torsdag 25 december 2008

Förskolelärare kritiserar införande av kunskapskontroller

I ett inlägg på tidningen Förskolans forum kritiserar en förskolelärare som är anställd på en förskola i Haninge det faktum att Haninge kommun inför kunskapskontroller i förskolan för att förbättra måluppfyllelsen istället för att tillföra mer resurser.

Något som är rätt typiskt är att förskoleläraren väljer att vara anonym vilket är resultatet av att Haninge kommun inte har vidare högt i tak när det kommer till att låta de anställa säga vad de tycker.

Tobias Lindberg

onsdag 17 december 2008

Skolverket sätter kontroll- och betygsfundamentalisterna på plats

I en artikel, Barn testas och bedöms i förskolan, på Allt om barn.se uppmärksammas att skolverket varnar för att allt fler förskolebarn testas och bedöms i förskolan trots att det strider mot förskolans läroplan.

I artikeln står det:

Skolans krav på mätbar kunskap letar sig in i förskolan. Det visar en utvärdering som Skolverket gjort tio år efter att förskolan fick en egen läroplan. På alltfler svenska förskolor bedöms barns prestationer genom bland annat individuella utvecklingsplaner, IUP, och olika typer av diagnos- och bedömningsmaterial. Utvecklingen har gått fort. År 2002 använde 10 procent av Sveriges kommuner IUP i förskolan, 2007 var siffran 48 procent. I 60 procent av kommunerna testas dessutom barnens språkutveckling på olika sätt.
I tidningen Förskolan skriver man i en artikeln Läroplanen - en snabb succé:

I nästan hälften av landets kommuner har man infört någon form av individuella utvecklingsplaner (IUP) i förskolan. Ofta efter beslut eller krav från politiker eller ledningsansvariga. 2002 hade bara 10 procent av förskolorna infört IUP, nu är det 48 procent. Enligt undersökningen är personal och rektorer oftare tveksamma eller direkt skeptiska till att införa IUP. De är, liksom Skolverket, oroade över den ökade bedömningen av enskilda barn. Något som strider helt mot läroplanens intentioner, säger Gunnar Åsén.
- Barn bedöms i förskolan på ett sätt som det inte var tänkt. Förskolan har
inga uppnåendemål för sin verksamhet som grundskolan utan bara strävansmål som beskriver inriktningen på arbetet. Det ställs inga krav på att man ska ha IUP i förskolan.
Vanligast är att man använder material för bedömning av barns språkutveckling. Bedömning av läsutveckling och matematisk utveckling förekommer också. En utveckling som Skolverket inte är helt nöjd med.
- Forskningen visar att ett ökat användande av tester inte gynnar lärande på längre sikt. Vi ser en liknande utveckling i flera andra länder där förskolan satsar allt mer på språkutveckling och matematik och verksamheten allt mer blir en förberedelse för skolan, säger Lena M Olsson.
Denna utveckling, med fler och tidigare kontroller och omdömen, beskrivs ibland som att det sker en "skolifiering" av förskolan, dvs att förskolans pedagogik mer och mer får stå tillbaks för skolans traditionella pedagogik med uppnåendemål och mätbara utvärderingsmetoder.

Utvecklingen är för tillfället särskilt stark här i Haninge kommun då alla etablerade partier från höger till vänster, med Martina Mossberg (m) och Robert Noord (s) i spetsen, är för kunskapskontroller i förskolan (4-åringar) och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna (6-åringar). Till och med Vänsterpartiet i Haninge stödjer utvecklingen trots att partiet nationellt är emot. De högsta tjänstemännen och politikerna har energiskt drivit på med fullt stöd från Dagens Nyheter som skrivit flera artiklar på ämnet och till och med givit Haninges socialdemokrater full tillgång till Sveriges största opinionsverktyg DN Debatt.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet i Haninge som har kämpar mot kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna. Vi har argumenterat mot utvecklingen i Haninge kommunfullmäktige och hänvisat till Skolverkets utredningar och den internationella forskning de stödjer sig på som visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt. Förespråkarna av kunskapskontrollerna har å sin sida aldrig hänvisat till seriös forskning utan endast hänvisat till egna föga vetenskapliga utvärderingar av kunskapskontrollernas resultat. När övriga partierna inte lyssnade på fakta beslutad vi oss i våras för att överklaga användandet av kunskapskontroller till Skolverket och införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklasserna till Länsrätten och Skolverket. Överklagandeprocessen är långsam men innan årets slut skall Skolverkets utredning om kunskapskontrollerna vara klar och utredningen om betygsliknande omdömen borde inte dröja mycket längre. Som det verkar, om man ser till utredningen Tio år efter förskolereformen, kommer Skolverket slå fast att kunskapskontroller i förskolan strider mot förskolans läroplan, Lpfö 98, eftersom man inte får ha uppnåendemål i förskolan. I förarbetena till förskolans läroplan, proposition 1997/98:93 "Läroplan för förskolan", står det dessutom väldigt tydligt i avsnitt 7.1:

I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas och inga betyg eller omdömen skall utfärdas. Förskolan är en pedagogisk verksamhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och delta i under olika lång tid. Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn som deltar, utifrån vars och ens förutsättningar. Av den anledningen anser regeringen att det inte är lämpligt att använda mål att uppnå i förskolans läroplan. Sammanfattningsvis anser regeringen att förskolans läroplan skall innehålla endast en typ av verksamhetsmål, nämligen mål att sträva mot för det enskilda barnets utveckling och lärande.
Hur utslaget blir när det gäller betygsliknande omdömen är inte lika självklart eftersom läroplanen för skolan, Lpo 94, och dess förarbeten inte är lika tydliga vad gäller uppnåendemål. Mycket pekar dock på att det inte borde vara tillåtet med betygsliknande omdömen i förskoleklasserna men det återkommer vi till i ett senare inlägg.

Tobias Lindberg
Ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

söndag 14 december 2008

Rättvisepartiet Socialisterna hade rätt

Precis som Rättvisepartiet Socialisterna förutspådde i våras så medförde flytten av förskolan Skrindan att fler barn än normalt lämnade verksamheten. Normalt brukar ungefär 15 barn sluta inför starten på hösten men detta år efter flytten hade hela 31 barn lämnat verksamheten. Alltså dubbelt så många än normalt. Detta var inte vidare svårt att förutspå tyckte vi men trots det menade Eva Andersson, central förskolechef, och Mats Öhlin, Förvaltningschef, vid Barn- och utbildningsförvaltningen, i sin konsekvensbeskrivning inför flytten att det inte skulle sluta fler barn än normalt.
För små barn är det viktigt med stabila och varaktiga barngrupper. Stora förändringar med alltför många nya barn i barngrupperna kan inverka negativt på barnen.

Tobias Lindberg
Förälder på Ribby förskola och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

torsdag 11 december 2008

Avslöjande debatt i Haninge fullmäktige under RS-motionen mot mäns våld mot kvinnor

I en och en halv timme försökte Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hit­ta argument för varför Rättvisepartiet Socialisternas motion ”Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor” inte skulle antas av Haninge kommunfullmäktige. Socialdemokraterna deltog inte ens i debatten.

Mattias Bernhardsson (RS)
I måndags var det årets sista kommunfullmäktigemöte i Haninge. Debatten om vår motion ägde rum strax efter att Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som enda parti röstade emot högre arvoden för politikerna.
I Haninge finns bara två skyddade boenden med sammanlagt sju platser. Under 2007 fick kvinnojouren plats med 22 kvinnor och 28 barn, samtidigt som lika många nekades plats.
Därför föreslog RS att antalet skyddade lägenheter skulle byggas ut.

