onsdag 29 april 2015

Taxichaufförer kämpar för kollektivavtal

Taxichaufförernas protester för kollektivavtal fortsätter. I måndags pressade Transports taxisektion landstingspolitiker i Stockholm.

Habte Afewerk
– Jag behöver köra 10-13 timmar per dag, sex dagar i veckan, för att få ihop min lön, säger Habte Afewerk, som har kört taxi i fem år.

De flesta taxiförare som inte har kollektivavtal har en lön som motsvarar 37 procent av dagskassan. Lönen är alltså inte reglerad enligt avtal och förarna saknar avtalsförsäkringar.
En stor del av körningarna handlar om färdtjänst, sjuktransporter eller skolskjutsar, där avtalen mellan taxibolagen och exempelvis kommuner och landsting ger lägre ersättning.
Det gör att en arbetsdag med många sjuktransporter – exempelvis de som skrivs ut från Karolinska eller Södersjukhuset – blir längre.
De stora taxibolagen består egentligen bara av en växel som förmedlar resorna. Åkerier som äger bilarna och anställer förarna är anslutna till bolagen. Bara en minoritet av förarna omfattas av kollektivavtal.

Allonias Sebhatu
Stockholm saknar de stora bolagen Taxi Kurir och Taxi 020 kollektivavtal. De ägs båda av Fågelviksgruppen, som nyligen köptes av riskkapitalbolaget H.I.G Capital. Taxi Stockholm är det enda bolaget med kollektivavtal för alla.
Missnöjet har grott länge bland förarna, samtidigt som bolagen har svarat med repression. När Allonias Sebhatu började organisera förare på Taxi Kurir i Transport år 2013 fick han sparken. Det uppmärksammades med flera protest­aktioner från förarna.
I Sebhatus hemkommun Haninge har kampanjen Trygga Jobb krävt att kommunen bara ska sluta avtal med bolag som har kollektivavtal.

Till höger: Mattias Bernhardsson (RS)
med chafförer får Haninge och
Nynäshamn.
– Vi har demonstrerat, hållit möten och kämpat för att ändra kommunens policy. Inom hemtjänsten vann vi att kollektivavtal ska gälla, men ännu inte inom taxi, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

Under en period i vintras protesterade förare över hela landet genom att stanna bilarna i 15 minuter två gånger per dygn med krav på kollektivavtal. Initiativets Facebooksida samlade stort stöd.

söndag 26 april 2015

RS lägger motion för att stoppa mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn


> Öppet möte om RS motion:
Onsdag 13 maj, kl 18.30 i kulturrum 2 på Haninge Kulturhus i Handen, Poseidons torg 8. 
Till facebook-event

> Läs hela motionen här
> Läs förstudien om förtryck i hederns namn här

”Mäns våld, hot och tvång mot kvinnor är ett utbrett problem i Sverige. Då offret ofta är utsatt av en nära anhörig där det finns känslomässiga band och beroenden, normaliseras i många fall våldet och leder sällan till polisanmälan. Detta gäller inte minst våld, hot och tvång som riktas mot barn i familjen.”
Så inleds den motion som Rättvisepartiet Socialisterna (RS) inom kort lämnar in till kommunfullmäktige. Motionen kommer att lämnas in först efter RS öppna möte på Kulturhuset, som hålls för att diskutera motionen med engagerade och intresserade.

19 åtgärdsförslag
Motionen innehåller 19 åtgärdsförslag av olika karaktär. Flera handlar om satsningar på akut skydd och förebyggande arbete: som mer resurser till kvinnojouren och manscentrum, fler skyddade boenden, samt att varje skola ska ha skolsköterska och kurator på heltid. Andra åtgärdsförslag handlar om att kommunen måste utvärdera hur exempelvis rutiner och hotbildsbedömningar sköts idag. Ett stort fokus läggs på kompetens: till exempel föreslås en stor kompetenssatsning för alla lärare och elevvårdande personal i kunskaper om genusanalys, könsmaktsordning, förtryck i hederns namn, mäns våld mot kvinnor och normaliseringsprocessen.

