tisdag 12 juni 2007

Högeralliansen utarmar Haninge

RS – socialistiskt alternativ mot nedskärningar och utförsäljningar.

Detta är Rättvisepartiet Socialisternas särskilda yttrande i budgetdebatten i Haninge kommunfullmäktige den 11 juni.


Rättvisepartiet Socialisterna är motståndare till högeralliansens
budget då förslaget är en attack mot Haninges kommunanställda,
förskolebarn, skolelever, föräldrar och äldre samt ett hot mot
jämställdheten, miljön och gemensam välfärd. Vad gäller
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetar lägger
Rättvisepartiet Socialisterna ner sina röster. Ingen av de
föreslagna budgetarna löser Haninges problem.

Högeralliansens förslag till ramökningar för nämnderna täcker knappt
förväntade löne- och prisökningar vilket kommer innebära ytterligere
nedskärningar. Detta kommer att drabba fram för allt Barn- och
Utbildningsnämnden men också Äldreomsorgsnämnden som inte fått sina
underskott avskrivna.

Högeralliansens budgetförslag innehåller flera hårda angrepp: Med
utförsäljningar vill alliansen öka ojämlikheten i Haninge och
försämra servicen. Argumenten att regin inte påverkar kvaliteten är
nonsens då konkurrensutsättning innebär att lägstbjudande vinner.
Skräckexempel är hur mer än 10 år av privat kollektivtrafik i
Stockholm inneburit ökade förseningar och inställda tåg, sämre
vagnpark, låga investeringar, attacker på fackligt förtroendevalda,
ansvarsflykt vid olyckor och sämre insyn.

Högeralliansens vilja att etablera friskor är också ett hot som
bevisligen underminerar de kommunala skolorna. I Stockholm är ca 15
kommunala skolor nedläggningshotade. Den kommunala skolan förlorar
elever till friskolorna (varje elev som lämnar den kommunala skolan
kostar kommunen 25 000 kr enligt LO), därav får kommunen betala för
tomma lokaler när skolor står halvtomma, segregeringen ökar och
konkurrensen mellan friskolorna leder till att allt mer skattepengar
läggs på marknadsföring istället för undervisning.

Högeralliansens formuleringar om ”fokus på kunskap och resultat”
klingar falskt och är orealistiska när de pågående nedskärningarna
leder till större klasser och sämre undervisning.

Med planerna på ett kommunalt vårdnadsbidrag vill högeralliansen öka
ojämställdheten. I Finland där vårdnadsbidraget är infört används
enbart 5 procent av männen. Vårdnadsbidrget, attackerna på förskolan
och fortsatt stora löneklyftor mellan män och kvinnor stärker
kvinnoförtrycket. Istället behövs 6 timmars arbetsdag och lika lön
för lika arbete för att möjliggöra jämställdhet i hem och i arbete,
dvs en socialistisk arbetarpolitik.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer planerna på ett nytt marint
naturreservat i Haninge. Men högeralliansens budget nämner inte en av
de mest allvarliga miljöfrågorna – att nästan alla kommunens sopor
bränns och leder till enorma utsläpp. Här behövs ett program för
alternativ, t ex återvinning och kompostering. Det behövs också
satsningar på kollektivtrafiken.

Högeralliansens förslag att kräva överskott som motsvarar 2,6 procent
av kommunens samlade skatteinäkter och statsbidrag är ett redskap för
att strama åt de kommunala verksamheterna och förbereda för
populistiska skattesänkningar inför valet 2010. Med tanke på
högeralliansens försämringar av skola och förskola – från en av
landets sämsta nivåer – kommer en skattesänkning leda till en
oemotsvarad brutal nedmontering och riskera generationer av barns
lärande. Större delen av det budgeterade överskottet – 79 miljoner
kronor – borde användas för att stoppa de återstående
nedskärningshoten i Barn- och Utbildningsnämnden, klara av de växande
behoven när det blir fler som behöver barn- och äldreomsorg och för
ytterligare utbyggnad av grundskola, förskola, äldreomsorg och service.

Högeralliansens plan att öka takten på skuldavbetalningar är heller
inte berättigat, dels för att skuldnivåerna relativt sett inte är så
stora, men fram för allt för att pengarna behövs för utbyggnad som
tidigare nämnts. Å andra sidan kan vi heller inte stödja
Socialdemokraternas alternativ att ytterligare öka kommunens
låneskuld för investeringar.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer dock de socialdemokratiska
förslagen om ett ungdomens hus, nytt äldreboende i Jordbro och ny
hall på Torvalla. Socialdemokraterna vill också ge 49 miljoner mer
till nämnderna, jämfört med höger alliansens budget. Det räcker inte
för att rädda det som nu raseras i skola och förskola men är ett steg
i rätt riktning. Men de Socialdemokratiska och Vänsterpartiska
budgetarna saknar finansiering utöver ökade lån och förhoppning om
ökade skatteintäkter. Vad som istället behövs är en socialistisk
politik där resurser omfördelas från politikerlöner, arvoden,
konsulter och kommunala bolag med överskott. Det behövs också en
kraftigare sänkning av skollokalernas hyror än de 2 procent
socialdemokraterna föreslår. Skolhyrorna har skjutit i höjden sedan
början av 1990-talet, t ex för att nedskärningspolitiker ville komma
åt öronmärkta pengar till skolan genom bakvägen.