Marie Litholm (KD), socialnämnden, menade att ”ur ett barnperspektiv är en längre tids vistelse på jouren inte önskvärd”.

– Är det ur ett barnperspektiv mer önskvärt att kvinnor och barn bor kvar hos en man som slår? kontrade RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.

Lina Thörnblom (RS)
– Är det en bra nivå att 55 kvinnor och barn inte fått plats i jourens lägenheter?, fortsatte Lina Thörnblom, också ledamot för RS. Men de fick inga svar.

torsdag 13 november 2008

Borgarna anklagar Skolverket för att använda dubbla budskap

Ett pressmeddelande från Haninge kommun från den 10 november 2008 riktat mot Skolverket är fyllt av felaktigheter och förvrängningar.

I pressmeddelandet påstås det att Skolverket kommer med dubbla budskap i frågan att kommunerna kartlägger barnen i förskolan.

Martina Mossbeg (m), ordförande för Barn- och utildningsnämnden i Haninge kommun, säger:

"Skolverkets rapport är underlig. Deras egna anvisningar säger att det är angeläget att kvalitet och måluppfyllelse i förskolan följs upp. Det gör 60% av Sveriges kommuner, men för detta kritiseras de av samma myndighet! Det verkar handla om en ideologisk konflikt internt på Skolverket".

Vad allt gäller är att Skolverket för några veckor sedan gav ut rapporten "Tio år efter förskolereformen" där det konstateras att "Barns utveckling, prestationer och
färdigheter kartläggs och bedöms i ökad omfattning. Denna utveckling ligger
knappast i linje med reformens intentioner ..." (sid 104). Även fast inga kommuner nämns med namn i rapporten så är det tydligt att en av kommunerna som åsyftas är Haninge kommun som sedan en tid tillbaks använder både Individuella utvecklingsplaner (IUP) och kunskapskontroller generellt på alla barn i förskolan.

Saken är den att det inte är som Martina Mossberg försöker påskina, det finns ingen ideologisk konflikt internt på skolverket. Visst är det så att kvalitét och måluppfyllelse skall följas upp men det skall inte göras på det sätt som Haninge gör. Haninge använder enkla diagnos- och bedömningsmaerial, ett läsutvecklingsschema (LUS) används för att bedöma läsförståelse och ett annat test ska börja användas för att bedöma den matematiska förmågan, vilket ökar risken att enskilda barns prestationer bedöms snarare än verksamhetens kvalitét. Skolverket förespråkar istället att pedagogisk dokumentation används för att följa upp kvalitét och måluppfyllelse.

torsdag 30 oktober 2008

Haninge behöver en kommunakut

Artikel ur Offensiv

När banker och storägare får problem kommer borgerliga partier och socialdemokrater snabbt till undsättning med bankakuter och krispaket. Det hände under 90-talskrisen och upprepas under dagens finanskris. När kommuner och landsting, vars verksamhet är viktig för vanligt folk, får problem kommer - ingen alls.

Redan nu visar det sig att de beräknade intäkterna för 2009 som Haninge kommunfullmäktige i juni baserade sitt budgetbeslutet på blir 11 miljoner kronor (mkr) lägre. Dessutom har invånarantalet vuxit snabbare än förväntat vilket kan medföra kostnadsökningar på upp till 18 mkr. Sammanlagt kan detta leda till nedskärningar på upp till 29 mkr under 2009. Prognosen för 2010 ser ännu dystrare ut med hela 39 mkr i minskade intäkter men kan snabbt bli ännu sämre.

Sammantaget kan detta leda till nedskärningar inom samtliga nämnder i storleksordningen 0,9 % under 2009 och 1,2 % under 2010. Det motsvarar ungefär 10 mkr för skolan och barnomsorgen under 2009 och ytterligare 13 mkr under 2010. Bara i skolan och barnomsorgen innebär det att drygt 100 tjänster riskerar att försvinna de kommande två åren. I övrig kommunal verksamheten riskerar ytterligare 100 tjänster att försvinna. Sammantaget kan alltså 200 tjänster vara hotade i Haninge.

Den kommande tiden kommer vi att få höra från de etablerade partierna att det tyvärr är tvunget att skära ner, att det är finanskrisens fel. De kommer att säga att de skulle ha gjort annorlunda om det bara gick men tyvärr måste ju budgetramarna hållas. Ha då i minnet att det inte bara är under finanskriser som de etablerade partierna skär ner. Mitt under blomstrande högkonjunktur 2007 genomförde den borgerliga majoriteten i Haninge kommun stora nedskärningar inom skola och barnomsorg vilket resulterade i att 170 tjänster försvann. Det enda man kan vara säker på idag är att oavsett om det går bra eller dåligt, oavsett om det är borgare eller socialdemokrater som styr, så hittar de alltid någon anledning att skära ner ytterligare i den offentliga verksamheten.

Rättvisepartiet Socialisternas krav är att staten sätter upp kommun- och landstingsakuter för att rädda den offentliga verksamheten och alla som riskerar att bli arbetslösa under finanskrisen. Vidare ska inte det allmännas pengar gå till att rädda storägarna, deras girighet har blivit deras fall, de förtjänar inte att räddas. De banker och storföretag som inte klarar sig själva bör tas över av samhället och styras demokratiskt för att uppfylla våra gemensamma behov.

Tobias Lindberg
ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 16 oktober 2008

Vad behöver göras mot sexism och homofobi?

Artikel ur Offensiv

RS krav på kampanj för sexuellt likaberättigande

I måndags hade kommunfullmäktige i Haninge möte. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har i Haninge två mandat och deltog aktivt i debatterna.
Den motion som RS lämnade in i februari om en kam­panj för sexuellt likaberätti- gande stod med på dagordningen.


– År 2004 gjordes en undersökning av doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl som visade att om det fanns valmöjlighet så skulle 36 procent av personalen avstå från att vår­da homosexuella patienter.
– Ungdomsstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en undersökning över ungdomars hälsa 2007. Den uppger att HBT-personer mår avsevärt sämre än övriga unga i befolkningen. Bland dem är det de unga kvinnorna som är homo-, bi-, eller transsexuella som mår sämst.
– Skolverket rapporterade 2003 att nästan var tredje elev ansåg att homo­sexuella lärare inte ska tillåtas arbeta i grundskolan, sa Lina Thörnblom i sin presentation av motionen.

I motionen kräver Rättvisepartiet Socialisterna att:
• Kommunen fastanställer/återanställer pedagogisk personal till grund- och gymnasieskolans elevvård till dess att minst både skolsköterska och kurator finns i varje skola.
• All kommunal personal som arbetar inom vård, omsorg, lärande, elevvård eller pedagogik ska få kompetens inom genus- och HBT-perspek­tiv, exempelvis genom RFSL eller andra organisationer som arbetar med sexuellt likaberättigande.
• Sexism och homofobi motver-kas med temadagar samt genus- och HBT-perspektiv i samhällskunskap, historia och sexualkunskap.
• Allt materiel som berör sex och sexualitet inom undervisningen inventeras, i samråd med organisationer som arbetar med sexuellt likaberättigande. Häv alla inköpsstopp för skolmateriel.

