tisdag 7 april 2015

Lakeside: RS svar på Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Förvaltningsrätten

Efter RS överklagan av nedläggning och flytt av Ungdomens hus Lakeside har motparten Kultur- och fritidsnämnden lämnat ett yttrande. Här är RS yttrande som svar på nämndens

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Läs mer om kampanjen för att rädda Lakeside här
> Läs RS överklagan här
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Mål nr. 5387-15, Enhet 12

av Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige
2015-04-06

Ända sedan ungdomarna på Lakeside, coacherna och partier i oppositionen uppmärksammade att Lakeside skulle flyttas har den förenade kritikens kärna mot Kultur- och fritidsnämnden handlat om att det saknas ett laga beslut och att inga berörda fått chans till demokratiskt samråd. Kultur- och fritidsnämndens yttrande bekräftar riktigheten i mitt överklagande.

Enligt 10 kap., 8 § kommunallagen:
1. Beslutet att flytta verksamheterna på Lakeside har ej tillkommit i laga ordning. De säger till och med i yttrandet att något sådant beslut inte fattats alls på nämndens sammanträde i december. Ändå har de efter just detta sammanträde inlett ett verkställande av ett beslut som de nu alltså medger aldrig fattades. Hur är det möjligt? Jag menar på att nämndens ledning – trots vad de säger nu – baserat sig på det som kallas grunddokumentet, ”Strategi- och Budget 2015-2016”, för att verkställa en flytt av och de facto stängning av verksamheterna på Lakeside. Jag förklarar detta närmre längre ned.

2. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. På denna punkt har nämnden inte ens bemödat sig att besvara kritiken.

Enligt 6 kap., 8 § kommunallagen: 
Nämnden har ej verkat för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. På denna punkt har nämnden i sitt yttrande inget att motstrida. Inget samråd har existerat. De har helt enkelt inlett verkställande av flytt.

Uppsåt att genomföra flytt
I min överklagan skrev jag att beslutet att flytta verksamheterna på Lakeside ej har tillkommit i laga ordning. Detta vidmakthåller jag, trots att nämnden i sitt yttrande menar att beslut aldrig fattades överhuvudtaget. Det finns en stor skillnad däremellan. Att verkställande inleddes visar på uppsåtet att genomföra en flytt utifrån ett beslut. Nämndens besked och hållning till samtliga utom just Förvaltningsrätten är att ett beslut om flytt av verksamheterna finns. Se länk till kommunfullmäktigedebatt om Lakeside som visar just detta (länk).

Måndagen den 23 mars stod Christer Erlandsson, vice ordförande i nämnden på Lakeside och röt till det 50-tal ungdomar som samlats på Ungdomsrådets möte att ”den som påstår att de inte finns ett beslut, den ljuger”. Två dagar senare ska nämnden dock besvara min överklagan mot beslutet och gör en helomvändning för att försöka blanda ihop korten till Förvaltningsrätten; Då hävdar de att det inte finns ett beslut att flytta Lakeside och att det därför inte går att överklaga (!).

Grunddokumentet
Nämnden skriver i sitt yttrande till Förvaltningsrätten angående sammanträdet i december förra året:
”Under nämndsammanträdet ställdes yrkanden om vissa ändringar till dokumentet, som nämnden antog. Ändringarna avsåg dock inte frågan om flytten av Lakesids verksamhet. Tyvärr kom beslutet att felformuleras, så att endast vissa ändringar till strategi- och budgetdokumentet godkändes, inte själva dokumentet. Som en följd av detta formfel fattades inte heller beslut om flytten av Lakeside, i och med att den var beskriven i grunddokumentet”.
Nämndsammanträdet den 25 mars beslutade om detta yttrande under paragraf 35. Under paragrafen innan, paragraf 34, antogs Strategi och Budget 2015-2016 ”med de revideringar som gjorts”. Men precis som nämndens yttrande fastslår gällde inga av dessa revideringar Lakeside. Det innebär att Strategi och Budget 2015-2016 fortfarande efter sammanträdet den 25 mars inte utgör ett laga beslut att flytta verksamheterna på Lakeside. Eftersom nämnden i sitt yttrandet fortfarande menar att ett beslut om flytt ”var beskriven i grunddokumentet” (Strategi och Budget 2015-2016), har detta beslut fortfarande ej tillkommit i laga ordning. Trots det nya beslutet om grunddokumentet – som nämnden menar är grund för flytt – den 25 mars så kvartstår alltså formuleringarna om ”en eventuell flytt” och ”detta beroende av vilken alternativ lokal som i sådana fall blir aktuell”.

Dessa luddiga formuleringar finns av en anledning. Det var dåvarande ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden Michael Fridebäck som med formuleringarna i ”Strategi- och budget 2015-2016” avsåg att dokumentet skulle efterföljas av en utredning om en eventuellt flytt. Oavsett om dokumentet sedan antogs eller ej i december, tolkar den nya nämndledningen med Mehmet Coksürer och Christer Erlandsson i spetsen, dessa formuleringar som ”ett beslut” vilket de omedelbart går vidare med att försöka verkställa.

Verkställande av ett ej laga beslut
Trots nämndens yttrande på min överklagan, att beslut istället avses att tas den 25 mars, går nämnden den 26 mars ut med att ”stängningen kommer att ske från och med den 9 mars 2015” på kommunens hemsida (länk).

Hur kan de verkställa ett beslut långt innan ett beslut i sådana fall har tagits? Skulle beslutet först tagits den 25 mars men verkställas den 9 mars? Eller är det så att de ända sedan december haft för avsikt att verkställa en flytt? Inga formaliteter kan ändra på det faktum att nämnden i december fattade ett beslut som var ej laga, med uppsåt att verkställa det ej laga beslutet. Detta är tydligt inte bara utifrån informationen på kommunens hemsida att stängning sker den 9 mars, utan utifrån att det även nu framkommit att hyreskontraktet sades upp redan den 16 december och att det står flyttkartonger sedan veckor tillbaka inne i Lakeside.

Avställningen av lokalerna har alltså ej föregåtts av beslut i laga ordning. Haninge kommuns budget 2015-2016, antagen av kommunfullmäktige ger nämnder tydliga förhållningsregler vid avställning av lokaler:
”Nämnderna har rätt att ställa av lokal eller del av lokal, där hyresgästen slipper fortsatt kostnadsansvar, vid varje kvartalsskifte men med minst tre månaders framförhållning.”
Om beslut fattats att flytta Lakeside den 25 mars i år, skall nämnden härvid följa gällande riktlinjer om framförhållning. Men då hyreskontraktet idag redan är uppsagt på felaktiga grunder måste således beslutet den 25 mars upphävas.

Jag vidfasthåller att beslut att flytta Lakeside skall upphävas. Besluten i december 2014 och i mars 2015 är på samma grunder ej laga eller korrekta enligt 10 kap., 8 § kommunallagen:
1. Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
2. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
Nämnden har också brutit mot 6 kap., 8 § kommunallagen: Nämnden har ej verkat för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. Nämnden har inte bestridit detta i sitt yttrande.
Ungdomsrådet, som är ett av kommunfullmäktige politiskt beslutat rådgivande organ i alla frågor som rör ungdomar, har inte fått möjlighet att påverka beslutet. Enligt Ungdomsrådets stadgar 8 kap., 20 § framgår ”att ungdomsrådet fungerar som remissinstans.”

Jag vidfasthåller därmed att beslut om flytt av Lakeside skall upphävas samt att verkställandet av flytten skall avbrytas enligt tidigare begäran om inhibition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.