Förutom kommunens överskott finns även kommunkoncernen, vars
överskott borde användas för att öka personaltätheten. Det är en bra
investering som på så sätt ökar kommunens chanser att minska
ohälsotalen, något som skulle innebära stora samhällsekonomiska och
mänskliga vinster.

Detta visar att det finns alternativ till högeralliansnens
nedskärningar och till s och v, vars budgetar saknar finansiering.
Men långsiktigt finns det inga ”inom-kommunala” lösningar.
Avskaffanddet av kommunal beskattningsrätt av företag,
utförsäljningar av kommunala bolag, minskade statsbidrag och mindre
offentlig sektor har sedan 1980-talet inneburit att kommunerna har
vingklippts och idag saknar manöverutrymme för offensiva satsningar
på vård, skola och omsorg.

Samtidigt med urholkningen har staten lagt på kommunerna nya
uppgifter som inte kompenserats fullt ut genom ökade resurser. Om
kommunen ska klara av att täcka behoven behövs en strid för
återställda och indexreglerade statsbidrag, förslagsvis till en nivå
som motsvarar 1980 års nivå.

Det finns resurser för att bygga ut kommunerna och landstingen.
Storföretagens rekordvinst på 535 miljarder kronor under förra året
var främst ett resultat av ökad produktivitet och bland Europas
sämasta löneutveckling, dvs ökad utsugning av landets alla arbetare.

Vad som behövs är en omfördelning av resurserna i hela samhället,
från storföretag och banker, till gemensam välfärd.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom

RS fullmäktigeledamöter i Haninge

torsdag 7 juni 2007

Protester mot nedskärningarna den 11 juni

Under våren har Haningeborna protesterat mot nedskärningarna inom skolan och barnomsorgen. Till en början protesterade både elever och föräldrar men efter att rektorer och lärare aktivt motarbetat elevernas engagemang och de planerade elevstrejkerna genom smutskastning av Elevkampanjen och hot om sänkta betyg till de elever som stod på sig (Offensiv 740) så drivs protesterna nu främst av Haninges föräldrar, dels genom upprörda samtal och brev till politiker, tjänstemän och media och dels genom organiserade protester som Vikinga föräldraförenings flygbladsutdelningar och torgmöten.

Elevkampanjen och Rättvisepartiet socialisterna har hela tiden stött protesterna, hjälpt till att mobilisera och samlat in mer än 4000 namn på protestlistor.

2007-05-14_005

Bild från protesten på Poseidons torg den 14 maj

Från början skulle det skäras ned med 65 mkr och politikerna från båda blocken försökte skylla underskottet på felräkningar som gjordes under 2006. Snart kröp det fram att endast 8 mkr berodde på felräkningar, den absolut största delen av underskottet berodde på att det kommunägda fastighetsbolaget hade höjt priset på skolans och barnomsorgens lokaler utan att politikerna hade skjutit till pengar för att kompensera detta.

Under trycket av protesterna backade politikerna och sköt till pengar, först 15 mkr efter en protest på den 20 februari med 400 deltagare som sedan efter ytterligare protester ökades till 39 mkr i sjupartiöverenskommelsen från den 13 mars. Vad som inte sades var att bara 2 mkr av dessa skulle påverka den kritiska situationen med indragningar av tjänster under hösten 2007, resten var sådant som antigen redan hade skjutits till eller skulle komma Barn- och utbildningsnämnden till godo först 2008.

120 tjänster försvinner
Dessutom täcker sjupartiöverenskommelsens pengar inte hela underskottet, fortfarande saknas 20 mkr. Sammantaget gör detta att Haninges skola och barnomsorg, oavsett förvrängningarna en del politiker och lokaltidningen Mitt i Haninge kommer med, fortfarande står inför en svår kris där ca 120 tjänster kommer att försvinna, antalet vuxna på enheterna minska, storleken på klasserna och barngrupperna öka och på många håll införs vikarie- och inköpsstopp.

2007-05-14_003

Ordföranden för vikinga föräldraförening Maria Lindgren
intervjuvas av TV4 vid protesten den 14 maj


Anledningen till att protesterna fortsätter är insikten hur hårt nedskärningarna kommer att drabba barnen och vetskapen om kommunens goda ekonomi. Haninge har 97 mkr i överskott från 2006, 60 mkr i planerat överskott för 2007 och helt nyligen blev det känt att skatteintäkterna enligt en prognos skulle öka med 18 mkr under 2007. Detta ger ett totalt överskott på 175 mkr. Trots det vill majoriteten fortfarande skära ner med 20 mkr. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag att skjuta till ytterligare 10 mkr är inte heller tillfredställande eftersom det även då skulle behövas skäras ner. Det enda acceptabla med tanke på kommunens goda ekonomi vore att hela underskottet ströks.

Demonstration den 11 juni
Vikinga föräldraförening anordnar den 11 juni kl. 13.30 ytterligare ett torgmöte i protest mot att majoriteten vill skära ner på våra barn trots att kommunen har gott om pengar. Alla som vill protestera uppmanas att ansluta. Tillsammans skall vi visa att vi vägrar att acceptera attackerna mot Haninges barn.

Tobias Lindberg