Motionen besvarades men blev inte bifallen, då kommunledningen anser att kommunen redan gör tillräckligt.– Att Barn- och utbildningsnämnden i sitt svar har tonen i princip rakt igenom att det är skolans ansvar eller rektorns ansvar stämmer troligen enligt regelboken. Men för att skolorna efter en inventering av materialet till exempel ska kunna köpa in nya böck­er krävs även pengar.
Samma gäller för att kunna åter- och fastanställa personal eller för att se till att det finns en kurator på skolan. Att lägga allt ansvar på skolorna i sitt svar är nonchalant speciellt med tanke på de nedskärningar som har ägt rum, svarade Lina Thörnblom.
I en debatt som hölls om ”valfrihet” inom hemtjänsten deltog RS så­klart också.

– Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten? Svaret är ägarna till de privata hemtjänstföretagen. Förlorar­na är de äldre, hemtjänstföretagens anställda och i slutändan hela samhäl­let, argumenterade Tobias Lindberg.
– Det enda privata företag är bra på är att skapa vinster till sina ägare och marknadsföra sig själva…

Privata företag kan skapa vinster på tre sätt:
• Skära ner på verksamhetens kvalitet.
• Försämra löner och arbetsförhål­landen.
• Välja ut de mest lönsamma vårdtagarna.

– Det mest effektiva är offentligt driven verksamhet, där alla pengar går till verksamheten. Dessutom har medborgarna större insyn i offentlig verksamhet och, viktigast av allt, möjlighet att demokratiskt påverka vården, avslutade Tobias Lindberg.

RS Haninge

Inlägg av Tobias Lindbergs (rs) i Kommunfullmäktigedebatten "Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten?"

Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten? Svaret är ägarna till de privata hemtjänstföretagen. Förlorarna är de äldre, hemtjänstföretagens anställda och i slutändan hela samhället.

Privata företagen är nämligen inte bättre på att driva verksamhet än det offentliga. Det är en myt, ömt vårdad av de etablerade medierna vars ägare tjänar storkovan på att lura allmänheten att tro att privata alternativ alltid är bättre.

Det enda privata företag är bra på är att skapa vinster till sina ägare och marknadsföra sig själva. Pengarna till marknadsföring och vinster tas från de resurser som finns tillgängliga för att driva verksamheten, alltså blir verksamheten sämre. För att kompensera detta satsar de privata företagen enorma summor på marknadsföring vilket gör att allmänheten tror att de är bättre än offentliga alternativ fast än de inte är det.

Privata företag kan skapa vinster på tre sätt:
- Skära ner på verksamhetens kvalité
- Försämra löner och arbetsförhållanden
- Välja ut de mest lönsamma vårdtagarna

Dessa tre metoder, eller kombinationer av dem, är enda sättet för privata företag att skapa vinster. Det finns ingen mystisk undergörande effekt i det privata ägandet som möjliggör att de privata företagen kan ta ut vinster och samtidigt upprätthålla en lika bra verksamhet som den offentliga verksamheten som inte tar ut vinster, trots det försöker de rika företagsägarna tillsammans med sina vapendragare Svenskt näringsliv och de borgerliga partierna övertyga oss om motsatsen.

Det mest effektiva är offentligt driven verksamhet, där alla pengar går till verksamheten. Som exempel kan nämnas att amerikansk sjukvård är många gånger dyrare än svensk trots att den inte är bättre. Dessutom har medborgarna större insyn i offentlig verksamhet och - viktigast av allt - möjlighet att demokratiskt påverka verksamheten.

torsdag 9 oktober 2008

RS i SVT:s Debatt

Öppet brev till Haninges högerstyre

Artikel ur Offensiv

Först tog ni barnens dagis, nu deras gympasal

Barn och föräldrar trivdes bra på förskolan Skrindan men med argument om effektivisering drev ni i den borgerliga majoriteten igenom en flytt av verksamheten.Trots att flytten hade planerats av politiker och tjänstemän i minst ett halvårs tid lät ni föräldrarna få reda på planerna bara två veckor in­nan beslutet skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden. Att en klar majoritet av föräldrarna var emot flytten, vilket en namninsamling bevisar, brydde ni er inte om.

Protesterna mot den snabba och odemokratiska beslutsprocessen avfärdade ni med argument om att det var bråttom att hinna genomföra allt in­nan höstterminen började.Istället fick föräldrarna höra av Martina Mossberg (m) hur bra allt skulle bli med de nya fräscha lokaler­na, lokaler som dessutom innefattade en stor gympasal.

Under augusti genomfördes flytten till Ribby förskola men nästan omgående kom nästa chock. Nu planerar ni att införa ett nytt ­hyressystem för kommunens lokaler som kommer att göra det dyrare för skolor och förskolor med nya, fräscha, välanpassade och stora lokaler. Tanken med det nya hyressystemet är att det skall uppstå en press att minska lokalytorna så att utrymme för annan verksamhet friställs.

Många skolor och förskolor kommer alltså tvingas att välja mellan att krympa lokalytan eller dra ner på annat, minska antalet anställda eller öka storleken på barngrupperna. Precis de aspekter som Martina Mossberg inför Skrindanbarnens föräldrar framförde som något positivt med flytten till nya lokaler är nu det som kommer att göra lokalerna dyra. Den rektor som prioriterar en gympasal framför små barngrupper och mycket personal finns inte i dagens hårt nedskurna förskola.

När det nya hyressystemet införs 2009 kommer gympasalen att vara det första som försvinner, något som Martina Mossberg visste om när hon berättade för föräldrarna om den sto­ra fina gympasalen, hon satt nämligen samtidigt i Kommunstyrelsen och planerade det nya hyressystemet.

Tobias Lindberg
Förälder på Ribby förskola och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 18 september 2008

S springer i högerns fotspår

Artikel ur Offensiv

Förra måndagen hölls kommunfullmäktige i Haninge, där Rättvisepartiet Socialisterna har två mandat. Den första intressanta debatten handlade om förskolan Skrindan som har bytt lokaler.

Självfallet är det bra och viktigt med fräscha lokaler för barnen, men i det här fallet äter ungefär 60 barn i en stor gemensam matsal samtidigt. Skolverkets riktlinjer säger att det som är bäst för barnen och som bör eftersträvas är max 15 barn per 3 anställda för barn mellan tre och fem år. Även på gården blir det otryggt med för många barn då personalen omöjligt kan känna igen alla barn om nå­gon hamnar på fel avdelning eller dylikt.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, moderaten Martina Mossberg, visar alltför ofta i sina svar att hon inte har satt sin fot på försko­lan särskilt många gånger.

Socialdemokraterna springer flämtande i moderaternas fotspår i flera frågor för att inte förlora röster. Nu har man bland annat sin egen motsvarighet till arbetslinjen och i Haninge visade det sig senast i en interpellation från socialdemokraterna, där man vill införa ett bonussystem för att ”uppmuntra personalen”. Allt­så, om en verksamhet budgeterar ett överskott och håller en god kvalitet ska personalen belönas med en bo­nus. Detta kommer endast att leda till att personalen får på sitt ansvar att ev­entuellt avstå från en vikarie för att generera ett överskott, vilket går ut över vårdtagare, elever, barn och så vidare. Istället måste kommunens personal få höjda löner och ett större in- flytande på arbetsplatserna.

