torsdag 30 oktober 2008

Haninge behöver en kommunakut

Artikel ur Offensiv

När banker och storägare får problem kommer borgerliga partier och socialdemokrater snabbt till undsättning med bankakuter och krispaket. Det hände under 90-talskrisen och upprepas under dagens finanskris. När kommuner och landsting, vars verksamhet är viktig för vanligt folk, får problem kommer - ingen alls.

Redan nu visar det sig att de beräknade intäkterna för 2009 som Haninge kommunfullmäktige i juni baserade sitt budgetbeslutet på blir 11 miljoner kronor (mkr) lägre. Dessutom har invånarantalet vuxit snabbare än förväntat vilket kan medföra kostnadsökningar på upp till 18 mkr. Sammanlagt kan detta leda till nedskärningar på upp till 29 mkr under 2009. Prognosen för 2010 ser ännu dystrare ut med hela 39 mkr i minskade intäkter men kan snabbt bli ännu sämre.

Sammantaget kan detta leda till nedskärningar inom samtliga nämnder i storleksordningen 0,9 % under 2009 och 1,2 % under 2010. Det motsvarar ungefär 10 mkr för skolan och barnomsorgen under 2009 och ytterligare 13 mkr under 2010. Bara i skolan och barnomsorgen innebär det att drygt 100 tjänster riskerar att försvinna de kommande två åren. I övrig kommunal verksamheten riskerar ytterligare 100 tjänster att försvinna. Sammantaget kan alltså 200 tjänster vara hotade i Haninge.

Den kommande tiden kommer vi att få höra från de etablerade partierna att det tyvärr är tvunget att skära ner, att det är finanskrisens fel. De kommer att säga att de skulle ha gjort annorlunda om det bara gick men tyvärr måste ju budgetramarna hållas. Ha då i minnet att det inte bara är under finanskriser som de etablerade partierna skär ner. Mitt under blomstrande högkonjunktur 2007 genomförde den borgerliga majoriteten i Haninge kommun stora nedskärningar inom skola och barnomsorg vilket resulterade i att 170 tjänster försvann. Det enda man kan vara säker på idag är att oavsett om det går bra eller dåligt, oavsett om det är borgare eller socialdemokrater som styr, så hittar de alltid någon anledning att skära ner ytterligare i den offentliga verksamheten.

Rättvisepartiet Socialisternas krav är att staten sätter upp kommun- och landstingsakuter för att rädda den offentliga verksamheten och alla som riskerar att bli arbetslösa under finanskrisen. Vidare ska inte det allmännas pengar gå till att rädda storägarna, deras girighet har blivit deras fall, de förtjänar inte att räddas. De banker och storföretag som inte klarar sig själva bör tas över av samhället och styras demokratiskt för att uppfylla våra gemensamma behov.

Tobias Lindberg
ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 16 oktober 2008

Vad behöver göras mot sexism och homofobi?

Artikel ur Offensiv

RS krav på kampanj för sexuellt likaberättigande

I måndags hade kommunfullmäktige i Haninge möte. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har i Haninge två mandat och deltog aktivt i debatterna.
Den motion som RS lämnade in i februari om en kam­panj för sexuellt likaberätti- gande stod med på dagordningen.


– År 2004 gjordes en undersökning av doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl som visade att om det fanns valmöjlighet så skulle 36 procent av personalen avstå från att vår­da homosexuella patienter.
– Ungdomsstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en undersökning över ungdomars hälsa 2007. Den uppger att HBT-personer mår avsevärt sämre än övriga unga i befolkningen. Bland dem är det de unga kvinnorna som är homo-, bi-, eller transsexuella som mår sämst.
– Skolverket rapporterade 2003 att nästan var tredje elev ansåg att homo­sexuella lärare inte ska tillåtas arbeta i grundskolan, sa Lina Thörnblom i sin presentation av motionen.

I motionen kräver Rättvisepartiet Socialisterna att:
• Kommunen fastanställer/återanställer pedagogisk personal till grund- och gymnasieskolans elevvård till dess att minst både skolsköterska och kurator finns i varje skola.
• All kommunal personal som arbetar inom vård, omsorg, lärande, elevvård eller pedagogik ska få kompetens inom genus- och HBT-perspek­tiv, exempelvis genom RFSL eller andra organisationer som arbetar med sexuellt likaberättigande.
• Sexism och homofobi motver-kas med temadagar samt genus- och HBT-perspektiv i samhällskunskap, historia och sexualkunskap.
• Allt materiel som berör sex och sexualitet inom undervisningen inventeras, i samråd med organisationer som arbetar med sexuellt likaberättigande. Häv alla inköpsstopp för skolmateriel.

Motionen besvarades men blev inte bifallen, då kommunledningen anser att kommunen redan gör tillräckligt.– Att Barn- och utbildningsnämnden i sitt svar har tonen i princip rakt igenom att det är skolans ansvar eller rektorns ansvar stämmer troligen enligt regelboken. Men för att skolorna efter en inventering av materialet till exempel ska kunna köpa in nya böck­er krävs även pengar.
Samma gäller för att kunna åter- och fastanställa personal eller för att se till att det finns en kurator på skolan. Att lägga allt ansvar på skolorna i sitt svar är nonchalant speciellt med tanke på de nedskärningar som har ägt rum, svarade Lina Thörnblom.
I en debatt som hölls om ”valfrihet” inom hemtjänsten deltog RS så­klart också.

– Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten? Svaret är ägarna till de privata hemtjänstföretagen. Förlorar­na är de äldre, hemtjänstföretagens anställda och i slutändan hela samhäl­let, argumenterade Tobias Lindberg.
– Det enda privata företag är bra på är att skapa vinster till sina ägare och marknadsföra sig själva…

Privata företag kan skapa vinster på tre sätt:
• Skära ner på verksamhetens kvalitet.
• Försämra löner och arbetsförhål­landen.
• Välja ut de mest lönsamma vårdtagarna.

– Det mest effektiva är offentligt driven verksamhet, där alla pengar går till verksamheten. Dessutom har medborgarna större insyn i offentlig verksamhet och, viktigast av allt, möjlighet att demokratiskt påverka vården, avslutade Tobias Lindberg.

RS Haninge

Inlägg av Tobias Lindbergs (rs) i Kommunfullmäktigedebatten "Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten?"

Vem tjänar på valfrihet inom hemtjänsten? Svaret är ägarna till de privata hemtjänstföretagen. Förlorarna är de äldre, hemtjänstföretagens anställda och i slutändan hela samhället.

Privata företagen är nämligen inte bättre på att driva verksamhet än det offentliga. Det är en myt, ömt vårdad av de etablerade medierna vars ägare tjänar storkovan på att lura allmänheten att tro att privata alternativ alltid är bättre.

Det enda privata företag är bra på är att skapa vinster till sina ägare och marknadsföra sig själva. Pengarna till marknadsföring och vinster tas från de resurser som finns tillgängliga för att driva verksamheten, alltså blir verksamheten sämre. För att kompensera detta satsar de privata företagen enorma summor på marknadsföring vilket gör att allmänheten tror att de är bättre än offentliga alternativ fast än de inte är det.

Privata företag kan skapa vinster på tre sätt:
- Skära ner på verksamhetens kvalité
- Försämra löner och arbetsförhållanden
- Välja ut de mest lönsamma vårdtagarna

Dessa tre metoder, eller kombinationer av dem, är enda sättet för privata företag att skapa vinster. Det finns ingen mystisk undergörande effekt i det privata ägandet som möjliggör att de privata företagen kan ta ut vinster och samtidigt upprätthålla en lika bra verksamhet som den offentliga verksamheten som inte tar ut vinster, trots det försöker de rika företagsägarna tillsammans med sina vapendragare Svenskt näringsliv och de borgerliga partierna övertyga oss om motsatsen.

Det mest effektiva är offentligt driven verksamhet, där alla pengar går till verksamheten. Som exempel kan nämnas att amerikansk sjukvård är många gånger dyrare än svensk trots att den inte är bättre. Dessutom har medborgarna större insyn i offentlig verksamhet och - viktigast av allt - möjlighet att demokratiskt påverka verksamheten.

torsdag 9 oktober 2008

RS i SVT:s Debatt

Öppet brev till Haninges högerstyre

Artikel ur Offensiv

Först tog ni barnens dagis, nu deras gympasal

Barn och föräldrar trivdes bra på förskolan Skrindan men med argument om effektivisering drev ni i den borgerliga majoriteten igenom en flytt av verksamheten.Trots att flytten hade planerats av politiker och tjänstemän i minst ett halvårs tid lät ni föräldrarna få reda på planerna bara två veckor in­nan beslutet skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden. Att en klar majoritet av föräldrarna var emot flytten, vilket en namninsamling bevisar, brydde ni er inte om.

Protesterna mot den snabba och odemokratiska beslutsprocessen avfärdade ni med argument om att det var bråttom att hinna genomföra allt in­nan höstterminen började.Istället fick föräldrarna höra av Martina Mossberg (m) hur bra allt skulle bli med de nya fräscha lokaler­na, lokaler som dessutom innefattade en stor gympasal.

Under augusti genomfördes flytten till Ribby förskola men nästan omgående kom nästa chock. Nu planerar ni att införa ett nytt ­hyressystem för kommunens lokaler som kommer att göra det dyrare för skolor och förskolor med nya, fräscha, välanpassade och stora lokaler. Tanken med det nya hyressystemet är att det skall uppstå en press att minska lokalytorna så att utrymme för annan verksamhet friställs.

Många skolor och förskolor kommer alltså tvingas att välja mellan att krympa lokalytan eller dra ner på annat, minska antalet anställda eller öka storleken på barngrupperna. Precis de aspekter som Martina Mossberg inför Skrindanbarnens föräldrar framförde som något positivt med flytten till nya lokaler är nu det som kommer att göra lokalerna dyra. Den rektor som prioriterar en gympasal framför små barngrupper och mycket personal finns inte i dagens hårt nedskurna förskola.

När det nya hyressystemet införs 2009 kommer gympasalen att vara det första som försvinner, något som Martina Mossberg visste om när hon berättade för föräldrarna om den sto­ra fina gympasalen, hon satt nämligen samtidigt i Kommunstyrelsen och planerade det nya hyressystemet.

Tobias Lindberg
Förälder på Ribby förskola och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna