tisdag 8 augusti 2017

Rör inte strandskyddet vid Tyresta naturreservat och nationalpark

Långsjön invid Tyresta naturreservat. Foto: Udo Schröter

Mark- och miljödomstolen upphävde Haninge kommuns detaljplan för Gudö 13:1 och 15:1 – nu försöker kommunen få igenom exploateringen på nytt

Det skandalösa beslutet att lyfta strandskyddet och avverka för att bygga bostäder alldeles invid gränsen till Tyresta naturreservat överklagades av boende och beslutet upphävdes av mark- och miljödomstolen i maj.
Trots att mark- och miljödomstolen nu upphävt beslutet om detaljplanen så försöker kommunen fortfarande få igenom förslaget genom att "förtydliga" varför det är anses vara ok att lyfta strandskyddet.

Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som utgör ledningen i både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden och som drivit på för exploateringen i detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 i Vendelsö. Förra året drev de igenom en liknande skövling i samma område, i Lötkärrsskogen nära gränsen till nationalparken.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunledningen privatiserar allemansrätten och gör stränderna otillgängliga för allmännheten. De bryter mot tidigare detaljplaners bestämmelser i syfte att skapa förutsättningar för ytterligare förtätningstryck och upphävande av strandskyddet. Det är direkt motbjudande att de kan kalla sig "gröna" när innehållet i deras politik är exploatera vår sista orörda natur till förmån för ett fåtal välbärgade, säger Rättviseparatiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson som idag lämnade in partiets yttrande i den förnyade granskningen.
.
Här är Rättvisepartiet Socialisternas yttrande:
PLAN.2012.07. 
Yttrande om förnyad granskning av detaljplan Gudö 13:1 och 15:1 
Planområdet är c:a 26 000 m2 och ligger vid Långsjön. I öster gränsar området till Tyresta naturreservat. 
Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 2016-04-20 överklagades till mark – och miljödomstolen. Beslutet upphävdes 2017-05-19 med motivering att kommunen inte redovisat strandskyddsfrågan på ett tydligt sätt på plankartan med planbestämmelse samt i planbeskrivning. Inte heller i det nya reviderade förslaget hittar vi någon redovisning som håller för att upphäva strandskyddet. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö. 
En kommun får enligt plan- och bygglagen genom bestämmelse i en detaljplan bestämma att strandskyddet ska upphävas förutsatt att det finns särskilda skäl, enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen ska då väga tyngre än strandskyddsintresset. Vi anser att inte att de särskilda skäl som anförts väger tyngre än strandskyddsintresset. 
Vi anser att ett upphävande av strandskydd och exploatering invid gränsen till naturreservatet är oacceptabelt. Buffertzonerna kring Tyresta nationalpark och naturreservat behövs för att skydda den biolgiska mångfalden samt för djurlivets förflyttelser. Upphävande av strandskydd och exploatering strider också mot bestämmelserna i den ursprungliga planen såväl som mot intentionerna i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) samt mot flera av kommunens målsättningar för en hållbar utveckling. 
Vi ifrågasätter att en "hemfridszon" skulle utgöra ett argument för att häva strandskyddet. En av de föreslagna byggnaderna kommer enligt förslaget att ligga inom 100 meter från Långsjön och synas från bägge sidor av udden. I motsats till vad som hävdas av kommunen så används området av allmännheten för vandring, kanoting, skridskoåkning m m. 
Kommunen motiverar upphävandet av strandskyddet med att det redan i dag finns boendehus på fastigheterna samt staket uppsatta längs gränsen till naturreservatet: "Området anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften", skriver kommunen. Här vill vi rikta skarp kritik mot kommunen, som på ett medvetet sätt överskridit tidigare detaljplaners bestämmelser i syfte att skapa förutsättningar för ytterligare förtätningstryck och upphävande av strandskyddet.
Kommunens antagandebeslut av den föregående detaljplanen, D-150 som vann laga kraft 2003-02-13, överklagades eftersom den reglerar möjligheten för Gudö 13:1 och 15:1 att styckas av. Regeringens beslut var då att det från allmän synpunkt inte var lämpligt med ytterligare bebyggelse eftersom stor del av området ingår i område av riksintresse för friluftslivet. Detta ska gälla även idag. Detaljplaneringen från slutet av 1990-talet innefattade att karaktären med gles bebyggelse skulle behållas. Men den nya detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 innebär motsatsen. 
Varje ny exploatering blir ett argument för att upphäva strandskyddet för fler exploateringar i framtiden. Vi anser inte att kommunen ska få komma undan med att överskrida detaljplanebestämmelser och -principer för att skapa prejudikat för ytterligare exploateringar kring Tyresta nationalpark och natureservat.  
Mvh
Mattias Bernhardsson
Gruppledare Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

> Läs alla artiklar om Rättvisepartiet Socialisternas kamp för att bevara Haninges natur här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.