Den mest upprörda debatten var den mot sverigedemokraternas motion angående deras krav på folkomröstning gällande Haninges motta- gande av invandrare och flyktingar. Eva Remnebratt, som var den enda närvarande av sd:s två ledamöter fick ensam bli helt nermald av attacker. Till och med centerpartisten Raymond Svensson sa att ”det rasistiska trynet kom fram på sverigedemokraterna i Eva Remnebratts inlägg”. Eva Remnebratt är enligt egen utsago inte emot invandrare, utan vill bara att de ”ska leva svenskt” och ”bli svenskar”.
Undertecknad var uppe i ­debatten och gav även en känga mot moderaterna, som i utspel efter utspel i media anser att man inte ska få flytta till Sverige och bo var man vill utan flytta dit det finns jobb. Men det är samhällets ansvar att se till att det finns arbete, bostad och utbildning till alla.

Slutligen försökte Gilbert De Wendel, kommunstyrelsens ordföran­de, i en debatt om avknoppningar (läs privatiseringar) vara lustig och citera Karin Boye och utbrast ”Visst är det skönt att se knoppar brista”. Det en­da De Wendel lyckades med var att bevisa sin okunskap gällande poesi då dikten heter ”Visst gör det ont när knoppar brister”. Otur, De Wendel!

Lina Thörnblom
ledamot för RS i Haninge kommunfullmäktige

torsdag 11 september 2008

Protest mot rasistisk motion i Haninge

Artikel ur Offensiv

I måndags anordnade Rättvisepartiet Socialisterna ett torgmöte mot rasism utanför kommunfullmäktigemötet i Haninge, som behandlade sverigedemokraternas rasistiska motion om en folkomröstning om att Haninge kommun ska sluta ta emot invandrare.


lina2008-09-08_img
Lina Thörnblom talade på protesten

– Nu visar sverigedemokraterna vilket rasistiskt parti de är. Deras kompi-sar i öppet nazistiska organisationer applåderar förslag som det här, sade Joel Eriksson från Elevkampanjen.
– Vi kommer inte att acceptera rasistisk politik i Haninge kommun. Vi måste visa att Haninge är en antirasi­stisk kommun, fortsatte Joel Eriksson.
– Alla som kommer till Sverige borde ha rätt att bo var de vill. Att stoppa invandringen skulle bara leda till mer segregering, mer splittring och rasism, sade Lina Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
Inne på kommunfullmäktigemötet försökte sd argumentera för sin motion, och sade bland annat att de inte är emot invandrare, men vill att de ”ska bli svenska”.

Alla de andra partierna gick upp i talarstolen och sade att de var emot den här motionen. De markerade att de inte stödjer sverigedemokraternas rasistiska politik. Kommunalrådet Gilbert de Wendel (m) sade att det är självklart att alla ska få bo var de vill.
– Det är ju bra att Gilbert de Wendel inte tycker som sin partikamrat Tobias Billström, som vill tvinga dem att flytta till vissa orter. Det är samhällets ansvar att se till att det finns arbeten och bostäder åt alla, sade Li­na Thörnblom.
Alla kommunfullmäktigeledamöter utom en, sverigedemokraten Eva Remnebratt, röstade nej till förslaget.

Sebastian Olsson

måndag 8 september 2008

Inlägg av Tobias Lindberg (rs) i kommunfullmäktigedebatten om flytten av förskolan Skrindan

Martina Mossberg (m) skriver att det är att beklaga att det blev kort mellan förslag och beslut vad gäller flytten av förskolan Skrindan. Jag vill minnas att jag har sett protokolluppgifter om flytt av förskoleverksamhet till gamla folkhögskolan i Västerhaninge från tidig höst 2007, kanske till och med så tidigt som våren 2007. Att det inte skulle ha att gå ut med information tidigare än mars 2008, bara två veckor innan beslutet skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden, låter mest som en dålig bortförklaring.

Vad gäller detta med möten med föräldrarna, som Martina Mossberg nämner, så var det vi föräldrar själva som anordnade dem och bjöd in er politiker. Hade inte vi gjort detta hade det aldrig blivit några möten inför beslutet.

Sedan till detta med konsekvensanalysen som Eva Andersson, central förskolechef i Haninge kommun, skrev där hon menade att lokalbytet inte skulle medföra några skillnader i gruppsammansättningen jämfört med de förändringar som sker varje sommar när de äldsta barnen går vidare till förskoleklasserna. Vi förldrar menade att denna analys var helt felaktig, att omorganiseringen skulle orsaka mycket större förändringar än så. Mycket riktigt, idag kan konstateras att dubbelt så många barn försvann från den kommunala verksamheten jämfört med ett normalt år. Precis som Eva Andersson skrev försvann 15 barn till förskoleverksamheten men utöver detta blev 16 barn kvar på förskolan Skrindan.

torsdag 26 juni 2008

RS anmäler kommunstyret till Länsrätten

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har anmält Haninge kommun till Skolverket och Länsrätten eftersom högerstyret tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen beslutade att införa kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna.

Ledande forskare och ­institutioner som Skolverket anser att det kan vara skadligt för barn att ­kontrolleras och bedömas i tidig ålder. Ändå vill den borgerliga majoriteten tillsammans med s och v ha kunskapskon­troller på 4-åringar och betygsliknande omdömen på 6-åringar.
I rapporten Förskola i brytnings­tid skriver Skolverket (sid 181) ”Att utvärdera enskilda barns ­prestationer i relation till uppnåendemål strider mot läroplanens och reformens intentioner.” Reformen som nämns är läroplanen som gäller för förskolan, Lpfö 98.
Vidare skriver Skolverket (på sid 182) att ”Skolverket kan här se en perspektivförskjutning, där kartläggning av barns individuella utveckling inom olika områden blivit allt vanligare. Här finns det en risk för en alltför ensidig fokusering på enskilda barns prestationer, där man inte uppmärksammar vilka förutsättningar verksamheten erbjuder och hur barn fungerar i ett socialt och pedagogiskt sammanhang." Skolverket menar att det även är viktigt att beakta hur små barn kan uppleva att tidigt bli bedömda.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att fler prov och betyg inte kan ersätta lärare. Vi säger nej till lärarlösa lektioner, stora klasser och ytinlärning. Istället behövs mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken. Därför vill vi satsa 60 miljoner kronor mer än högermajoriteten på För- och grundskolenämnden i ­budgeten för år 2009 för att återställa personaltätheten inom barnomsorg och grundskola. Rättvisepartiet Socialisterna samlade till stora protester och ­skolstrejk förra året tillsammans med lärare, elever och föräldrar – protester som tvingade högerstyret att backa från delar av de stora nedskärningarna inom skola och barnomsorg.

Tobias Lindberg
Ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 12 juni 2008

Oppositionen stavas RS

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är den aktiva oppositionen i Haninge. Det visar partiets budgetförslag för 2009-2010.

Moderaterna och de andra högerpartierna, som nu styr kommunen, visar med sin budget att de vill genomföra privatiseringar, ett kvinnofientligt vårdnadsbidrag och ökad betyghets så långt ner som i förskolan och öka klassklyftorna. Socialdemokraternas budget är lam och vågar inte omfördela resurser. Vänsterpartiets budget är nästan identisk. I RS alternativbudget föreslår vi ett upprop som tar kamp för höjda och indexreglerade statsbidrag och bjuder in andra kommuner, fackföreningar och sociala rörelser att ­delta. Haninges största utmaning under de kommande åren är att lösa perso­nalbristen. Fram till 2017 kommer ca 1 350 personer att gå i pension. För att locka fler unga att söka jobb inom skola, barn- och äldreomsorg vill vi avsätta 10 miljoner kronor till att höja lägstalönerna. Genom att redan nu öka bemanningen på kommunens ­arbetsplatser minskas arbetsbelastningen. Detta skulle minska, inte bara förtidspensioneringar, utan också ohälsotalen samt antalet arbetsskador. Anställda med lång arbetslivserfarenhet inom sitt yrke borde också ha möjlighet att avstå från tungt belastade arbetsmo­ment och använda mer tid till att vägleda unga/nya anställda. Vi vill dessutom avsätta ytterligare 2 miljoner kronor på friskvård. Vår personalpolitik skapar nya resurser till satsningar. Vi vill spara på politikernas favo­ritområden: 2,5 miljoner kronor på representation, resor, konferenser och presenter; 6,5 miljoner kronor på slopat kontant partistöd, minskade arvoden för sammanträden samt hel- och deltidsengagerade förtroendevalda och 22 miljoner kronor på konsulter. Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med vår politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – måste få större inflytande.

