fredag 8 september 2017

Seger: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas!

Mattias Bernhardsson rapporterade in att havsörnar och nyckelbiotoper som alkärr fanns i den avverkningshotade skogen till Skogsstyrelsen.
Foto: Mattias Bernhardsson

Avverkningarna i den största kvarvarande väglösa gammelskogen i länets skärgård stoppas • Nu kan Nybysjöområdet på Ornö skyddas i reservat och därmed länets viktigaste häckningsplats för havsörn

> Läs om seger nr 2: Söderbyskogen räddas!
– Glada nyheter! Jag har nu fått beskedet av Skogsstyrelsen att de planerade avverkningarna vid Nybysjö inte blir av. Tack alla som engagerat sig och gjort sina röster hörda. Nu återstår att hitta ett långsiktigt skydd för området. Hoppas denna grupp kan växa och fortsätta bidra till bevarande av vår sista orörda natur.
Så skrev Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, i facebookgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" igår efter månader av ansträngningar att rädda området.
"Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök... Inventeringen var begränsad men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter"
Mattias Bernhardsson vid Nybysjö
Det var några dagar före jul som Mattias Bernhardsson, när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Det var skogsbolaget Mellanskog – ombud åt bland annat grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt – som hade ansökt om att dra en skogstraktorväg rakt genom den största kvarvarande väglösa vildmarken i länets skärgård; Nybysjöområdet på norra Ornö. Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned.

Ett alkärr inom det avverkningshotade området.
Foto: Mattias Bernhardsson

Mattias Bernhardsson ringde upp Mellanskog vilka förklarade att vägen skulle dras i ett "skogsvårdsintresse". Men bluffen synades. I januari skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå avverkningen.
"Skogsområdet är unikt på så sätt att det är ett stort och sammanhängande skogsområde med höga naturvärden, ej bruten av vägar och ännu oskyddat, vilket inte går att finna någon annan stans i Stockholms skärgård. Det obrutna skogsområdet sträcker sig väster och söder om Hemtäsket i norr, runtom kring Nybysjön och sträcker sig söderut till att omfatta Natura 2000-området Öster Ladängen och sex skogliga nyckelbiotopsområden varav fem söder om Öster Ladängen där det bland annat finns alsumpskog, barrnaturskog, blandsumpskog och rikligt med död ved... Längs Nybysjöns vackra oexploaterade stränder och klippor samt på dess öar kan både storlomm och fiskgjuse ses... I Haninge kommuns naturkatalog klassas en stor del av norra Ornö (Naturvärdesområde 21_37 Nybysjön-Hemträsk, 218,67 ha) som ”Naturvärdesklass 2. Mycket högt naturvärde – länsintresse”, informerade Mattias.
Både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lämnade negativa svar under våren. Skogsstyrelsen hade inte nog på fötterna för att ingripa och Länsstyrelsen ville av resursskäl prioritera att enbart skydda ett mindre område i skogen: Öster Ladängen.
Mattias reste frågan på Haninge Naturskyddsförenings årsmöte och informerade Haninges kommunekolog om vad som höll på att ske.
I slutet av maj kom Mattias farhågor om skogstraktorvägens syfte att bekräftas. Mellanskog skickade in en ny avverkningsanmälan (A21042-2017: stora markeringen söder om sjön som skrogstraktorvägen leder till på kartbilden). Den nya avverkningsanmälan gällde "föryngringsavverkning", d v s slutavverkning, även känt som kalavverkning. På kartbilden framgick tydligt att skogsbilsvägen (i blått) enbart skulle dras för att de skulle kunna avverka djupare in gammelskogen.

Lars Magnusson från Haninge Naturskyddsförening, en av de mest sakkunninga om området, började även han att kontakta andra eldsjälar och uppdaterade Skogsstyrelsen om viktiga fynd. Peter HellströmNaturhistoriska riksmuseet, ansvarig för projekt havsörn, rapporterade att havsörnsreviret i området är en av de viktigaste i länet. Däremot fanns inga iaktagelser av havsörn från 2017 och det senste iaktagelsen av boet var att det det hade rasat från boträdet och övergivits.

Mattias Bernhardsson vandrar inom det avverkningshotade området.
Foto: Anders Skoglund

Mattias Bernhardsson genomförde då ett fältbesök i de avverkningsanmälda områdena och lyckades fotografera två stycken ett- eller tvååriga havsörnar, vilka tydligt revirmarkerade över Nybysjö och vittnade om lyckade häckningar. Mattias fann också att ett stort alkärr – vilket anses vara en nyckelbiotop – låg inom avverkningsområdet. Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök och genomföra en inventering – något som kom att visa på områdets stora naturvärden.
Inventeringen var begränsad men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter (indikatorer på skyddsvärd skog).
"Nu pågår diskussioner mellan markägare, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om hur området kan ges ett långsiktigt skydd"
Skogsstyrelsen beslutade att ett samråd skulle hållas och att inga avverkningar fick ske under tiden. Det fanns ändå farhågor, då Mellanskog strax dessförinnan avverkat en skog i Värmland trots att den skulle skyddas som naturreservat. Därför organiserades "kontrollvandringar" längs avverkningsmarkeringarna i Nybysjöområdet av medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och boende på Ornö – varav många organiserade i facebookgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen"– under sommaren för att säkerställa att ingen avverkning inleddes innan samrådet.
Nu pågår diskussioner mellan markägare, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om hur området kan ges ett långsiktigt skydd.

Avverkningarna skulle ha gått ända fram till Nybysjös
hittills oexploaterade stränder.
Foto: Mattias BernhardssonRättvisepartiet Socialisterna har kämpat för bevarande på flera fronter under det senaste året, t ex för att stoppa en planerad bergtäkt i det hästtäta kulturladskapet Ekeby vid Tungelsta, stoppa avverkningar invid gränsen till Tyresta nationalpark och naturreservat samt för att rädda Söderbyskogen.

Exploateringarna är så många och omfattande att det måste mötas med ett stort och enat motstånd. Det räcker i längden inte att mindre grupper tar strid bara i sina egna områden. Även om kommunen drar tillbaka en detaljplan efter en lyckad kampanj så kommer det tre nya hot och kommunens orörda natur fortsätter att minska.
Därför satte Mattias med flera engagerade upp sidan "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" i februari. Sidan har blivit en plattform åt de olika lokala kampanjer och grupper som är aktiva – men har som ambition att förena dessa för större mobiliseringar som kan leda till en politisk kursändring som består. 


Gammelskogen på norra Ornö.
Foto: Mattias Bernhardsson

Havsörn över Nybysjö.
Foto: Mattias Bernhardsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.