tisdag 14 december 2021

Rädda gammelskogen på västra Ornö

Foto: Leonard Brunner

Skyddsvärd naturskog på Breviksnäs riskerar att huggas ned • Så kan DU hjälpa till för att stoppa avverkningen


av Mattias Bernhardsson
,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninge skogar, skärgård och kulturlandskap
- - - 

En stor markägare vill avverka 10 hektar naturskog vid Breviksnäs på Ornö i Haninge skärgård. Bland boende på ön är skogen känd som en "trollskog" och en viktig rekreationsplats. 

Det avverkningshotade området består av olikåldrig gran- och talldominerad skog med inslag av gammal asp, björk, sälg, rönn, apel och hassel samt ett alkärr.

På Ornö har kampanjgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen", Mörbyfjärdens Samfällighetsförering och boende reagerat starkt mot avverkningsplanerna och agerar nu för att bevara skogen. Tack vare det lokala engagemanget gick Skogsstyrelsen med på att inventera områdets naturvärden och även Haninge kommun övertygades att skicka två biologer för en egen inventering.
De av Haninge kommun utsända Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer specialiserade på inventering av nyckelbiotoper, anser "att området är mycket skyddsvärt och att även angränsande mark där en stor del är hällmark bör ingå".

Trots att inventeringen genomfördes i november hittades flera arter som är sällsynta eller belagda med skyddkrav i det avverkningsanmälda området:

 • Stjärtmes (Fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen)
 • Gröngöling (Fridlyst samt även en ”prioriterad art” i Skogsvårdslagen)
 • Lingonväxten ryl (”Starkt hotad” i Naturvårdsverkets rödlista)
 • Motaggssvamp (”Nära hotad” i Naturvårdsverkets rödlista)
 • Granticka (”Nära hotad” i Naturvårdsverkets rödlista)
 • Tallticka (”Nära hotad” i Naturvårdsverkets rödlista)
 • Ullticka (”Nära hotad” i Naturvårdsverkets rödlista)
 • Grön sköldmossa (Naturvårdsart enligt EU:s art- och habitatdirektiv)
 • Thomsons trägnagare (”Signalart”: indikator på skyddsvärd nyckelbiotop)
 • Vågtandad barkbock (Signalart)
 • Bronshjon (Signalart)
 • Fällmossa (Signalart)
 • Gullockmossa (Signalart)
Vid avverkning vill markägaren använda metoden markberedning för att skapa en konkurrensfri miljö för nyplantering av tall.
– Metoden är hemsk och vänder upp och ned på marken med kraftiga maskiner, det nollställer ekosystemen helt, säger Leonard Brunner, utbildad ekolog och Ornöbo som är aktiv för att bevara det som han beskriver som "sin favoritskog".   
– Området är för övrigt dåligt lämpat för skogsbruk rent praktiskt. Det blir mycket svårt att göra en kostnadseffektivt insatts. Till att börja med är terrängen där extremt otillgänglig med alsumpskogar och lodräta klippor, så att få dit maskiner blir dyrt och omständigt, säger Leonard och fortsätter: 
– Därtill har vi lagen på vår sida, det framgår tydligt i vår överklagan till mark- och miljödomstolen att stora partier som hyser sällsynta arter ska skyddas. Skogsbolagets bedömning om gott virke i trakten är också fel. Där är mycket röta, död ved i olika stadier samt granar en bra bit över hundra år som inte alls lämpar sig för skogsbruk. Det här är fel plats helt enkelt, markägaren skulle tjäna mer ekonomiskt och socialt på att få platsen skyddad.
I veckan skickar Rättvisepartiet Socialisterna ut information till över 2000 sympatisörer i Haninge med maning att maila och ringa ansvariga och berörda om att skydda skogen (se mail och telefonnummer du kan använda längre ned).

I tisdags skickade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap, med 46 undertecknare*, ett yttrande till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen med krav på ett ”interimistiskt förbud mot skogliga åtgärder samt om samråd, med anledning av biologernas inventeringsfynd, tills Skogsstyrelsen kunnat göra en inventering framåt våren när bättre förutsättningar finns” (Skogsstyrelsens första inventering genomfördes när det var snö på marken). ■

*Yttrandet för ”Bevara Haninges skogar skärgård och kulturlandskap” undertecknades av:
Mattias Bernhardsson, Katja Raetz, Robert Bielecki, Stephen Rigney, Louise Strömbäck, Mi Alforsen, Qina Hermansson, Olle Bertilsson, Karl Karlsson, Elin Linnarsson, Jamila Zrioui, Lennart Frise, Isak Mahd, Kerstin Härdig, Therese Lundh, Helene Thunell, Ann-Katherine Lekberg, Christina Falk, Frida Franzén, Nina Wertholz, Erika Hurtig, Niklas Hallberg, Andreas Linder, Janne Sandin, Martin Smedjeback, Eva Malmsjö, Hans Lekberg, Anna-Lena Karlsson, Erika Eckeskog Kalu, Ann-Christine Nordberg, Lotta Melz, Maria Norbeck, Mia Lekberg, Johanna Felix, Jeanette Lorenz, Peter Roming, Andreas Hallberg, Malin Wängelin, Richard Bremberg, Linda Eriksson, Sofia Jonsson, Sören Hansson, Kerstin Nygren, Kristina Bjornberg, Johan Lekberg och Lina Thörnblom.

Vill du hjälpa till i kampanjen på Ornö?
• Kontakta Leonard Brunner 073-5600545, leonardbrunner@hotmail.com.

Protestera mot avverkningen, hjälp oss maila och ringa ned ansvariga:
Skogsstyrelsen
a. Ring distriktschef Stefan Lindstedt: 0498-25 85 01.
b. Ring ärendeansvarig Marcus Gusebrandt: 08-51451464
c. Maila: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se.
Länsstyrelsen:
a. Maila chefen för enheten för landskap och naturskydd: ulf.birgersson@lansstyrelsen.se
b. Maila enheten: landskap.och.naturskydd.stockholm@lansstyrelsen.se
Stadsbyggnadsnämnden
Maila och/eller ring politikerna i Stadsbyggnadsnämnden i Haninge: Fråga vad de gör för att skydda naturskogen vid Breviksnäs på Ornö (avverkningsnummer A66380). Du hittar kontaktuppgifter till politikerna här.

Fakta
Avverkningsanmälansnummer: A66380-2021
Antal hektar: 10,3
Markägare: Margareta Stenbock von Rosen /Lindviken Förvaltning AB
Skogsbolag: Mellanskog

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.