Rusta upp skolan
I För- och grundskolenämnden ­satsar vi 60 miljoner kronor mer än höger­majoriteten för att återställa personaltätheten inom barnomsorg och grundskola samt avskaffa begränsningen av vistelsetiden för barn till arbetslösa och sjukskrivna. Vi vill avskaffa den borgerliga synen på barnomsorg som barnpass­ning, bygga ut och stärka den pedagogiska uppgiften och minska klassstorlekarna i grundskolan. I Socialnämnden satsar vi 6 miljoner kronor till åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Detta möjliggör anställning av fältassistenter för trygghetsvandring­ar, en ny tjänst till manscentrum, en ny tjänst till kvinnojouren och nyförvärv av skyddade boenden. I Äldreomsorgsnämnden satsar vi 16 miljoner kronor, varav en fjärdedel öronmärks till en reducering av matavgiften för de äldre på ­särskilda boenden om 1 000 kronor per må­­nad. Vi öronmärker 0,8 miljoner kronor till inköp av nya taklyftar (ca 20 stycken) för att förbättra arbetsmiljön på Haninges äldreboenden. I Miljönämnden avsätter vi 1 miljon kronor för att inventera kommu­nens vindkraftspotential. Vi vill bygga en ny fotbollsplan åt Brandbergens IF och rusta upp nedgångna idrottsplaner. Med vår budget för 2009-2010 vill vi visa hur en socialistisk omför­delning av resurser kan ändra förutsättningarna för Haningeborna radi­kalt. Till skillnad från de andra partierna är vi aktiva på skolor och arbetsplatser.

torsdag 29 maj 2008

Rydell fortsätter att svindla Haninge

Artikel ur Offensiv

I mitten av åttiotalet skulle Stiftelsen Haningehem, som ägde drygt hälften av bestån­det i Brandbergen, rusta upp sina bostäder. Uppdraget gick till Formator, ägt till 30 procent av SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Men ombyggnaden slutade efter fem år med en förlust på 3 miljarder kronor och en konkursmässig kommun.

Ombyggnaden blev 20 procent dyrare än vad det skulle ha kostat att bygga helt nya lägenheter och Haninge kommun stod på ruinens brant. Kommunen sattes under tvångsförvaltning. Under en tid tog bankerna över kommunstyret och 2 000 kommunala jobb försvann, skatter och avgifter höjdes. Bengt-Olof Rydell, som under projektet var vd för Byggledningsaktiebolaget Formator, ett dotterbolag till Formator, var den ende som dömdes för sin medverkan i denna jättesvindel. Han fälldes i hovrätten 1998 och har att betala ett skadestånd till Haninge kommun på 18,6 miljo­ner kronor, men eftersom Rydell påstår sig arbeta gratis betalar han ­inget skadestånd. Istället för lön betalas pengarna för det jobb han gör in till ett bolag som ägs av anhöriga till honom. På så sätt slipper han betala av sin skuld till Haninge kommun och slipper besök från kronofogden. I snart 3,5 år har Rydell exempel­vis arbetat som projektledare för Saltöhem. Utåt har det hetat att han arbetat gratis. År 2006 tjänade han 0 kronor. Året dessförinnan tjänade han 7.870 kronor totalt, men inte från släktbolaget. Sedan år 2000 har Bengt-Olof Rydell haft en sammanlagd inkomst på 14.745 kronor, skriver Blekinge Läns Tidning den 27 maj. Tidningen kan också berätta att: ”Trots att det privata släktbolaget får betalt för Bengt-Olof Rydells tjänster är han inte anställd där. Åtminstone inte enligt bolagets senaste två årsredovisningar.”Antingen betalas Rydell ”svart” eller så lever han fortfarande på pengar som han försnillade under sin tid som projektledare i Brandber­gen, Haninge.

Per Olsson

tisdag 13 maj 2008

Folkets hus i Haninge hotas av nedläggning

Artikel ur Offensiv

Folkets Hus tillhandahåller inte bara möteslokaler för stora och små grupper, utan också ett mysigt café där både frukost och lunch serveras. Vissa kvällar uppträder olika band med varierande stilar och Haningebor kan träffas, umgås och ta en svängom.
Folkets Hus är nu mer beroende av pengarna från kommunen än tidigare, då flera myndigheter vars personal tidigare åt lunch där, nu har flyttats från grannskapet. Även det nya kommunhuset har fått en egen restaurang.

folketshus01
Folkets hus

Nu kan det alltså vara slut på dansen. Folkets Hus har ännu inte fått besked från Haninge kommun om fortsatt finansiering för 2009 och tvingades därför att avstå förnyandet av det treåriga hyreskontraktet. Innan Folkets Hus kommer att få besked måste en utredning om kommunens lokalbehov avslutas, men även om kommunen inte skulle ha något behov måste Haninge kommuns majoritet ändå värna om föreningarnas möjlighet till att mötas. Och idag finns inget motsvarande alternativ.

folketshus02
Caféet i Folkets hus

Rättvisepartiet Socialisterna kommer självklart att backa upp protester för Folkets Hus.

Lina Thörnblom

fredag 2 maj 2008

"Inget samband mellan klasstorlek och resultat"

Tobias Lindberg (RS)
- - - - - - - - - - - - - - - -

Nyhet: Stor seger i Haninge: 

Länk: Hårt kritiserade betygsliknande omdömen har avskaffats i förskoleklasserna!

- - - - - - - - - - - - - - - -


Haninges högre tjänstemän och ledande politiker har på senare tid börjat sprida en bild av att storleken på barngrupperna i skolan och barnomsorgen inte har något samband med resultaten. Detta får man höra av såväl chefer på Barn och utbildningsförvaltningen när man talar med dem i telefon som av borgerliga politiker när man debatterar med dem i kommunfullmäktige om man hävdar att problemet med Haninges skola och barnomsorg är att barngrupperna är för stora.

måndag 14 april 2008

Martina Mossberg förringar motstånd mot flytt

I ett inlägg på moderaternas Haninge-hemsida skriver Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (m), angående flyttten av förskolan Skrindan, att "mindre än hälften av föräldrarna är emot flytten".

Som vanligt försöker Martina Mossberg framställa verkligheten på det sätt som gagnar hennes egna intressen bäst. Här tänker Martina Mossberg att det finns 74 barn på Skrindan, varje barn har två föräldrar och därmed är 69 namnunderskrifter mot flytten mindre än hälften. I bästa fall har Martina varit slarvig eller tänkt fel. I sämsta fall så framställer hon saken på detta sätt för att med viljes lura folk.


