torsdag 27 augusti 2020

Nej till massiv stenkross i Österhaninge

T.v: Vy från Högsta mot Husbyån och Tjurstaskogen. T.h: Stenkrossverksamhet. Foto: Christian Amet 

Boende utesluts från samrådet • Buller och damm hotar boendemiljö, hästverksamhet, hönseri och naturliv när stenkrossen femdubblar verksamhetsytan

Boende i Österhaninge organiserar sig mot en ansökan av Haninge Åkeri om att utöka sin stenkross verksamhetsyta från dagens 2,5 hektar till 12 hektar.  

Många befarar att buller, damm och ökad trafik kommer att påverka miljön för boende, hästverksamhet och hönseri samt även naturlivet i skogen och i Husbyån. Ändå finns inte någon miljökonsekvensbeskrivning med i samrådshandlingarna.
Den enorma utbyggnaden kommer att innebära exploatering av Tjurstaskogen – där fridlysta djur som mård, vanlig padda, gök, kungsfågel (rödlistad som "Sårbar" i Artdatabanken), spillkråka (rödlistad som "Nära hotad") och trädlärka finns samt även fridlysta växter som liljekonvalj och Tallticka (rödlistad som "Nära hotad").
Österhaningebygden är också ett av landets riksintressen för kulturmiljövården, i området finns många fornlämningar och gravfält.

Många Österhaningebor känner sig överkörda efter att ha blivit uteslutna från samrådet:
– Det finns ett samråd som de flesta berörda har uteslutits från. Bara fem hushåll inom 1 kilometer från platsen har bjudits in. Vi andra som bor strax bortanför har inte fått någon info alls, berättar Anna-Lena Karlsson, som bedriver ekologisk äggproduktion på Sanda hönseri.
Istället för att exploatera skog och natur anser Rättvisepartiet Socialisterna att stora verksamheter ska förläggas i anslutning till existerande stora företagsparker alternativt på avställd företagsmark där marken redan är exploaterad.
"Haninge överexploateras, tysta miljöer försvinner i snabb takt och utvecklingen sker över huvudet på haningeborna"
Det pågår en överexploatering i Haninge:
Mattias Bernhardsson (RS)
– Både i storföretagens och i kommunens exploateringplaner är det kommersiella intressen som styr och väldigt lite hänsyn, om någon alls, tas gentemot våra allmänna intressen såsom natur, boendemiljö eller klimat, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
– Haninge överexploateras, tysta miljöer försvinner i snabb takt och utvecklingen sker över huvudet på haningeborna. Vi kräver att alla boende i Österhaningebygden ska få vara med i samrådet om stenkrossen, att det ställs krav på miljökonsekvensbeskrivningar och att Haninge kommun agerar för de boendes intressen snarare än de ekonomiska, fortsätter Mattias.
Vi manar alla boende i Österhaningbygden protestera att de uteslutits från samrådet samt att säga sin sak i frågan till företaget, dess ombud, länsstyrelsen och kommunen:
info@haninge-akeri.se
info@trapezia.se
stockholm@lansstyrelsen.se
haningekommun@haninge.se ■  

Exploateringstrycket i Haninge växer:
• Utöver Haninge Åkeris stenkrossutbyggnad i Österhaninge vill Skanska öppna en förödande stor bergtäkt i Ekeby (söder om Tungelsta) och bara en kilometer därifrån vill Sand- och Grus Jehander AB vill öppna en lika förödande bergtäkt i Västnora. Detta trots att Haninge inte behöver mer bergsmateriel. Tusentals har protesterat.
Fuchs lubricants bygger smörjoljefabrik vid Fors i Västerhaninge, bara ett par hundra meter från bostadsområdet Skarplöt, ridverksamhet och Vitsån som avvattnar sydöstra Haninge ut i Horsfjärden och havet.
• Haninge kommun har ett 50-tal detaljplaner på nya bostadsområden, förtätning och företagsparker samt ännu fler byggprojekt kommande år. Trots att kommunen tidigare sagt att det främst ska byggas i anslutning till tätorter och kollektivtrafik så planeras nu stora exploateringar av kulturlandskap, skogar och skärgård; Kommunen vill bland annat hugga ned flera skogar vid Årsta slott för ge plats åt ett exklusivt bostadsområde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.