onsdag 26 oktober 2016

Regeringens politik slår mot redan utsatta


Hårdare kontroller av ”arbetsföra” bidragstagare

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Regeringen fortsätter sin högersväng. Nu ska landets socialtjänster göra hårdare kontroller av ”arbetsföra” bidragstagare.
Alliansens partier har inte längre ensamrätt på synen att hårdare tag behövs mot arbetslösa. Regeringen presenterade i förra veckan åtgärder för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd till individer eller familjer som står utan inkomst. Förra året betalade landets kommuner ut 10,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Drygt 93 procent av dessa pengar gäller grundstödet, alltså de pengar som ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och telefon. Av de 415 500 personer som fick bistånd under 2015 var 143 000 barn enligt Socialstyrelsen. Nästen hälften (48 procent) av de som beviljades stöd ansökte på grund av arbetslöshet. 10 procent av dem som får ekonomiskt bistånd är sjukskrivna med läkarintyg där sjukförsäkringen inte är tillräcklig.
Från den 1 januari kommer Socialtjänsten att få tillgång till uppgifter om en person är öppet redovisad som arbetslös, om hen deltar i något ”arbetsmarknadspolitiskt program” och när den senaste aktivitetsrapporten kom in till Arbetsförmedlingen. Kan man inte leva upp till detta riskerar man att stå utan pengar.
Den förra Alliansregeringen såg till att från dag ett urholka a-kassan. Ersättningsnivåerna sänktes, villkoren försämrades drastiskt och samtidigt höjdes avgifterna. Attackerna på a-kassan har inneburit att arbetslösa, trots att de varit medlemmar i någon a-kassa, står utan rätt till ersättning.

Den röd-gröna regeringen har gjort vissa förändringar till det bättre (till exempel kommer deltidsarbetslösa kunna få ersättning för fler dagar än de tidigare 75 från år 2017), men man har fortfarande inte rivit upp de försämringar som har gjorts. Det har man heller inget egentligt intresse av.
"Vänsterpartiet slår sig för bröstet över de (relativt små) eftergifter man har fått regeringen att göra, men talar ogärna om den nya lagen som innebär att ensamstående föräldrar (läs mammor) tvingas försöka få pengar från den andra föräldern innan Försäkringskassan tänker hjälpa dem"
Under Almedalsveckan i somras tävlade samtliga riksdagspartier om vem som kan ställa hårdast krav på arbetslösa, sjuka och bidragstagare. Vinnare var möjligen Kristdemokraterna som kräver att socialbidragstagare måste jobba utan ersättning i 20 timmar per vecka och att asylsökande ska jobba 16 timmar per vecka. Stat och kommuner ska med andra ord finansiera gratis arbetskraft för till exempel företag – alltså i större omfattning än idag.

tisdag 25 oktober 2016

Asylseger för Ntobuah Julius Mvenyi

Ntobuah Julius Mvenyi (RS)
Ntobuah Julius Mvenyi, politisk flykting från Kamerun och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna (RS), har äntligen fått uppehållstillstånd i Sverige – en seger för asylkampen.
Julius flydde från Kamerun under år 2011 efter att ha blivit utsatt för en brutal repression, förföljelse och även tortyr på grund av hans politiska aktivism i landet.

torsdag 13 oktober 2016

Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande

Vid en av Ekebys många hästgårdar, 700 meter från den planerade bergstäkten
Svea hovrätt genomförde syn – undersökning på plats – av hästnäring, kulturlandskap och natur 

Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln. Det kan bli verklighet i Ekeby-Utlida utanför Tungelsta i Haninge – ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet – om bergproducenten Sand och Grus Jehander AB får grönt ljus att öppna bergstäkt. Resultatet kan bli 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, en lastbil var fjärde minut.