IMG_6818
Martina Mossberg (m)


Den som däremot undersöken saken mer noggrant genom att ta reda på fakta från Barn- och utbildningsförvaltningen får reda på att det mycket riktigt finns 74 barn på förskolan Skrindan men att 12 familjer har två barn och att en familj har tre barn på Skrindan. Detta innebär att det totalt bara finns 60 familjer som har barn på Skrindan, inte 74 som i Martina Mossbergs sätt att räkna. Dessutom är det minst två barn som bara har en förälder/vårdnadshavare. Detta innebär att det som absolut mest finns 118 föräldrar med barn på Skrindan vilket innebär att 69 namnunderskrifter mot flytten utgör som allra minst 58%. Inte helt orimligt är att namnunderskrifterna utgör en ännu större andel av det totala antalet föräldrar eftersom förvaltningen inte säkert kunde veta om ännu fler barn i praktiken bara har en förälder/vårdnadshavare.

skrindan02
Två av Skrindans föräldrar som protesterar mot flytten


Tydligt är i alla fall att Martina Mossberg återigen har fel. Eventuellt försöker hon medvetet att lura folk.

En annan sak som är tydligt är att motståndet mot en flytt av Skrindan är stort. På ungefär en vecka fick vi föräldrar, trots att allt var hastigt planerat och vi bara sporadiskt kunde stå och samla namn, ihop namnunderskrifter från minst 58% av föräldrarna, antagligen fick vi ihop namnunderskrifter från ungefär två tredjedelar av föräldrarna.

Tobias Lindberg
Förälder på förskolan Skrindan och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 10 april 2008

Bemöt kritiken istället för att misstänkliggöra

Artikel ur Offensiv

Martina Mossberg (m), Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, gick på moderaterna i Haninges hemsida till attack mot Vikinga föräldraförening och anklagade den bland annat för att agera som täckmantel för Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kampanjer. Sedan jag själv, Tobias Lindberg, och föräldraföreningen var för sig bemött attacken tvingades Martina Mossberg att ta bort sin text från hemsidan. Nedan följer en förkortad version av mitt bemötande.

mossberg_martina
Martina Mossberg

Martina Mossberg,
Din attack mot Vikinga föräldraförening var ful och helt klart ovärdig den som är ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.
Du skrev ”Vikinga föräldraförening har en tydlig koppling till Rättvisepartiet Socialisterna och fungerar ibland som täckmantel för deras kampanjer”. Jag tycker det är oerhört fult av dig att försöka misstänkliggöra Vikinga föräldraförening bara för att jag tidigare var medlem och för att Vikinga föräldraförening kämpar mot nedskärningarna inom Haninges skola och barnomsorg.

Jag är inte längre medlem i Vikinga föräldraförening men under den tid jag var det så agerade jag i egenskap av förälder, inte som representant för RS. Att jag inte agerade partipolitiskt inom föräldraföreningen kan alla medlemmar intyga om du bara frågar dem. I föräldraföreningen argumenterade jag självklart för det jag tycker men det var långt ifrån alltid som besluten blev som jag ville. Att föräldraföreningen agerar politiskt när den kämpar mot nedskärningarna är det ingen som förnekar. Att agera politiskt är dock inte samma sak som att agera partipolitiskt. Föräldraföreningens medlemmar var dessutom väldigt noga med att föreningen skulle vara partipolitiskt obunden och därför står det inskrivet i föreningens stadgar.
Under den tid jag var medlem agerade Vikinga föräldraförening hela tiden med barnens bästa för ögonen. Av detta följde att föräldraföreningen försökte bekämpa nedskärningarna och försämringarna som 2007 drabbade Vikinga rektorsområde särskilt hårt. Att föräldraföreningens kamp sammanföll med RS strävande innebär inte att föreningen skulle ha varit någon slags front för RS. Bara för att föräldraföreningens och RS åsikter sammanföll i frågan om nedskärningarna så innebär inte det att de tycker samma i alla andra frågor.

Alla som har följt Vikinga föräldraförenings verksamhet sedan den startades våren 2007 vet att du försöker smutskasta föräldraföreningen för att du inte klarar av att möta kritiken som den framför. Istället för att möta kritiken i föräldraföreningens insändare i tidningen Mitt i Haninge och den kritik som riktades mot Haninge kommun av revisorerna – vilket reportaget i SVT:s ABC den 31 januari handlade om – med argument, ägnar du hela din insändare åt att försöka misstänkliggöra föräldraföreningen.
Jag tycker att Vikinga föräldraförening gör ett bra jobb. Nästan helt ensamma försöker de kämpa mot de försämringar och nedskärningar som du och dina kamrater i den politiska majoriteten försöker påtvinga skolan och barnomsorgen i Haninge. Skulle fler föräldrar organisera sig och kämpa för sina barn på samma sätt som de gör så skulle ni inte kunna genomdriva försämringar på samma sätt som ni gör idag. Detta vet och fruktar ni, det är därför ni väljer att försöka smutskasta Vikinga föräldraförening i ett desperat försök att skrämma andra föräldrar från att organisera sig och kämpa för sina barn. Detta kan fungera en tid men i längden kommer Haninges medborgare att genomskåda er.

Tobias Lindberg
Före detta medlem i Vikinga föräldraförening
Förälder på förskolan Skrindan
Ersättare i kommunfullmäktige för RS

måndag 7 april 2008

Motion: Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Idag lämnade Rättvisepartiet Socialisterna in en motion med förslag på åtgärder mot kvinnovåldet.

Klicka här för att läsa motionen.

torsdag 3 april 2008

Stoppa våldet mot kvinnor

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge har under den senaste månaden drivit en aktiv kampanj mot mäns våld mot kvinnor. Vi delar ut 20 000 flygblad till hushållen i Haninge om kampanjen, som har fått ett enormt bra stöd på gator och torg.

Anmälningar om våld mot kvinnor ökar i hela landet. Våldet sker oftast i det egna hemmet, utan insyn. Därför är Rättvisepartiet Socialisternas kampanj för att stoppa våldet viktig!
Vi demonstrerade den 8 mars, har en namninsamling och lägger en motion till Haninge kommunfullmäktige.
Varför slår män kvinnor? Det finns inga enskilda skäl som alkohol eller depression som kan förklara det. Gemensamt för de män som slår är kontrollbehovet. Detta gäller även ”hedersvåldet”, som många tror enbart beror på religion eller kultur.
Snarare är våldet, löneklyftorna och sexhandeln ett uttryck för ett globalt förtryck, något som bara kan stoppas genom kamp.

Fler skyddade boenden
I Haninge finns bara två skyddade boenden med sammanlagt sju platser. Under 2007 fick kvinnojouren plats med 50 kvinnor och barn medan 55 nekades plats.
Även antalet överfallsvåldtäkter ökar. Exempel på särskilt otrygga områden nattetid – där också överfall har inträffat – är Rudan i Handen och platser i anslutning till Höglundaparken i Jordbro som t ex Lundaskolan. Båda områdena är nästan helt nedsläckta nattetid och kantas av mörka skogspartier.
Enligt en studie av Brottsförebyggande rådet kan överfall i parker minskas med upp till 21 procent efter satsningar på bra trygghetsåtgärder.
Det var efter en rad våldtäktsförsök vid Lundaskolan i mars 2006 som Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge tog upp frågan om bättre belysning. Nu tar vi upp våra krav igen i en motion till fullmäktige.
Inget går dock att förändra med ord. Utan en stor kampanj med namninsamling, möten på skolorna och demonstrationer vid fullmäktige från gräsrötterna kommer högerpolitikerna vägra att lyssna på innehållet i vår motion.
Det behövs också kamp mot högerregeringen. Skatteavdrag för så kallade ”hushållsnära tjänster” är inget annat än pigavdrag för rika. Vårdnadsbidraget är till för att kvinnor ska stanna hemma med barnen.

