lördag 13 juni 2015

Östersjön ett av världens mest förorenade hav


"Medan politiker fortsätter att blunda för problemet dör havet framför ögonen på oss"

Av Therese Svensson

Östersjön är ett av världens sjukaste hav och det behövs drastiska åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Övergödning, kemikalier, hårt överfiske och bottendöd är konsekvenser av människans påverkan på havsmiljön.

Övergödning är ett stort problem i Östersjön. Stora mängder kväve och fosfor hamnar i havet och gör att växtligheten ökar. När algerna sedan dör och sjunker ner orsakar de bottendöd. De döda havsbottnarna i Östersjönhar ökat tiofaldigt det senaste århundradet.
År 2007 upprättades handlingsplanen Baltic Sea Action Plan av de nio stater som ligger runt Östersjön. Handlingsplanen ligger till grund för att återställa god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Men när Världsnaturfonden år 2013 utvärderade handlingsplanen visade det sig att samtliga länder låg långt efter schemat.

Trots vetskapen om den mycket allvarliga situationen i Östersjön har det nu framkommit att de flesta av de stora kryssningsfartygen dumpar sitt toalettavfall direkt ut i havet. I år förbjöd Sverige som sista östersjöstat att fritidsbåtar får släppa ut sitt toalettavfall i havet, men när det gäller kryssningsfartygen har länderna inte lyckats enas.
Den miljövetenskapliga tidskriften AMBIO publicerade nyligen ett omfattande specialnummer som presenterar resultat från två havsmiljöstrategiska program från år 2010. Över 80 forskare från dessa två strategiska forskningsprogram gällande Östersjön medverkar i tidskriften. Artiklarna speglar den senaste forskningen gällande Östersjöns framtid.
Det som bland annat framkommer i artiklarna är att den ekosystemansats som sedan tjugo år tillbaka ska ligga till grund för miljöarbetet i området inte tillämpas i praktiken. Exempelvis ska alla ekosystemets delar ses som en helhet, även människans påverkan, men de olika miljöproblemen hanteras fortfarande separat utan att hänsyn tas till hur delarna påverkar varandra. Man har heller inte beaktat risken med att klimatförändringarna kan göra det svårare att vända utvecklingen.

Problemet med överfiske är stort och fiskbestånden minskar väldigt snabbt. Fiskeförbud råder inte någonstans i Östersjön, inte ens i miljöskyddsområden. I resultaten från forskningsprogrammen framkommer det dessutom att fiskbestånden kommer att minska ytterligare på grund av att klimatförändringarna minskar fiskarnas föda.
Fisk från Östersjön innehåller så mycket skadliga ämnen att den är farlig att äta. Stora mängder giftiga alger fyller haven och sälar och andra arter är oroväckande magra. Östersjön är idag ett mycket sjukt hav. Tusentals skadliga kemikalier spolas ut i havet och problemen med övergödning och döda havsbottnar växer.
Den 20 maj släppte Havsmiljöinstitutet rapporten Havet 2013/2014, som är en årlig redovisning av den nationella miljöövervakningen. Den visar bland annat att bekämpningsmedlen DDT och PCB har minskat i Östersjön sedan de förbjöds. Rapporten visar också att nya miljöfarliga ämnen ökar i havet. Många av de ämnen som är giftiga för miljön kommer från mediciner och hygienprodukter.

Det lever cirka 90 miljoner människor kring Östersjön. Föroreningarna som rinner ner i havet kommer i första hand från högindustrialiserade områden, intensivt jordbruk och avlopp. En extrem ökning av näringsämnena kväve och fosfor inom jordbruket har resulterat i övergödningen av Östersjön. Det innebär att ekosystemet förändras och att många djur och växter inte överlever.
Östersjön är ett unikt och mycket känsligt havsområde som är nästan helt omringat av land. Den lilla förbindelsen med världshaven går via de danska sunden och Västerhavet, vilket gör att vattnet i Östersjön tar en hel generation att bytas ut. Detta innebär att de föroreningar som släpps ut blir kvar under en mycket lång tid.
Miljöskyddsorganisationen Oceana påvisar i en rapport att en tredjedel av de områden som ska vara skyddade i Östersjön endast skyddas på papperet. Enligt Oceanarapporten saknar 31 procent av Natura 2000-områdena konkreta skyddsåtgärder. Motsvarande siffra för Helcomområdena är 35 procent. Dessa områden är således inte skyddade i praktiken.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och det kommer att behövas drastiska åtgärder för att förbättra situationen. De åtgärder och skyddade områden som införts är ett skämt i jämförelse med den kunskap som finns om problemen i Östersjön.
Medan politiker fortsätter att blunda för problemet dör havet framför ögonen på oss. Miljörörelsen måste gå samman och kämpa för att få till stånd en förändring inom alla områden som påverkar livet i Östersjön. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.