Mattias Bernhardsson (RS)
– Motionen föreslår inte enskilda insatser, utan samlade insatser och ett arbete som genomfyrar hela kommunens arbete. Därför föreslår vi också ett jämställdhetsråd som ska samla kompetens från förvaltningarna och frivilligorganisationer för att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Vi föreslår också en heltidstjänst för att samordna insatser och leda arbetet med jämställdhetsrådet, säger RS gruppledare och kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Det är dags att politikerna förstår att mäns våld mot kvinnor och barn inte längre är något de bara kan lämpa över på ideella krafter och kvinnojourerna. Våldet är ett strukturellt samhällsproblem och vi kräver att kommunerna tar sitt ansvar, säger RS kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom.

En av motionens förslag är att genomföra en enkät i skolan för att kartlägga förekomsten av våld i hemmet, föräldrars restriktioner av barnens fritid och umgänge, tvångsäktenskap samt könsstympning. Detta är viktigt för att veta hur skolan ska gå vidare och med vilket innehåll, menar Ayman Adel Amin som är medlem i RS Haninge och har arbetat med dessa frågor i Sudan:


Ayman Adel Amin (RS)
– Till exempel så framgår inte barnäktenskap i folkbokföringen i Sverige, eftersom de är inofficiella, men skolan och kommunen har fortfarande ett ansvar, anser vi, att komma ut med information om var elever kan vända sig om de befarar att de kan giftas bort. Om det finns flickor som lider i det tysta med alla komplikationer en könsstympning innebär, måste skolan och kommunen diskutera hur information och hjälp inom vården och kirurgisk hjälp kan nå den utsatta. 

– Det behövs också förebyggande arbete i skolan, som att ha temadagar med både elever och föräldrar om våld i hemmet, något som faktiskt berör alla och samtidigt kan nå fram till de utsatta. När jag jobbade med dessa frågor i Sudan visade vi dokumentärer om vad könsstympning leder till, såsom enormt lidande under hela livet, psykisk ohälsa, komplikationer under graviditet etc. Många föräldrar känner inte till detta, utan bara följer tradition och vad de tror är en ofarlig religiös ceremoni. Sen tror jag att den information som kommer genom en enkät också medvetandegör både eleverna och lärarna och att fler anmäler till Socialtjänsten när de befarar att någon far illa, säger Ayman Adel Amin (RS).

Det behövs en rörelse underifrån
I Luleå beslutade kommunfullmäktige att anta Rättvisepartiet Socialisternas förslag att alla chefer ska få utbildning om våld i nära relationer samt att alla medarbetare ska få kunskap om hur man agerar om man misstänker att någon utsätts för våld eller utsätter någon för våld. Men oftast måste det finnas stark press och organisering underifrån för att få igenom förändringar.

Sanna Tefke (RS)
– Det stora jobbet är inte att lägga fram en motion, utan att bygga en rörelse bakom kraven så att de styrande känner en press, att människor inte accepterar att våldet nonchaleras längre. Att bygga en rörelse är också viktigt för de utsatta. Samtidigt som det bakom varje enskild berättelse finns en  egen problematik, är det mycket lättare att hitta styrka i en rörelse än att stå själv, säger Sanna Tefke som är ersättare för RS i kommunfullmäktige.