Det behövs kamp
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för förlängd föräldraförsäkring och 6 timmars arbetsdag för jämställdhet i både hem och arbete!
Detta är ett utdrag ur kraven som vi ställer i motionen till Haninges kommunfullmäktige:

  1. Fler anställda till kvinnojouren.
  2. Utöka platserna på kvinnojourens skyddande boenden.
  3. Inför möjlighet för utsatta kvinnor att söka förtur i Haninge Bostäders bostadskö via kvinnojouren.
  4. Fler anställda till manscentrum.
  5. Utbetala kvinnojourens och manscentrums anslag automatiskt istället för periodvis.
  6. Annonsera trygghetsinventeringar i kommundelarna.
  7. Slut avtal med Lugna Gatan om nattvandring och närvaro på nattbussar.
  8. Anställ nya fältassistenter med inriktning på kvinnors trygghet.
  9. Erbjud självförsvar för tjejer som fritt val på grund- och gymnasieskolans idrottstimmar.

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

onsdag 2 april 2008

Tjänsteutlåtande om Skrindan

Klicka här för att läsa tjänsteutlåtandet om flytten av förskolan Skrindan.

Konsekvensbeskrivning för flytten av Skrindan

Här kan man se den konsekvensbeskrivning som Eva Andersson, central förskolechef, och Mats Öhlin, Förvaltningschef, vid Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat angående den planerade flytten. Denna är en av de handlingar som Barn och utbildningsnämnden hade tillgång till när de fattade beslutet att Skrindan skall flyttas och ska egentligen finnas tillgänglig på Haninge kommuns hemsida. Då den inte gör det har istället jag själv lagt upp den på nätet.

Klicka här för att läsa konsekvensbeskrivningen.

I konsekvensbeskrivningen står det bara att "gruppsammansättningen förändras på samma sätt tidigare år". Eva Andersson och Mats Öhlin menar alltså att det inte kommer att vara annorlunda än andra år då de som skall upp till 6-årsverksamheten försvinner och de som skall skolas in tillkommer. Vad de båda helt bortser ifrån är att flera föräldrar, hur många vet man inte idag, kommer att låta sina barn börja i den privata förskolan. Alltså kommer gruppsammansättningen med största sannolikhet inte förändras på samma sätt som tidigare år. Det kommer med stor sannolikhet bli en större förändring detta år och det borde ha stått med i konsekvensbeskrivningen.

Tobias Lindberg
Förälder på förskolan Skrindan och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 27 mars 2008

Skrindan flyttas för att ge plats åt privat förskola

Artikel ur Offensiv

Den styrande borgaralliansen i Haninge har beslutat att förskolan Skrindan i Västerhaninge ska flyttas och att lokalerna istället ska upplåtas till en privat förskola.

Flyttbeslutet fattades av den moderatledda barn- och utbildningsnämnden.
I förra numret av Offensiv skrev vi om föräldrarnas kamp för att stoppa flytten.
– En massiv majoritet av föräldrarna, alltså vi som är direkt berörda, är mot flytten av förskolan Skrindan.

– Vi har samlat in drygt 60 stycken namnunderskrifter från föräldrarna, det är nästan alla föräldrar på förskolan Skrindan. Bara två föräldrar har sagt att de inte vill skriva på, säger Tobias Lindberg, aktiv i Skrindans föräldragrupp och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna.
– Vi kommer att ha ett nytt föräldramöte och planer finns på en större namninsamling lokalt. Men det kanske viktigaste just nu är att bygga en stark föräldraförening i Haninge, avslutar Tobias Lindberg.

Erbjuds 25 000 kr för att stödja ombildning

Artikel ur Offensiv

I Brandbergen i Haninge har hyresrättsfrågan nått nya nivåer.
Den privata värden Akelius vill sälja en fastighet med hyreslägenheter men bara hälften av hyresgästerna har skrivit under intresseanmälan och det krävs att minst två tredjedelar skriver under.
Detta har gjort boende som vill göra ett klipp på sin lägenhet oroliga för att Akelius ska ångra sig. Därför har de boende som är pådrivande för ett ombildande nu erbjudit hyresgäster 25 000 kronor för de som skriver under.
I brevet, som skickades ut for två veckor sedan, står det att pengarna kan användas till renovering eller nya vitvaror. Något som hyresbolaget borde stå för i nuläget ändå.
– Det är misstänkt likt en muta, säger Barbro Engman, ordförande i hyresgästföreningen till .se.
Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar är pådrivande i den kamp för allmännyttan som pågår i Husby och i södra Stockholm.
En kampanj kommer även att startas i Haninge för att försvara hyresrätten. Att ha en bostad är en rättighet som måste försvaras.

Lina Thörnblom

torsdag 20 mars 2008

Föräldrar kämpar för sitt dagis

Artikel ur Offensiv

Politikerna vill flytta barnen för att hyra ut Skrindans lokaler till en privat förskola

Den borgerliga majoriteten i Haninge driver hänsynslöst på för att uppnå sina ideologiska mål. I ivern att snabbt skapa privata alternativ inom skolan och barnomsorgen, väjer de inte ens för att flytta på välfungerande kommunal förskoleverksamhet för att kunna överlåta lokalerna till en privat förskola.

Den 4 mars fick föräldrarna på förskolan Skrindan i Västerhaninge ett brev från förvaltningen som meddelade att förskoleverksamheten efter sommaren skall flyttas till den nedlagda folkhögskolans lokaler, som redan har börjat byggas om. I den nya förskolan skall två kommunala förskolor, Klockan och Skrindan, med fyra avdelningar vardera, slås samman till en stor förskola med sammanlagt sju avdelningar. Skrindans nuvarande lokaler kommer att överlåtas till en privat förskola.

skrindan01
Skrindan


Vill spara pengar
I brevet försäkrade förvaltningen att allt skulle göras med barnens bästa för ögonen och redan den 18 mars, bara två veckor efter att föräldrarna fick brevet, skulle beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden.
Upprörda föräldrar organiserade genast protest- och e-postlistor, ringde och skrev till politiker och förvaltning för att få mer information, kontaktade medier och organiserade möten.
Högern vill uppnå besparingar genom stordriftsfördelar, medan de mest attraktiva förskolelokalerna erbjuds till de privat förskolorna.
Den allmänna inställningen hos föräldrarna var ”Varför flytta på väl fungerande verksamhet”. Dessutom var föräldrarna upprörda över att de fått reda på planerna så sent och inte alls tillfrågats.

Fungerar jättebra idag
Föräldrarna ordnade en utfrågning av politikerna, där tjugotalet föräldrar deltog. Rättvisepartiet Socialisterna och socialdemokraterna argumenterade emot flytten. Sossarna var däremot inte emot privata förskolor, medan Rättvisepartiet Socialisterna argumenterade för att öppna nya kommunala avdelningar. Moderaterna representerade majoriteten.
– Jag skulle vara väldigt orolig, svarade Martina Mossberg (m), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, på frågan om hur hon skulle känna om hon var förälder på förskolan Skrindan.
Samtidigt förklara de hon att oavsett vad föräldrarna tyckte om detta så skulle flytten med all sannolikhet genomföras.
– Flytten innebär att det blir 135 barn i samma lokaler som delar samma matsal. Hela pedagogiken går förlorad om det ska bli stordrift, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Nackdelarna med en flytt är många. Avdelningarna kommer att förändras, vilket kommer att leda till splittrade barngrupper och att många barn kommer att få nya förskolelärare.
Barn som har ett enormt behov av lugn och kontinuitet kommer i onödan att utsättas för en stressande omorganisation. Den nya förskolan kommer att bli mycket större. Barnen kommer att ha svårare att känna igen alla barn och personal, och personalen i sin tur kommer att ha svårare att känna igen alla barn och föräldrar.
Om föräldrarna väljer att kämpa emot denna uppenbara försämring, finns det mycket att vinna på att börja samarbeta med andra föräldragrupper i kommunen.