Storsamling i Ekeby loge
– Mitt hus ligger precis vid den planerade bergtäktsavfarten till Söderbyvägen. Jag visste inte att ett företag bara kunde komma och göra så här mot oss som bor här, säger Michael Eriksson.
Motståndet är kompakt från både boende, föreningar och även Haninge kommun. Hösten 2014 godkände länsstyrelsen Jehanders ansökan. Över 300 överklaganden kom in. I november 2015 upphävde Mark- och miljödomstolen beslutet. Men Jehander gav sig inte och fick prövningstillstånd.

Idag undersökte domstolen villkoren på plats, genom en så kallad syn vilken inleddes med en samling i Ekeby loge, invid säteriet, där alla parter anhöll hos domstolen på vilka platser synen skulle äga plats. På listan fanns hästnäringar, småvägar och trafikplatser. Från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog Mattias Bernhardsson och Mi Alforsen.

Syn med rätten vid planerade bergstäkten. Mattias Bernhardsson (RS)
berättar om tallhallmarksskogens värden
Mattias Bernhardsson (RS), gruppledare i kommunfullmäktige, föreslog att rätten även skulle besöka det skogsområde som bergstäkten planeras i. Mattias informerade om att den äldre tallhällmarkskogen som sträcker sig från det föreslagna täktområdet till Träsksjön har naturvärdesklass 2 och är av länsintresse, samt att Träsksjöns avrinningsområde är av naturvärdesklass 1 och av riksintresse.
Rätten var först tveksam till förslaget men ändrade sig efter instämmande inlägg av boende och Haninges kommunekolog Malin Löfgren som upplyste om kommunens naturvårdsintressen.

tisdag 11 oktober 2016

Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder

60 procent av svenska skogen kalhyggd
”Det finns inga kalhyggen längre” enligt Sveaskogs tidigare skogschef
Herman Sundqvist. Denna skärmdump av Björn Olins överflygningsfilm
över Långträskberget i Piteå talar om motsatsen,
en av Sveaskogs många kalhyggda skogar och berg.
”Det är dags att även i Sverige våga ställa offensiva krav på ägande och kontroll över de resurser som krävs för att möjliggöra naturskydd, klimatomställning och gröna jobb”, säger Mattias Bernhardsson som efterlyser en djärv Leap-rörelse av fack, samebyar och klimatorganisationer

Av Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Sveriges återstående gammelskogar, oexploaterade stränder och fjäll är hotade.
Hela 60 procent av den svenska skogen har utsatts för kalavverkning. När träd till slut planteras är det inte längre skog, utan raka och täta planteringar på ofta sönderkörd och upplöjd mark, ogenomträngliga av sly och med endast spillror av det tidigare djurlivet kvar.

”Allvarliga körskador ska ej förekomma” (Holmen skog ”Miljömål 2014”).
Foto: Malin Sahlin. Ur Skydda skogens film ”FSC, Falsk Skogs Certifiering”
Bekanta läten av gammelskogens karaktärsdjur tystnar – tjädrar, lavskrikor, hackspettar och berguvar trängs liksom tusentals andra arter undan i resterna av deras tidigare livsmiljöer. Långt mindre än 1 procent av alla slutavverkningar är bundna till någon form av krav på hänsyn till miljö eller kulturarv.
Den biologiska mångfalden hotas även inom nationalparker och naturreservat då skövlingar runtomkring dessa riskerar att förvandla skyddade områden till spridda öar där bostäder och vägar hindrar djurlivets förflyttelseleder.