Motionens att-satser
Motionens att-satser är följande:
1. Att anta som kommunens mål att garantera skyddat boende åt alla som söker. Ingen ska nekas p g a platsbrist.
2. Att möjliggöra en utökning av antalet platser i skyddat boende med åtta platser genom att fullt ut finansiera placeringar via både kommunen och Haninge kvinnojour.
3. Att underlätta utslussning från skyddade boenden genom förtursmöjlighet i Haninge Bostäders bostadsbestånd samt att söka samverkan med andra allmännyttiga bostadsbolag.
4. Att anta som kommunens ansvar att även anslå medel till den verksamhet av Haninge kvinnojour som ej är knuten till sängplatser, för att minska jourens beroende av samt arbetstid med att söka ideell och privat finansiering.
5. Att finansiera Manscentrums önskan att utöka antalet tjänster med en heltidstjänst.
6. Att kommunens anslag till Haninge kvinnojour och Manscentrum beslutas om för treårsperioder.
7. Att säkerställa att Haninge kvinnojour och Manscentrum ska ha möjlighet att besöka Haninges skolor.
8. Att garantera att alla brottsoffer för våld och förtryck i hemmet i Haninge aktivt erbjuds en stödperson eller ett målsägandebiträde som kan stödja den utsatte med kontakt mellan olika myndighetsorgan och instanser.
9. Att inte tillåta religiösa friskolor. Nya riktlinjer som omöjliggör religiösa inslag  utöver det ämnesplanerade som på ett objektivt sätt redan undervisas i religionskunskap ska tas fram.
10. Att starta ett projekt för att erbjuda långvarigt hemmavarande föräldrar möjlighet att skaffa yrkeskompetens samt/eller arbete med kollektivavtal inom kommunen, även utifrån icke-utbildningsgrundad kompetens.
11. Att säkerställa att det finns kommunala öppna förskolor och parklekar i alla kommundelar.
12. Att säkerställa att det finns heltidsanställd kurator och heltidsanställd sjuksköterska på samtliga skolor i Haninge.
13. Att genomföra en kompetenssatsning för alla lärare och elevvårdande personal i för-, grund- och gymnasie-skolan, vuxenutbildningen och SFI samt för berörda inom Socialförvaltningen i kunskaper om genusanalys, könsmaktsordning, förtryck i hederns namn, mäns våld mot kvinnor och normaliseringsprocessen.
14. Att kartlägga om Socialtjänstens hotbildsbedömningar för utsatta för förtryck i hederns namn utförs i tid, är noggranna samt kompetensenliga.
15. Att genomföra en enkät i gymnasieskolan för att kartlägga förekomsten av våld i hemmet, restriktioner i umgänge samt i skol- och fritidsaktiviteter, könsstympning samt tvångs- och barnäktenskap (även inofficiella).
16. Att söka samarbete med andra kommuner och det nationella kompetensteamet i syfte att möjliggöra stödboenden på hemliga distansorter med särskild inriktning på utsatta som har flytt förtryck i hederns namn.
17. Att utvärdera hur skolornas rutiner fungerar i kontakt med föräldrar som begränsar barnens skolaktiviteter.
18. Att tillsätta ett jämställdhetsråd (likt MR-beredningen) som utöver politiskt förtroendevalda även inkluderar i ämnet sakkunniga från förvaltningar och frivilligorganisationer med syfte att arbeta med ovanstående beslutspunkter samt med alla frågor som rör förtryck i hederns namn och mäns våld mot kvinnor.
19. Att tillsätta en tjänst för att samordna kommunens insatser och arbete mot förtryck i hederns namn och mot mäns våld mot kvinnor samt för att leda arbetet med jämställdhetsrådet.

Omfattande förstudie
Motionen som alltså snart lämnas in till Haninge kommun bygger dels på en omfattande förstudie (”Förtryck i hederns namn”, av RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson), som analyserar våldets omfattning, ursprung och strukturer. Motionen bygger också på den konkreta situationen i Haninge och samtal med bland annat kvinnojouren, manscentrum och andra organisationer som arbetar med dessa frågor dagligen.

Förstudie om förtryck i hederns namn

Motionen förklarar hur det fysiska våldet är kopplat till könsnormer såväl som en ekonomisk grund i hela samhället:

tisdag 21 april 2015

Stoppa ombildning av kommunens hyresrätter i Jordbro!

Mygel och fusk vid ombildning på Södra Jordbrovägen 19-25


- - - 
Uppdatering: Ombildningen har stoppats!
- - -

Av Robert Bielecki

De styrande politikerna i Haninge har i flera år försökt sälja ut de få allmännyttiga hyresrätter som finns. Istället för att satsa på de nödvändiga upprustningar som behövs har Haninge bostäder dränerats på resurser då kommunfullmäktige drivit igenom långt större utdelningar än vad lagen tillåter. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har styrt Haninge bostäder för att avveckla allmännyttan snarare än att utveckla: de driver aktivt på för ombildningar.
Då bostadsrättsföreningarna inte lyckats få ihop det nödvändiga antalet röster i tid har Haninge bostäder förlängt tidsfrister gång på gång i strid mot bestämmelser, i sin iver att ombilda till vilket pris som helst.

