tisdag 12 juni 2007

Högeralliansen utarmar Haninge

RS – socialistiskt alternativ mot nedskärningar och utförsäljningar.

Detta är Rättvisepartiet Socialisternas särskilda yttrande i budgetdebatten i Haninge kommunfullmäktige den 11 juni.


Rättvisepartiet Socialisterna är motståndare till högeralliansens
budget då förslaget är en attack mot Haninges kommunanställda,
förskolebarn, skolelever, föräldrar och äldre samt ett hot mot
jämställdheten, miljön och gemensam välfärd. Vad gäller
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetar lägger
Rättvisepartiet Socialisterna ner sina röster. Ingen av de
föreslagna budgetarna löser Haninges problem.

Högeralliansens förslag till ramökningar för nämnderna täcker knappt
förväntade löne- och prisökningar vilket kommer innebära ytterligere
nedskärningar. Detta kommer att drabba fram för allt Barn- och
Utbildningsnämnden men också Äldreomsorgsnämnden som inte fått sina
underskott avskrivna.

Högeralliansens budgetförslag innehåller flera hårda angrepp: Med
utförsäljningar vill alliansen öka ojämlikheten i Haninge och
försämra servicen. Argumenten att regin inte påverkar kvaliteten är
nonsens då konkurrensutsättning innebär att lägstbjudande vinner.
Skräckexempel är hur mer än 10 år av privat kollektivtrafik i
Stockholm inneburit ökade förseningar och inställda tåg, sämre
vagnpark, låga investeringar, attacker på fackligt förtroendevalda,
ansvarsflykt vid olyckor och sämre insyn.

Högeralliansens vilja att etablera friskor är också ett hot som
bevisligen underminerar de kommunala skolorna. I Stockholm är ca 15
kommunala skolor nedläggningshotade. Den kommunala skolan förlorar
elever till friskolorna (varje elev som lämnar den kommunala skolan
kostar kommunen 25 000 kr enligt LO), därav får kommunen betala för
tomma lokaler när skolor står halvtomma, segregeringen ökar och
konkurrensen mellan friskolorna leder till att allt mer skattepengar
läggs på marknadsföring istället för undervisning.

Högeralliansens formuleringar om ”fokus på kunskap och resultat”
klingar falskt och är orealistiska när de pågående nedskärningarna
leder till större klasser och sämre undervisning.

Med planerna på ett kommunalt vårdnadsbidrag vill högeralliansen öka
ojämställdheten. I Finland där vårdnadsbidraget är infört används
enbart 5 procent av männen. Vårdnadsbidrget, attackerna på förskolan
och fortsatt stora löneklyftor mellan män och kvinnor stärker
kvinnoförtrycket. Istället behövs 6 timmars arbetsdag och lika lön
för lika arbete för att möjliggöra jämställdhet i hem och i arbete,
dvs en socialistisk arbetarpolitik.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer planerna på ett nytt marint
naturreservat i Haninge. Men högeralliansens budget nämner inte en av
de mest allvarliga miljöfrågorna – att nästan alla kommunens sopor
bränns och leder till enorma utsläpp. Här behövs ett program för
alternativ, t ex återvinning och kompostering. Det behövs också
satsningar på kollektivtrafiken.

Högeralliansens förslag att kräva överskott som motsvarar 2,6 procent
av kommunens samlade skatteinäkter och statsbidrag är ett redskap för
att strama åt de kommunala verksamheterna och förbereda för
populistiska skattesänkningar inför valet 2010. Med tanke på
högeralliansens försämringar av skola och förskola – från en av
landets sämsta nivåer – kommer en skattesänkning leda till en
oemotsvarad brutal nedmontering och riskera generationer av barns
lärande. Större delen av det budgeterade överskottet – 79 miljoner
kronor – borde användas för att stoppa de återstående
nedskärningshoten i Barn- och Utbildningsnämnden, klara av de växande
behoven när det blir fler som behöver barn- och äldreomsorg och för
ytterligare utbyggnad av grundskola, förskola, äldreomsorg och service.

Högeralliansens plan att öka takten på skuldavbetalningar är heller
inte berättigat, dels för att skuldnivåerna relativt sett inte är så
stora, men fram för allt för att pengarna behövs för utbyggnad som
tidigare nämnts. Å andra sidan kan vi heller inte stödja
Socialdemokraternas alternativ att ytterligare öka kommunens
låneskuld för investeringar.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer dock de socialdemokratiska
förslagen om ett ungdomens hus, nytt äldreboende i Jordbro och ny
hall på Torvalla. Socialdemokraterna vill också ge 49 miljoner mer
till nämnderna, jämfört med höger alliansens budget. Det räcker inte
för att rädda det som nu raseras i skola och förskola men är ett steg
i rätt riktning. Men de Socialdemokratiska och Vänsterpartiska
budgetarna saknar finansiering utöver ökade lån och förhoppning om
ökade skatteintäkter. Vad som istället behövs är en socialistisk
politik där resurser omfördelas från politikerlöner, arvoden,
konsulter och kommunala bolag med överskott. Det behövs också en
kraftigare sänkning av skollokalernas hyror än de 2 procent
socialdemokraterna föreslår. Skolhyrorna har skjutit i höjden sedan
början av 1990-talet, t ex för att nedskärningspolitiker ville komma
åt öronmärkta pengar till skolan genom bakvägen.

Förutom kommunens överskott finns även kommunkoncernen, vars
överskott borde användas för att öka personaltätheten. Det är en bra
investering som på så sätt ökar kommunens chanser att minska
ohälsotalen, något som skulle innebära stora samhällsekonomiska och
mänskliga vinster.

Detta visar att det finns alternativ till högeralliansnens
nedskärningar och till s och v, vars budgetar saknar finansiering.
Men långsiktigt finns det inga ”inom-kommunala” lösningar.
Avskaffanddet av kommunal beskattningsrätt av företag,
utförsäljningar av kommunala bolag, minskade statsbidrag och mindre
offentlig sektor har sedan 1980-talet inneburit att kommunerna har
vingklippts och idag saknar manöverutrymme för offensiva satsningar
på vård, skola och omsorg.

Samtidigt med urholkningen har staten lagt på kommunerna nya
uppgifter som inte kompenserats fullt ut genom ökade resurser. Om
kommunen ska klara av att täcka behoven behövs en strid för
återställda och indexreglerade statsbidrag, förslagsvis till en nivå
som motsvarar 1980 års nivå.

Det finns resurser för att bygga ut kommunerna och landstingen.
Storföretagens rekordvinst på 535 miljarder kronor under förra året
var främst ett resultat av ökad produktivitet och bland Europas
sämasta löneutveckling, dvs ökad utsugning av landets alla arbetare.

Vad som behövs är en omfördelning av resurserna i hela samhället,
från storföretag och banker, till gemensam välfärd.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom

RS fullmäktigeledamöter i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.