I Haninge har avverkningar klubbats igenom ett flertal gånger inom Tyresta nationalparks buffertzon. Detta har möjliggjorts av ett utvecklingsprogram som borgarna och Miljöpartiet drev igenom trots att det framkommit att beredningens ordförande – Harry Hedemark (KD) – själv var markägare i dett aktuella skogsområdet och hade stora ekonomiska intressen i att området exploaterades. Liknande exempel på jäv, mutbrott och privata ekonomiska intressen finns  i kommuner över hela landet.

måndag 10 oktober 2016

Debatt om bostadsutvecklingen i Jordbro och Västerhaninge

Bostadskarriär och höjda boendekostnader är inte förenligt med ”ökad social hållbarhet”

På kvällens kommunfullmäktige ifrågasatte Rättvisepartiet Socialisterna (RS) både planerna på bostadsrätter i Jordbro samt att kommunal mark säljs på bekostnad av kultur och fritid.
Först ut var Robert Bieleckis (RS) utfrågning av kommunalrådet Meeri Wasberg (S):

Robert Bielecki (RS)
– Kommunstyrelsen har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för mark i direkt anslutning till Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget, som drivs av socialdemokraten Iljan Batljan och ärkeskurken Bert Karlsson, bakom ryggen på kommunfullmäktige [läs mer här]. Enligt markanvisningsavtalet kommer bostäder att byggas på den plats där kulturhistoriska byggnader – Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården som är en av de mest populära fritidsgårdarna i Haninge – står idag, sa Robert Bielecki (RS) och krävde svar från kommunalrådet:
– Vi kräver att ärendet tas upp i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen då ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Vi förutsätter och vill ha bekräftelse på att kommunfullmäktige beslutar i frågan. Kan du, Meeri Wasberg, bekräfta att så kommer att ske?
Meeri Wasbergs (S) svar var till större delen att rabbla självklarheter som redan framgår i kommunstyrelens handlingar. Att just Klockargården skulle rivas ansåg hon ”inte vara troligt”, trots att den ligger inom det område markanvisningsavtalet medger företaget att bygga bostäder på. Om Åbygården kommenterade hon inte.
I Jordbro kommer bostäder att byggas på den plats Jordbro Kultur- och föreningshus ligger idag. Istället kommer ett nytt men mycket mindre kulturhus att byggas.
Både Klockargården och Åbygården liggen inom Åby 1:31 som tillsammans
med alla annan mark runtomkring Västerhaninge centrum nu
markanvisats till Samhällsbyggnadsbolaget
Meeri Wasberg (S) vägrade bekräfta att markförsäljningen bör fattas av kommunfullmäktige, men försvarade att marköverlåtelsen fattades av kommunstyrelsen med argumentet att det var ”viktigt för Samhällsbyggnadsbolaget” och att det är viktigt att ”gå från ord till handling”.
Robert Bielecki (RS) ifrågasatte även formuleraingar i markanvisningsavtalet som indikerar att de förbereder för ett ”kompispris” med Batljan (S):
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
– Det är en väldigt konstig formulering. Det är en oberoende part som ska värdera marken som ju i detta fall till skillnad från marken ni jämför med är direkt centrumnära. Kan du förklara varför den här textdelen är med i avtalet?, frågade Robert Bielecki (RS).
– Det var viktigt för den andra parten [S-polaren Batljan] att veta hur det såg ut prismässigt, men det behöver inte se ut så vid prissättningen, svarade Meeri Wasberg (S).
Men varför ha med en prisjämförelse för att tillfredsställa Samhällsbyggnadsbolaget om prisjämförelsen inte kommer att gälla vid försäljningen? Den frågan kvartstår för kommunledningen att besvara. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att följa upp denna soppa.

Mattias Bernhardsson (RS)
I nästa debatt argumenterade Mattias Bernhardsson (RS) mot kommunstyrelsens förslag till detaljplan som endast medger att bostadsrätter byggs på den plats Lundaskolan tidigare låg i södra Jordbro.
– Det är bristen på billiga hyresrätter som tvingar ungdomar att flytta ifrån Haninge när de söker sin första lägenhet. Haninge förlorar också skatteintäkter. Många som arbetar på de stora privata arbetsplatserna – och gjort så under en väldigt lång tid samt sökt bostad i Haninge – bor kvar i andra kommuner och betalar skatt där. Det finns inga långa köer för de som vill köpa en bostadsrätt. För de som behöver en hyresrätt, d v s den överväldigande majoriteten av oss, är kötiderna ofantliga. Dessutom finns en risk att ännu fler bostadsrätter bidrar till att än mer driva upp hyresnivåerna i omkringliggande hyresbostäder, sa Mattias Bernhardsson (RS) och yrkade på återremittering:
Rättvisepartiet Socialisternas återremissförslag hade syftet att utreda vilka konsekvenser bostadsrätter skulle få för hyressättningen i området samt för att få till stånd en ordentlig översyn över hur stort behovstryck det finns för hyresrätter respektive bostadsrätter.