Förra veckan höll bostadsrättsföreningen på Södra Jordbrovägen 19-25 en köpstämma i fuskets tecken:
• Ingen ekonomisk plan presenterades i tid för hyresgästerna inför köpstämman.
• De ekonomiska kalkylerna som visar på den stora risken för konkurs har unfanhållit från hyresgästerna.
• Bostadsrättsföreningen har inte förklarat för alla boende att de köper hela fastigheten – alltså inte bara sin egen lägenhet. De som köper är ansvariga för hela fastigheterna: att fasader, hissar, vatten- och elstammar rustas upp och att lägenheterna hos samtliga hyresgäster rustas upp, till exempel nya golv, kök och badrum.
• Kallelsen till köpstämman delades inte ut till alla hushåll i tid, kända kritiker till ombildningen hoppades över.
• Hyresgäster har lurats att fylla i fullmakter. Många har inte förstått att en fullmakt som skrevs på för över ett år sedan räknas som en ja-röst på köpstämman.

måndag 20 april 2015

Stoppa Shells oljeborrningar i Arktis

Therese Svensson (RS)
USA:s in­ri­kes­de­par­te­ment har nyligen godkänt Shells ansökan om att borra efter olja i Arktis. Shells oljerigg fraktas nu dit och Greenpeace fartyg Esperanza har följt Shells färd över Stilla havet i flera veckor.
Sex aktivister från olika delar av världen tillhörande den kämpande miljörättsorganisationen Greenpeace bordade den 6 april Shells oljerigg och genomförde en klättringsaktion för att exponera Shells vansinniga planer. Aktivisterna befann sig 30 meter upp på oljeplattformens ben i cirka sex dagar och har bland annat hängt ut stora banderoller och uppmärksammat världen på att Shell nu är närmare än någonsin med att påbörja oljeborrningar i de arktiska vattnen.

– Vi har varit här i sex dagar för att protestera mot Shells planer på att borra efter olja i Arktis. 6,8 miljoner människor över hela världen har stöttat oss, mot oljebolagen och mot girigheten, speciellt mot Shell som insisterar på att exploatera den känsliga miljön uppe i Arktis, säger Andreas Widlund, den svenske aktivisten som nu är tillbaka på fartyget Esperanza.

De senaste 30 åren har stora delar av Arktis is försvunnit på grund av koldioxidutsläpp. När isarna smälter påverkar det klimatet på hela jorden. Extrema väderförhållanden, vattennivåhöjningar, torka, miljontals klimatflykningar och utrotningshotade djurarter är bara några exempel på vad som komma skall i och med den globala uppvärmningen.
Forskningen pekar tydligt på att oljan måste lämnas i marken om vi ska ha en chans att hålla temperaturhöjningen på en rimlig nivå.
Oljeplattformarna är heller inte byggda för de extrema väderförhållanden som råder i Arktis och det är bara en tidfråga innan en allvarlig oljeolycka sker. De låga temperaturerna, de isiga vattnen och områdets otillgänglighet gör det praktiskt taget omöjligt att sanera vid ett större oljeutsläpp. Det redan hårt ansatta ekosystemet i Arktis skulle bli enormt drabbat.

tisdag 14 april 2015

Debatt om nedskärningar och flyktingmottagande på kommunfullmäktige

Nedskärningar på miljoner kronor väntar för äldreomsorg, skolor och förskolor i Haninge. Bara Rättvisepartiet Socialisterna (RS) tog ställning mot nedskärningarna på måndagens kommunfullmäktige i Haninge.
Sanna Tefke och Lina Rigney Thörnblom från RS
I debatten om årsrapport och överföring av pengar från 2014 års budget till 2015 blev det tydligt att de borgerliga partierna, inräknat den styrande minioritetskoalitionen (S, C, MP), bara ser en ekonomisk redovisning. Siffror på ett papper.
Moderaternas Martina Mossberg ansåg att har en nämnd underskott så har de ett ansvar att effektivisera. Det vill säga skära ner. Man pratar om ”volymökningar”, ”underskott”, ”överskott”. Man pratar inte om fler äldre som behöver mer vård, eller att skolorna har för stora klasser i skolan.

