onsdag 13 september 2017

Seger: Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Söderbyskogen. Foto: Mattias Bernhardsson
Andra segern för naturskyddskampen i Haninge i september – "organisering lönar sig"

Bara veckan efter det glädjande beskedet att vildmarken på norra Ornö räddas kommer nästa glädjande besked att även Söderbyskogen räddas. I månader har boende i Söderby, kampanjen Skogenkvar.nu, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Nu stoppas exploateringen och kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) förklarar varför till kampanjen Skogenkvar.nu:
"Det är helt enkelt så att då det inte synes finnas majoritet för en förändring av gällande plan och då finns ingen anledning för oss att fullfölja arbetet. Våra handläggares energi kan helt enkelt läggas på andra ärenden. Det som är gjort är gjort, men det skrivs inte fram något ärende".
Lena Hauptman
– Jag har aldrig tvekat om att vi i Söderby ska kämpa för att få behålla vår skog. Älskar verkligen den här lilla skogen. Att få följa naturens skeenden hela året med djurungar, bär och svamp. Den här tiden som vi i skogenkvar.nu kämpat och kontaktat myndigheter och politiker har lärt mig väldigt mycket. Man ska kämpa och aldrig ge upp, säger Lena Hauptman, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Johan Lundborg
– Vi som bor i Söderby är mycket glada över att den föreslagna planen har skrotats och att vi får ha söderbyskogen kvar. Den betyder mycket för oss som rekreationskälla. Nu återstår arbetet med att biotopskydda söderbyskogen så den inte hotas av exploatering i framtiden, framhåller Johan Lundborg, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige i våras.
– Bra kämpat alla söderbybor – organisering lönar sig! Om exploateringsplanerna återupptas tar vi strid på nytt, och ni har alltid 100 procent stöd av oss i Rättvisepartiet Socialisterna. Genom att göra bevarandet av våra skogar till en politisk fråga i valet kan vi pressa partierna att inte återuppta frågan, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge i gruppen Rädda Söderbyskogen – skogenkvar.nu

Massiv uppslutning på samrådsmötet i våras
Den politiska majoriteten för att exploatera Söderbyskogen försvann när Centerpartiet bytte sida efter det stora samrådsmötet i våras. Kommunen hade låtit bli att bjuda in majoriteten av söderbyborna men informationen om mötet kom ut till alla tack vare flygbladsutdelningar i alla brevlådor av Skogenkvar.nu och Rättvisepartiet Socialisterna. Det kompakta motståndet mot exploateringen framgick av det 70-tal närvarande söderbyborna.

Mitt i Haninge träffar Skogenkvar.nu i våras

Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för bevarande på flera andra fronter under det senaste året, t ex för att stoppa en planerad bergtäkt i det hästtäta kulturladskapet Ekeby vid Tungelsta och stoppa avverkningar invid gränsen till Tyresta nationalpark. I förra veckan vanns en stor seger då planerade avverkningar på norra Ornö – i Nybysjöområdet – drogs tillbaka vilket innebär att den största kvarvarande vildmarken i länets skärgård samt länts viktigaste häckningsplats för havsörn får vara kvar.
"Nästa stora stridsfråga blir att skydda Norrbyskogen"
Men exploateringarna är så många och omfattande att det måste mötas med ett stort och enat motstånd. Det räcker i längden inte att mindre grupper enbart tar strid i sina egna områden. Även om kommunen drar tillbaka en detaljplan efter en lyckad kampanj så kommer det tre nya hot och kommunens orörda natur fortsätter att minska.
Därför satte Mattias Bernhardsson (RS) med flera engagerade upp sidan "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" i februari. Sidan har blivit en plattform åt de olika lokala kampanjer och grupper som är aktiva – men har som ambition att förena dessa för större mobiliseringar som kan leda till en politisk kursändring som består.

Söderbyskogen i röd markering. Norrbyskogen i gul markering är fortfarande
hotad av exploatering.
Nästa stora stridsfråga blir att skydda Norrbyskogen, som också riskerar att skövlas för nya bostäder.
Det faktum att det finns just ett 30-tal detaljplaner för bostäder visar att bostadsbyggandet inte påverkas namnvärt av att just de fåtal detaljplaner som planeras i skogsområden – som Söderbyskogen och Norrbyskogen – dras tillbaka och ersätts med nya detaljplaner på mark som inte är skyddsvärd ur natur- eller rekreationsintressen.
Rättvisepartiet Socialisterna har föreslagit att bostäder byggs i östra delen av Norrby gärde och att den västra delen – som vätter mot riksväg 73 – behålls som upptagsområde för dagvatten. Bostäder på östra sidan av gärdet kan möjliggöras om väg 73 mellan Handen- och Länna-avfarterna byggs om med tyst asfalt, med bullerdämpande åtgärder som bullervallar samt med en sänkt hastighet till 80 km i timmen.

Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna står för att kommundelarna ska förtätas där det finns "döda ytor" och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt. Detta skulle innebära lägre mark- och exploateringskostnader och därmed fler bostäder med lägre hyror jämfört med när kommunen istället bygger i natur- och skogsområden som kräver kostsam utbyggnad av VA, nya väg- och trafiklösningar m m. Tidigare artiklar om kampen för att bevara Söderbyskogen:
> Partier bekänner färg om Söderbyskogens framtid
> Massivt Nej till exploatering av Söderbyskogen på stort samrådsmöte
Företag som ska exploatera Söderbyskogen på ruinens brant
Rädda Söderbyskogen

Läs mer om Rättvisepartiet Socialisternas program om naturvård:
Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder 


Läs mer om andra naturområden i Haninge som Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för att bevara: 
> Vildmarken på Ornö räddas!
> Rör inte strandskyddet vid Tyresta naturreservat och nationalpark
> Vi kräver rättvis behandling av de överklagande mot berktäkten i Ekeby
Bevara Haninges kulturlandsskap och natur
Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande
RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark
Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena)
Skydda naturen i Arbottna från exploatering
Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär
Sluta förstör vår skärgård!
Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras
Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!)
RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.