Starka tillsammans
I nuläget kämpar olika föräldragrupper på var sitt håll för att deras barn ska få en bättre skola och barnomsorg, till exempel på Lidaskolan och Syskonstugan i Tungelsta. Samma besparingsiver som vill tvinga Skrindans barn till en förskola med sju avdelningar, bekämpas av föräldraföreningen i det hårt nedskärningsdrabbade Vikinga rektorsområde i Handen.
Haninges föräldrar skulle tillsammans vara så starka att politiker inte längre skulle kunna strunta i vad föräldrarna tycker.

Tobias Lindberg
(Skrindans föräldragrupp och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna)

tisdag 18 mars 2008

Högern fuskar med kunskapskontrollerna

Artikel ur Offensiv

Det förra kommunfullmäktigemötet visade ännu en gång hur Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är ensamt bland partierna om att försvara skolan. Högerpartierna, socialdemokraterna (s) och vänsterpartiet (v) röstade nämligen för en skolplan lika ihålig som en schweizerost, med betygsliknande omdömen, kallat ”kunskapskontroller”, för lågstadium och förskola. Kommunstyrelsen nonchalerade de synpunkter som skolorna, lärarfacken m fl fört fram. De skruvade på sig när Tobias Lindberg från RS begärde ordet och förde fram argumenten:
Att de fackliga representanterna konstaterat att ”...målsättningarna i skolplanen saknar verklighetsförankring om de inte åtföljs av de resurser som krävs för att alla ska nå målen.” Att Brandbergsskolan kritiserat att skolplanen ”lägger ett stort ansvar på lärarna men inte på den politiska nivån.”
– Först sparkar ni 167 anställda, sen säger ni att skolans personal ska bära hela ansvaret för att eleverna ska nå 100 procent av kunskapsplanen – det är oseriöst! fyllde jag i och pekade istället på att skolplanen borde ha ett mål för lärartätheten.
– RS vill inte att 100 procent av barnen ska nå kunskapsmålen! blev det intelligensbefriade svaret från barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (m).
Hon störde sig också på att vi betonade att lärarna stod på RS sida vad gäller innehållet i skolplanen och gav oss en demokratilektion: även om RS har 20 000 bakom sig på gatan så är RS faktiskt i minoritet i kommunfullmäktige. Okej?

Moderaterna försökte sprida en bild av att storleken på klasser inte har något samband med kunskapsnivåer. Som stöd för detta plockades kommunens broschyr Lusten att lära & åter till kunskapen fram. De hade nog överdrivna förhoppningar om att RS inte skulle kolla upp bakgrundsdata. I undersökningen jämförs inte vanliga klasser, utan de var tvungna att jämföra med specialklasser för att lyckas få fram ett negativt samband med små klasstorlekar! Högern fuskar i sina egna kunskapskontroller...
Även om fler elever kommer att klara kontrollerna efter några år säger det ingenting. När ett nytt testförfarande införs så anpassas lärandet snabbt till att klara av just den typen av test utan att det för den skull innebär att kunskaperna blivit större. Elever läser samma fakta trots att de har olika förkunskaper, de läser in och repeterar men glömmer ofta snabbt. Istället för denna korvstoppning förde vi från RS fram behovet av små klasser med behöriga lärare, att utbildningen blir mer anpassad efter individen och att elever måste få omsätta sina kunskaper i praktiken.
Kommunalrådet Gilbert De Wendel (m) avfärdade RS ”flumskola”, men fick svar på tal: RS är starkt emot den flumskola högern skapat, med lärarlösa lektioner och urgamla skolböcker!
Vänsterns argument var att målen inte hör ihop med resursfrågan. Jaså? Som en förälder beskrev det så försöker politikerna skicka iväg någon att köpa två liter mjölk för bara sju kronor. Vi attackerade vänstern för att de dansar efter sossarnas pipa, saknar en självständig politik och hugger lärarna samt barnen i ryggen för att få regera med sossarna nästa mandatperiod. De försvarade sig med att kunskapskontroller inte alls var omdömen – och det visste de, för de hade minsann varit med i förarbetet. Men när vi kontrade med att v-representanten i kunskapskommittén inte dykt upp på mötena blev det åter tyst från vänsterns bänk. Efter mötet har flera vänsterpartister tagit avstånd från sin fullmäktigegrupp och uttryckt stöd för RS politik.

Vad gäller den politiska nivån på kommunfullmäktige tror jag nog att kd-inläggen om vårdnadsbidrag säger det mesta. RS argumenterade för förlängd föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag så att även fler män ska ha rätt att vara hemma med sina barn. Då tog Harry Hedemark (kd) ton och frågade RS: ”Har män rätt att amma också?” Inget väcker så stark demonstrationslusta som att sitta och tvingas lyssna på kristdemokrater, speciellt så nära inpå 8 mars. Tejpa fast öronen så att de inte trillar av!

Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot, RS Haninge

torsdag 14 februari 2008

RS i kommunfullmäktige

Artikel ur Offensiv

Den 31 januari sade Gilbert de Wendel i ett ABC-inslag att skolan hade högsta prioritet i Haninge. Frågan man ställer sig då är vad som menas med högsta prioritet när 167 heltidstjänster försvinner från Haninges skolor, som redan är bland de sämsta i landet.
Lina Thörnblom kritiserade uttalandet på Haninges kommunfullmäktigemöte den 11 februari, och frågade hur man skulle ersätta den kompetens man förlorat i och med nedskärningarna.
Moderaten de Wendel, ordförande i kommunstyrelsen, svarade undvikande och gick istället till attack mot argumenten. Han ifrågasatte trovärdigheten och höll fast vid sina lögner genom uttalandet ”Man inte kan begära att Lina Thörnblom ska ha koll på hela skolsituationen”.

lina_t_001
Lina Thörnblom


Kortare tid i förskolan
Återigen togs frågan om förkortad vistelsetid på förskola för barn till arbetslösa och sjukskrivna upp. Den borgerliga majoriteten säger att barn till arbetande föräldrar måste ha rätt till pedagogisk verksamhet, samtidigt som man säger att barn till arbetslösa mår bättre av att vara hemma med sina föräldrar.
– Moderaterna är kända för att tala om valfrihet men det gäller tydligen inte i den här frågan, här tvingas barnen istället gå hem klockan 14:00 och blir avbrutna från lek, sade Mattias Bernhardsson för RS.

John Hogg

måndag 11 februari 2008

Inslag på SVT:s ABC om situationen för Haninges skola och barnomsorgLäs om inslaget på SVT.

Nedskärningar trots stora överskott

Under 2007 skar Barn- och utbildningsnämnden i Haninge kommun ner ordentligt, vilket resulterade i att 167 heltidstjänster försvann. Detta samtidigt som Haninge kommuns nämnder fick 67 miljoner kronor över under 2007. Överskottet kommer framför allt från besparingar inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.

Källor:

Hundra miljoner i överskott för Haninge

"Kommunen sabbar för våra barn"


Tobias Lindberg