RS har i tidigare budgetdebatter, senast i december, varnat för att minioritetskoalitionens budget inte räcker för att täcka behoven. Nu redovisas ett underskott på nära 6 miljoner kronor i Grund- och förskolenämnden och på 10,5 miljoner kronor i Äldrenämnden som kommunledningen ska föra över till nästa budgetår. RS yrkade för att underskotten ska strykas:

Slumvärden Patrizia Immobilen KAG lämnar Jordbro efter protesterna

Patrizia Immobilien KAG säljer till D. Carnegie & Co • Rusta upp Jordbro fortsätter kampen för upprustning och hyressänkningar
Genomruttna väggar på Sandstensvägen
Av Mattias Bernhardsson

Slumvärden Patrizia Immobilien KAG, som äger en femtedel av Jordbros bostäder, har stått under stor press av kampanjen Rusta upp Jordbro, som sedan november organiserat hyresgästerna bakom krav på upprustning och sanering av de mögeldrabbade lägenheterna.
Redan i november meddelade förvaltaren Newsec att de hoppar av uppdraget sedan fastigheternas fruktansvärda tillstånd kommit ut i riksmedia. Nu ser det ut som att ägaren sjappar också: Patrizia Immobilen KAG förhandlar med D. Carnegie & Co om att köpa de 840 lägenheterna på Blockstensvägen och Sandstensvägen i Jordbro.
Fastigheterna går alltså i sådana fall från en riskkapitalist till en annan. Bara så att Carnegie samt deras förvaltare Graflunds vet, får de Rusta upp Jordbro och kampen för upprustning samt hyressänkning på köpet.
Rör och vattenskador i en av lägenheterna
För D. Carnegie & Co handlar det precis som andra kapitalister om att göra så stor vinst som möjligt  på hyresgästernas bekostnad. De äger och förvaltar redan 1 112 lägenheter i Jordbro (på Södra Jordbrovägen, Klapperstensvägen och Kullestensvägen), som har ett driftsnetto på 36,8 miljoner kronor per år, d v s hyresintäkter efter att skatt, underhåll av lägenheterna m fl utgifter betalats för. De skriver i sin senaste årsredovisning under rubriken ”strategi” att ”Miljonprogramsområden i Stockholm med omnejd har också högst potential för hyreshöjningar genom en generellt låg hyresnivå, kombinerat med störst brist på bostäder”.

Vi har ändå stor chans att få igenom mer nu än under Patrizia. Hyresgäster i Graflundslägenheter i Jordbro är långt mer nöjda än i husen Patrizia nu säljer.

torsdag 9 april 2015

Klassperspektivet saknas i debatten om prostitution

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge

Frågan om prostitution och trafficking avpolitiseras och individualiseras ofta i diskussioner och debatter. Så även i SVT:s Korrespondenterna förra veckan.
I avsnittet ”Vad kostar en kvinnokropp” porträtteras enskilda kvinnoöden, kvinnor från Rumänien som har prostituerat sig för att försörja sin familj och kvinnor som tvingas till Tyskland där prostitutionen är legaliserad.

Den röda tråden genom det 30 minuter korta programmet är att det är den ekonomiska situationen som är bakgrunden till varför kvinnorna som intervjuas har prostituerat sig. Det är också pengarna som styr hallicken och bordell­ägaren John Heer som intervjuas. Han tjänade tidigare pengar på finansmarknaden, men äger nu strippklubbar och bordeller.
Kvinnorna får hyra ett rum för 130 euro per dag och kan efter hyran är betald, en normal dag, göra en vinst på 150 euro.
– Det motsvarar min mammas månadslön, berättar Nicole som jobbar på bordellen och tar emot mellan 10 och 30 kunder per dag.