lördag 8 oktober 2016

Nej till den nya värnplikten


Nya värnplikten är nästa steg i militariseringen och NATO-anpassningen

Av Per Olsson
- - -

Alla riksdagspartier samlar sig nu för att ta nästa steg i den militära upprustningen – återinförandet av värnplikten. Den nya värnplikten ska ses som en förstärkning och komplement till den renodlade yrkesarmé som infördes 2010.

Med återinförande av värnplikten uppfyller regeringen på nytt krigsmaktens krav på ytterligare “förstärkningar av försvaret”. Detta utöver den rekordstora höjning på 10,6 miljarder kronor 2016-2020 som regeringen och KD, C och M blev överens om i fjolårets Försvarsuppgörelse, som den dåvarande överbefälhavaren (ÖB) Sverker Göranson beskrev som “en viktig och trendbrytande signal till omvärlden” för att i nästa andetag återupprepa att militären egentligen behövde ett årligt tillskott som var dubbelt så stort.
”För oss moderater är det viktigt att det är försvarsmaktens behov som måste styra”, sa M:s Hans Wallmark om varför partiet nu är för återinförande av värnplikten. 
Han talar för alla övriga riksdagspartier. Generalernas och Nato:s behov styr – inte vanliga människors behov. Det är en högerpolitik som kan sammanfattas i vapen och militär istället för välfärd, jobb och bostäder. En politik som stoppar flyktingar men inte vapenexport till diktaturer.
Efter värdlandsavtalet och anslutningen till Natos propagandacentral Stratcom följt av den permanenta militariseringen av Gotland kommer nu återinförandet av värnplikten. Dessa förändringar innebär en kraftigare och snabbare militär upprustning. Det är för att möta de åtaganden som regering och Försvarsmakten gjort till Nato och USA/Pentagon som värnplikten ska återinföras.

fredag 7 oktober 2016

Ren luft alltmer sällsynt


Hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft

Av Robert Bielecki
- - -

En ny skakande rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft.
Det är den hittills mest detaljerade och genomgående kartläggningen av luftföroreningar som organisationen har genomfört, där de bland annat har tagit fram en interaktiv karta där man kan se var luftföroreningarna är som värst. Särskilt illa är det i Afrika, Sydostasien och Kina, men även Central-, Syd- och Östeuropa, England och Sydamerika har problem med förorenad luft.

Luftföroreningar är extremt hälsovådliga och uppskattas stå för en niondel av världens dödsfall årligen när även luftföroreningar inomhus räknas med (orsakade av exempelvis olika pesticider, olika hushållsprodukter, gaser, byggnadsmaterial som innehåller asbest, bly med mera). År 2012 beräknades över 6,5 miljoner människor ha omkommit av sjukdomar orsakade av luftföroreningar. Även en del långvariga hälsoproblem är ett resultat av dålig luft.
– Luftföroreningar drabbar fortsatt den mest utsatta delen av världens befolkning – kvinnor, barn och äldre. För att människor ska ha hälsan i behåll måste de andas ren luft från sitt första andetag till sitt sista, kommenterar vice generaldirektör doktor Flavia Bistreo i WHO:s rapport.
Det är framför allt i låg- och medelinkomstländer som dessa dödsfall äger rum – omkring 90 procent. Två tredjedelar av dödsfallen äger rum i Sydostasien och västra Stillahavsområdet (där bland annat Kina och Mongoliet inkluderas).
En del av luftföroreningarna – särskilt nära ökenområden – kommer från sandstormar, men den huvudsakliga och allra största källan är de utsläpp som transporter, sopförbränning, kolkraftverk, hushållsbränsle och de stora industrierna står för.

