaffa den borgerliga synen på barnomsorg som barnpass­ning, bygga ut och stärka den pedagogiska uppgiften och minska klassstorlekarna i grundskolan. I Socialnämnden satsar vi 6 miljoner kronor till åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Detta möjliggör anställning av fältassistenter för trygghetsvandring­ar, en ny tjänst till manscentrum, en ny tjänst till kvinnojouren och nyförvärv av skyddade boenden. I Äldreomsorgsnämnden satsar vi 16 miljoner kronor, varav en fjärdedel öronmärks till en reducering av matavgiften för de äldre på ­särskilda boenden om 1 000 kronor per må­­nad. Vi öronmärker 0,8 miljoner kronor till inköp av nya taklyftar (ca 20 stycken) för att förbättra arbetsmiljön på Haninges äldreboenden. I Miljönämnden avsätter vi 1 miljon kronor för att inventera kommu­nens vindkraftspotential. Vi vill bygga en ny fotbollsplan åt Brandbergens IF och rusta upp nedgångna idrottsplaner. Med vår budget för 2009-2010 vill vi visa hur en socialistisk omför­delning av resurser kan ändra förutsättningarna för Haningeborna radi­kalt. Till skillnad från de andra partierna är vi aktiva på skolor och arbetsplatser.