Svaret på frågan ”Vad kostar en kvinnokropp?” varierar. På John Heers bordell kostar den 30 euro. Men på gatan utanför i Stuttgart kostar en kvinnokropp endast 10 euro. Den här prisdumpningen upprör John Heer då det innebär att kunder vill betala mindre för ”hans” prostituerade.
Och här hittar vi nyckeln till svaret varför prostitution inte kan eller bör legaliseras eller sexköp avkriminaliseras. Tyvärr missar Korrespondenterna tyngden i den poängen. Poängen är klassamhället, och det är långt ifrån enbart Korrespondenterna som missar den.

onsdag 8 april 2015

En gåva till de som redan har

I marginalen
Av Per Olsson

Det finns många orsaker till den svenska bostadsbubblan. En är statens generösa ränteavdrag som fungerar som en uppmuntran till att ta lån och skuldsätta sig. Det i sin tur blåser upp priserna på bostadsrätter och villor och ju mer hushållen skuldsätter sig för att köpa bostad, desto större blir statens kostnader för ränteavdragen. De stora vinnarna på ökad skuldsättning är storbankerna.
Hushållens skulder uppgår idag till 175 procent av den disponibla inkomsten, mot strax under 100 år 1995.
”När det gäller skuldsättning intar Sverige en särställning. Hushållens skuldsättning i förhållandet till inkomsterna är bland de högsta i Europa. Bara Danmark och Irland ligger högre. Och där har bostadsmarknaden redan kraschat”, skriver tidningen Fokus i sitt senaste nummer.
Men åter till ränteavdragen. På pappret ser avdraget ut som det kommer alla, både rik och fattig, till del. Men allt är inte som det ser ut att vara och det är långt ifrån alla hushåll som har stora lån att göra avdrag på.
Enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort åt SVT går det mesta av de dryga 30 miljarder kronorna som statskassan betalar i ränteavdrag till de redan välbärgade. Den rikaste tiondelen av hushållen får 20 gånger mer subventioner än den ekonomiskt svagaste. Häri finns mycket av förklaringen till varför de högavlönade toppolitikerna förenas i sitt försvar av ränteavdragen.

tisdag 7 april 2015

Lakeside: RS svar på Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Förvaltningsrätten

Efter RS överklagan av nedläggning och flytt av Ungdomens hus Lakeside har motparten Kultur- och fritidsnämnden lämnat ett yttrande. Här är RS yttrande som svar på nämndens

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Läs mer om kampanjen för att rädda Lakeside här
> Läs RS överklagan här
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Mål nr. 5387-15, Enhet 12

av Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige
2015-04-06

Ända sedan ungdomarna på Lakeside, coacherna och partier i oppositionen uppmärksammade att Lakeside skulle flyttas har den förenade kritikens kärna mot Kultur- och fritidsnämnden handlat om att det saknas ett laga beslut och att inga berörda fått chans till demokratiskt samråd. Kultur- och fritidsnämndens yttrande bekräftar riktigheten i mitt överklagande.

Enligt 10 kap., 8 § kommunallagen:
1. Beslutet att flytta verksamheterna på Lakeside har ej tillkommit i laga ordning. De säger till och med i yttrandet att något sådant beslut inte fattats alls på nämndens sammanträde i december. Ändå har de efter just detta sammanträde inlett ett verkställande av ett beslut som de nu alltså medger aldrig fattades. Hur är det möjligt? Jag menar på att nämndens ledning – trots vad de säger nu – baserat sig på det som kallas grunddokumentet, ”Strategi- och Budget 2015-2016”, för att verkställa en flytt av och de facto stängning av verksamheterna på Lakeside. Jag förklarar detta närmre längre ned.

2. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. På denna punkt har nämnden inte ens bemödat sig att besvara kritiken.

Enligt 6 kap., 8 § kommunallagen: 
Nämnden har ej verkat för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. På denna punkt har nämnden i sitt yttrande inget att motstrida. Inget samråd har existerat. De har helt enkelt inlett verkställande av flytt.