fredag 22 januari 2021

Rättvisepartiet Socialisterna JO-anmäler Haninge kommun

Foto: Arbetsmiljöverket

Haninge(s)tyret JO-anmäls efter halveringen av kommunanställdas friskvårdsersättning


Haninge kommun har halverat friskvårdsersättningen till kommunens anställda, från 2000 kr till 1000 kr. Anställda upptäckte att det saknades pengar när de loggade in på kommunens friskvårdsportal efter nyår. Många anställda är i chock och överväger att avsluta sin friskvård då kostnaden blir för stor.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Arbetsmiljön är i fritt fall. Sänkningen av friskvårdsbidraget kommer att drabba alla kommunanställda, särskilt de med lägst lön som har tuffast arbetstempo. Mot bakgrund av att underbemanningen har förvärrats i hela kommunens välfärd och att 12-timmarspass införts i äldreomsorgen, så kommer denna halvering av friskvårdsbidraget att accelerera ohälsan och arbetsskadorna än mer, varnade Mattias Bernhardsson, organisatör på Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge, i förra veckan.
Efter Rättvisepartiet Socialisterna slog larm om sänkningen har även andra partier såväl som lokaltidningen reagerat. Nu har Rättvisepartiet Socialisterna, efter en granskning av hur ärendet gått till, valt att JO-anmäla Haninge kommun.
– Politikerna har skjutit ifrån sig ansvaret till tjänstemännen för att slippa att ta politiskt ansvar, strunta i samråd och information, undvika demokratisk insyn och frånta kommuninvånarna möjligheter att överklaga beslutet, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Enligt HR-chefen på Kommunstyrelseförvaltningen fick kommunstyrelseförvaltningen (tjänstemännen) i uppdrag av Kommunstyrelsen (politikerna) att ta fram effektiviseringar inom personalområdet: "vi tjänstemän hade ”frihet” att hantera hur vi tog oss an uppgiften", skriver HR-chefen i ett mail till Mattias Bernhardsson.

Enligt 6 kap 38 § Kommunallagen är det inte tillåtet att delegera beslutanderätt i "ärenden som avser verksamhetens (...) omfattning eller kvalitet":
– En halvering av friskvårdsersättningen, med en oväntad ekonomisk smäll för kommunanställda på 1000 kr, borde varit ett politiskt beslut och föregåtts av en demokratisk ärendebehandling och konsekvensanalys av effekterna på arbetsmiljö samt ohälsotal, inte minst mot bakgrund av den oerhörda belastning pandemin åsamkar kommunens anställda, säger Mattias Bernhardsson (RS).

Dessutom så finns det inget uppdrag till att börja med. Enligt HR-chefen har Kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att "ta fram effektiviseringar inom personalområdet" och hänvisar till en bilaga. Men en granskning av bilagan visar att det inte finns något sådant uppdrag till förvaltningen – uppdraget är uttryckligen till Kommunstyrelsen, d v s politikerna.


När Mattias Bernhardsson i ett uppföljande mail till HR-chefen frågar till vilket möte det fattade beslutet om friskvårdsbidraget anmälts, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning, så hävdas det helt plötsligt att beslutet är ett "verkställighetsbeslut och tas därmed inte på delegation. Därför har frågan inte formellt varit uppe på KS".  

Men ett sådant beslut kan enligt gängse praxis inte tas som verkställdhetsbeslut. Några kännetecken är att verkställighetsbeslut:

- grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler, anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument;
- är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras tjänsteställning;
- saknar utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ och;
- inte kan överklagas i domstol enligt kommunallagens bestämmelser.
Halveringen av friskvårdsersättningen kan varken hävdas grunda sig på tidigare beslut, vara av rutinmässig art, sakna utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ eller inte omfattas av överklaganderätten i kommunallagens bestämmelser.

– En konsekvens av att detta ärende togs som ett formlöst tjänsemannabeslut är att det inte funnits ett kungjort beslut som en kommunmedlem haft möjlighet att överklaga enligt reglerna om laglighetsprövning i Kommunallagen, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Sänkningen av friskvårdsbidraget är också ytterligare ett exempel på det demokratiska haveriet i kommunen. Det fanns inget samråd, inget beslutsunderlag, ingen beslutstext, ingen konsekvensanalys och ingen information till kommunanställda.
Det är dags för ett uppror mot kommunstyret, mot försämringen av arbetsmiljön såväl som mot avvecklingen av demokratiska procedurer och insyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.