Miljö

Foto: Jukka Tanner

Vårt program för skogar, stränder, kulturlandskap, djurhållning och klimatomställning

> Läs vår längre analys här
 1. Haninge kommun måste agera mot avverkningarna av planerade naturreservat. Bestrid alla avverkningsanmälningar i skogar med inslag av ursprunglig skog, nyckelbiotoper och rödlistade arter. Plan för massiv utökning av antal naturreservat.

 2. Krafttag mot avfallsdumpningen i naturen. Stoppa nedskärningarna på SRV:s sophantering och kommunens Miljöverkstad.

 3. Starta kampanj för ekosystembaserade skogsbruksmetoder – nej till kalhyggen, skogsgödsling och plantering av främmande trädslag i Haninges skogar. Skogsbruk enbart för långlivade produkter som virke – inte kortlivade engångsprodukter som lätt kan ersättas.

 4. Försvara strandskyddet och allemansrätten – sätt stopp för undantagen. Skydda de sista oexploaterade stränderna och skärgårdsnaturen.

 5. Stoppa de planerade bergtäkterna i Ekeby/Tungelsta och Västnora/Utlida samu utbyggnaden av stenkrossen i Österhaninge. Kommunal vetorätt mot miljöfarliga exploateringar.

 6. Förbjud supertrålarna i alla vatten. Ta fram en räddningsplan för Östersjön – både i Haninge och internationellt kring Östersjön – som alla skärgårdsbor, små yrkesfiskare och miljöorganisationer inkluderas i.

 7. Håll kulturlandskapen öppna. Återställ ängsmarker med slåtter. Stöd ekologiska jordbruk fria från bekämpningsmedel samt småskalig djurhållning för största möjliga lokala självförsörjning och minskning av utsläpp från transporter. Använd regionägda Berga naturbruksgymnasium i Haninge för att leda fram omställning av jordbruket utifrån koncepten matsuveränitet och agroekologi.

 8. Massiv satsning på miljö- och hälsoinspektörer. Djurrättsorganisationer ska ha rätt att besöka företag som föder upp djur för att kontrollera att djuren har det bra.

 9. Inga inköp av importerat kraftfoderbaserat kött till skolor och äldreboenden, endast lokalproducerat gräsbeteskött och vilt.

 10. Nej till "Tvärförbindelse Södertörn" – Ja till "Spårväg Syd" och avgiftsfritt SL-kort.

 11. Freda skärgårdsnaturen, skogarna och kulturlandskapen från storskalig vindkraftsutbyggnad och dyra bostadsexploateringar. Bygg allmännyttiga hyresrätter i anslutning till kollektivtrafik och service – inte rikemansreservat i vår gemensamma natur. Haninge Bostäder ska bli ledande i att bygga i trä och återvunnen betong.

 12. Bilda ett kommunalt elbolag för att möjliggöra både reglerade och lägre elpriser samt hållbara energikällor, som nya generationens småskaliga vindkraft som inte kräver sönderexploatering av natur.

 13. Demokratisk stads- och markplanering, inför omvänd planprocess med samråd först.

 14. Kommunal samordning av alla lastbilstransporter till och från industri- och företagsomsråden, köpcentrum samt hamnar. Plan för ny spårtransportinfastruktur.

 15. Res kravet på statlig jobbgaranti för alla som jobbar inom skogs-, gruv- och täktbruk med plan för nya gröna jobb inom återbruk och återvinning. Inled produktionsomställning av massaindustrin från skog till rörflen och hampa. Plan för tillvaratagande och återvinning av metaller, betong och bergmaterial.

 16. Lokal och global omställning av all produktion, transporter och distribution av varor, energi, service och tjänster genom demokratisk planering och gemensamt ägande  för att massivt minska utsläppen av växthusgaser.

Natur som vi varit med och räddat tillsammans med boende och föreningar:
Massivt engagemang räddade gammelskogen på västra Ornö (2022)
Långsjöns strand fredas från exploatering  (2018)
Rudan räddas – förslaget om bilbro och exploateringar skrotas (2018)
Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas från skövling (2017)
Exploateringen av Söderbyskogen stoppas (2017)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.