onsdag 5 oktober 2016

Utredning föreslår samtyckeslag och slopat våldtäktsbegrepp


Idag presenterades utredningen om ny sexualbrottslagstiftning och införandet av krav på samtycke finns med som förslag. Göteborgs-Postens ledarskribenter har dock fortsatt sin kampanj mot samtycke.

Av Lina Rigney Thörnblom, 
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Idag, den femte oktober, presenterade sexualbrottskommittén, bestående av tolv representanter från de åtta riksdagspartierna tillsammans med åtta experter, sitt lagändringsförslag där en samtyckeslagstiftning föreslås.

De liberala ledarskribenterna på Göteborgs-Posten har hakat på tåget mot en samtyckeslagstiftning. Osammanhängande försöker de argumentera för hur en ny lagstiftning inte kommer att göra någon skillnad, att det skulle vara en verkningslös symbolpolitik som kommer att flytta bevisbördan.
Göteborgs-Postens Aleksandra Bo­scanin skrev den 27 september:
”Symbolpolitik av detta slag är destruktiv. När nya lagar implementeras trots att man på förhand kan se att de kommer att vara verkningslösa riskerar det att leda till att människor känner sig förda bakom ljuset. Det är så förtroendet för rättsstaten urholkas.”
Boscanin verkar inte vara så insatt som hon försöker ge sken av. Hon får det att låta som att regeringens utredningsförslag enbart handlar om att samtycke ska råda. Punkt slut. Men så är inte fallet.
Utredningen föreslår att omformulera våldtäktsbegreppet till ”sexuellt övergrepp” och "sexuell kränkning". Anledningen till det är att det idag finns en syn om att det enbart handlar om våldtäkt om just våld, hot om våld eller tvång har förekommit. De offer som utsätts för övergrepp i sömnen, när de är medvetslösa eller den stora andel offer som ”fryser”, alltså stelnar av skräck under övergreppet, är idag näst intill rättslösa. Man har i utredningen även valt att inte använda just begreppet samtycke utan istället "avsaknad av frivilligt deltagande".
Idag krävs det också uppsåt för att man ska kunna dömas för våldtäkt. Och många män har friats för att det saknades uppsåt. Han var helt enkelt inte medveten om att den sovande kvinnan inte ville. I utredningens huvudpunkter finns en oaktsamhetsrekvisit med. Det innebär att ett ansvar läggs på den som vill ha sex och att denne måste förvissa sig om att ett samtycke finns eller att den som vill ha sex har ett straffansvar om hen borde ha förstått situationen, alltså att någon var för full etcetera.

måndag 3 oktober 2016

Kritiserat privat företag tar över vårdcentralen i Tungelsta

Vårdbolag med skattefusk och kritiserade arbetsvillkor i bagaget tar över • RS kräver fortfarande vårdcentral i landstingets egen regi

Stödet för RS krav på att landstinget ska ta över vårdcentralen hade massivt
stöd i debatten i Tungelsta kyrka
Ända sedan det blev klart att privata Aleris stänger vårdcentralen i Tungelsta för att de inte kunde göra nog med vinst, har Rättvisepartiet Socialisterna krävt en landstingsstyrd vårdcentral utan vinstintresse – ett krav som fick masstöd och applåder när Hälso- och sjukvårdsrådet Anna Starbrink (L) pressades i ett fullsatt Tungelsta kyrka.
– Oavsett vilket privat bolag som tar över kommer vinstintresset vara det som styr och det kommer att innebära mindre säkerhet för patienterna i Tungelsta. Detta gäller i hela vården, där BB Sofias nedläggning i värsta förlossningskrisen bara är ett flera exempel, säger Katja Raetz, sjuksköterska och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Även Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S) medgav att hon ”struntade i” om vårdcentralen var offentligt eller privat ägt, när hon frågades ut av Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.  Och här kommer resultatet: Privata ”Familjeläkarna AB” tar över, ett företag som skattefuskat för vinst och arbetsvillkoren kritiserats från flera håll.

Läkare på företagets vårdcentraler i Jönköping ansåg t o m att de dåliga arbetsvillkoren hotade patientsäkerheten samt vittnade om hur de tillrättavisas om de remitterar patienter till undersökningar ägarna anser vara för kostsamma.
Företagets grundare Staffan Larsson har utretts för bokföringsbrott av Ekobrottsmyndigheten. Kalibers granskning visade att pengar trollades bort till skattefria vinster genom att moderbolaget FL Holding fakturerade dotterbolaget Familjeläkarna varpå pengarna sedan delvis gått till investeringar, vilka i sin tur värderats ner till noll kronor och döpts om till konsultkostnader.
– Landstingspolitikerna fick veta planerna att stänga vårdcentralen i Tungelsta redan 2015. De har haft gott om tid att förbereda egen drift och rekrytering. Istället vägrade de att ta sitt ansvar för en långsiktig lösning, satt och hoppades på att någon vinstdrivande skulle ta över medan månaderna rullade på. Och nu tar de den enda intressenten som slutligen hör av sig, utan någon tanke på vad det innebär för arbetsvillkor, patientsäkerhet eller framtiden, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

lördag 1 oktober 2016

S-styret avtalar centrummark med f d S-politikerns bolag till misstänkt underpris

Markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge centrum aviserar att marken kan säljas till underpris till S-kollegan Ilija Batljans bolag – Rasisten Bert Karlsson delägare

Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Rusta upp Jordbro demonstrerar,
bland annat för kommunalisering av Jordbro centrum.
Haninges S-ledda kommunstyre (med C och MP) har i kommunstyrelsen beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Bakom ryggen på kommunfullmäktige där de saknar egen majoritet.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB vill köpa både Västerhaninge och Jordbro centrum av de nuvarande ägarna Commerciante – under förutsättning att även kommunens mark i centrumområdena kan ingå i de båda utvecklingsprojekten där nya bostäder i båda centrumområden ingår.
– När jag läser markanvisningsavtalet misstänker jag att det är en förberedelse för att marken till slut säljs till kompispris, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Vi förväntar oss ett värderingsunderlag som klart och tydligt visar hur värderingen ska utföras. Vägledningen i markanvisningsavtalet är konstig då de som prisexempel tar såld mark för bostadsändamål i en kommundels utkant. Men nu handlar det snarare om centralt belägen centrummark, säger Mattias Bernhardsson
Samhällsbyggnadsbolaget drivs av kapitalisten och  förra S-landstingspolitikern Ilija Batljan. Innan landstingspolitiken var Batljan kommunaråd i Haninges grannkommun Nynäshamn, där många av hans storslagna planer uteblev. Det var när Batljan fick sparken som vice vd på Rikshem – sedan det blivit offentligt att han gjort fastighetsaffärer i eget bolag – som han satsade på SBB.
I höst genomförde Batljan en stor nyemission som den pengastarka riksrasisten Bert Karlsson nappade på och köpte in sig i bolaget. Det är dessa kapitalister som S-ledningen vill göra affärer med.
"Kulturhistoriska byggnader i Västerhaninge rivs: Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården
Rättvisepartiet Socialisterna har i flera år kampanjat för trygghetsåtgärder, bättre belysning och att Haninge kommun själva ska ta över det gravt misskötta Jordbro centrum för att möjliggöra sänkta hyror, medvetna placeringar – som ungdomsfik – och ordentlig service. Detta då Commerciante har drivit bort småbutiksägare med höga hyror samtidigt som de låtit centrumet förfalla.