måndag 16 januari 2017

Rädda Söderbyskogen

Foto: skogenkvar.nu
Boende protesterar när ännu en tätortsnära skog i Haninge hotas av exploatering • Den akut hotade spillkråkan häckar i skogen

"Rör inte barnens lekskog!". Boende i Söderby protesterar nu mot Haninge kommuns plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Det detaljplanerade området vid namn "Söderby Huvudgård 2:1", belägen i Norra Söderby, är en liten men mycket uppskattad skog av områdets förskolor, de boende och särskilt barnen som här kan träffa på både rådjur, älg, grävling och räv.
– Det är en enorm uppslutning bakom kravet att bevara skogen här i Söderby, alla vi pratar med är mot kommunens planer, säger Johan Lundborg, boende i området och aktiv mot exploateringen.
– Det slår mig varje gång jag är ute i skogen hur mycket bär, svamp, växter och blommor det finns, berättar Lena Hauptman, som bor precis där skogen tar vid.
Förskolorna Alen och Piren samt alla dagmammor använder skogen i pedagogiskt syfte och Båtmansskolan använder skogen för orientering med eleverna.
Haninge är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Bostäder byggs eller planeras byggas i alla kommundelar och i Vega byggs en helt ny kommundel för 10 000 invånare med ny pendeltågsstation.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för att bostäderna ska vara billiga och allmännyttiga hyresrätter – då bostadsbristen omfattar främst låginkomstattgare och unga – men också för att bevara skogarna, skärgården och kulturlandskapen.
– Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi vill förtäta kommundelarna där det finns "döda ytor" och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson, som vill se omvänd planprocess med samråd som första steg och där kommundelsinvånarna involveras i att ta fram planförslag på nya byggplatser.
En naturvårdsinventering av konsultfirman Calluma bekräftar att det finns stora naturvärden i skogen. Bland de sju naturvårdsarter som hittades finns två arter vilka är rödlistade som "nära hotade": svamparten Tallticka som växer på äldre tallar samt den alltmer sällsynta hackspetten spillkråka.
"Tydliga spår av födosök av spillkråka observerades på en död tall och bohål av spillkråka på en levande tall i hällmarkstallskogen. Spillkråkan är rödlistad i kategorin nära hotad (NT) på grund av att en minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (minskad tillgång på lämpliga bo- och födoträd, minskad födotillgång) och antalet reproduktiva individer. Spillkråkan finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses", säger naturvårdsinventeringen.
"Ska de ersätta ett nedhugget skogsområde med att hugga ned träd i ett annat skogsområde?"
Foto: skogenkvar.nu
Konsultfirman menar däremot – som så ofta när kommuner betalar för underlag – att skogen visst kan exploateras och ändå behålla natur- samt rekrationsvärden. Naturvärden ska sparas genom att byggplatsen flyttas lite och att det görs mindre justeringar av huslokaliseringarna för spara vissa "naturvärdesträd". Rekreationsvärden som försvinner där det avverkas ska kompenseras med andra skogsområden och de resonerar så här i sin slutsats:
"...skogen [är] ganska mörk. Detta kan vara en anledning till att den inte används i samma utsträckning [som den del av skogen de vill avverka och bygga på]. För att få folk att använda detta område för rekreation krävs en hel del åtgärder för att göra området mer attraktivt och inbjudande. Dels behöver unga granar gallras bort och dels behövs stigar iordningställas, kanske i form av ett elljusspår. Att placera ut bord och grillplatser kan också vara en kompensationsåtgärd. Att anlägga ett ute-gym kan vara ett sätt att få fler att utnyttja området."
Lena Hauptman ger inte mycket för konsulternas slutsatser:
– Nej, vi vill ha kvar hela skogen. Vi flyttade hit för åtta år sedan just på grund av skogen. Vi har hundar och barnbarn och vi går i skogen varje dag.
– Detta är näst intill lite löjliga slutsatser från Calluna. Ska de ersätta ett nedhugget skogsområde med att hugga ned träd i ett annat skogsområde? De sitter och gissar på vad de boende vill och inte vill ha men de har ju noll koll, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Röd markering: Området i Söderbyskogen som påverkas av exploatering.
Gul markering: Norrbyskogen, utredningsområde för exploatering.

Söderbyskogen är egentligen en del av Norrbyskogen. En bilväg skiljer dessa skogsområden åt. Båda skogsområdena är nu hotade av exploateringar men hos de ledande politikerna finns mycket lurspel.
– Boende har fått höra av politikerna att barnen kan leka i Norrbyskogen istället. Förutom att barnen då skulle behöva korsa den i framtiden alltmer trafikerade Torfastleden så har politikerna i sammanhanget inte nämt att de också finns planer att exploatera även Norrbyskogen. Det är osmakligt att föra människor bakom ljuset på det här sättet, säger Mattias Bernhardsson (RS) och fortsätter:
– Vi tycker att båda skogsområdena ska vara kvar. Barn ska inte behöva passera tungt trafikerade vägar på väg till "tätortsnära skog". Det finns alternativa byggplatser. Exempelvis Norrby gärde som idag är detaljplanerat för ytterligare företagsmark. Gärdet ligger invid riksväg 73 men är såpass stort att det utöver stora bullerpåbyggnader kan finnas upptill 150 meters buffertyta mellan nya bostäder och vägen.
Naturvårdsinventeringen visar också hur viktigt det är med flera skogsområden och ger argument om varför båda skogsområdena ska vara kvar:
"...skogsområdet vid Norra Söderby har en koppling till barrskogsmesarnas livsmiljöområde i Norrby som i sin tur är sammanlänkat med barrskogsområden (aktivitetsområden) både västerut mot Länna samt österut mot Vendelsö."
– Byggplanerna i Söderbyskogen går stick i stäv med kommunens egen översiktsplan som slår fast att tätortsnära skog ska bevaras. Söderbyskogen är just Söderbys tätortsnära skog. Alla haningebor, oavsett vilken kommundel de bor i ska ha nära till naturen, avslutar Mattias Bernhardsson (RS).

Läs mer på temat naturvård:
Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder 


Läs mer om andra naturområden i Haninge som Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för att bevara: 
> Bevara Haninges kulturlandsskap och natur
> Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande
RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark
Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena)
Skydda naturen i Arbottna från exploatering
Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär
Sluta förstör vår skärgård!
Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras
Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!)
RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.