torsdag 18 mars 2021

Stoppa planerna att avverka i skärgårdsreservaten

Foto: Mattias Bernhardsson

Öppet brev till Skärgårdsstiftelsen efter hotet att hugga ned all granskog i naturreservaten Gålö, Häringe-Hammersta, Utö, Rånö-Ålö och Nåttarö • Kan anmälas för miljöbrott
> Protestera! Vi manar alla att maila och ringa Skärgårdsstiftelsen samt dess styrelse med budskapet att hejda planerna att hugga sönder och skövla i våra skärgårdsreservat:
kansliet@skargardsstiftelsen.se • 08-123 124 00 • Länk till styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter
"Lugnet som i dag vilar över Haninges svamp- och rekreationsskogar kommer snart ersättas av stora skogsmaskiner och buller", skriver Mitt i Haninge som tagit del av Skärgårdsstiftelsens planer på att i år hugga ned all granskog i naturreservaten Gålö, Häringe-Hammersta, Utö, Rånö-Ålö och Nåttarö. 
– Vi kommer att anmäla miljöbrott om de börjar avverka, säger Mattias Bernhardsson, en av 27 undertecknare av ett öppet brevet till Skärgårdsstiftelsen.
Syftet med avverkningarna sägs vara att bekämpa granbarkborren. Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge som i stora antal kan döda friska granar. Granbarkborren finns naturligt och är en del av skogens kretslopp, men har kommit att öka i antal och omfattning snabbt på senare år som ett resultat av människan; klimatkrisens torra somrar samt den svenska skogspolitikens inriktning på kalhyggen följt av plantering av monokulturer.
Men lösningen är inte att skövla sönder våra få och värdefulla naturreservat, utan att låta naturen ha sin gång. Stiftelsen plan kommer tvärtom öka problemen med granbarkborre i framtiden. Det skriver idag kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" med 27 undertecknare i ett skarpt öppet brev till Skärgårdsstiftelsen.
"... allt bygger på ett fruktansvärt feltänk lånat från skogsindustrin vars logik bygger på att förhindra kapitalförluster i produktionsskog. Skärgårdsstiftelsen måste förstå att i naturreservaten finns inga kapitalförluster, då skogen ej är avsedd för produktion..."
- - -
ÖPPET BREV TILL SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN:
Avbryt planerna på att hugga ner granskog i skärgårdsreservaten


Det är med stor häpnad vi mottar Skärgårdsstiftelsens planer på att hugga ned granbestånden i naturreservaten Gålö, Häringe-Hammersta, Utö, Rånö-Ålö och Nåttarö. Det vore ett oemotsvarat brott mot naturvården såväl som mot alla vi som bor, nyttjar och besöker dessa värdefulla spillror skyddad natur. Det är för oss ofattbart att den stiftelse som har ansvaret att förvalta våra viktigaste naturreservat i skärgården verkar sakna grundläggande kunskaper om ekologiska samband. Om stiftelsen går vidare med sina planer ifrågasätter vi inte bara stiftelsens kompetens att förvalta skyddad natur över huvud taget – vi kommer att polisanmäla tilltagen som miljöbrott.
"EU-domstolen har redan slagit fast att de avverkningar som genomfördes i Bialowiezaskogen i Polen under förevändningen att bekämpa granbarkborre stred mot EU-direktiven"
Hela 16 organisationer har i ett gemensamt brev manat regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget om bekämpning av granbarkborre i skyddade områden. Forskare, ekologer och miljöorganisationer både i Sverige och internationellt vänder sig helt emot idén att granbarkborren bör huggas bort. Det är ett fruktansvärt feltänk lånat från skogsindustrin vars logik bygger på att förhindra kapitalförluster i produktionsskog. Skärgårdsstiftelsen måste förstå att i naturreservaten finns inga kapitalförluster, då skogen ej är avsedd för produktion, utan bara förlusten av biologiskt värdefull och orörd natur i fruktansvärd omfattning om Skärgårdsstiftelsen går vidare med sina planer.
"Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. De är nyckelarter som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Granbarkborren skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogslandskap. Granbarkborreangrepp i en naturskog betyder inte något negativt eftersom det behövs mer död ved i skogen (...) Granbarkborren är en viktig födoresurs för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar. Det är därför viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre i framtiden (...) Död ved som plockas bort från skogen kan förvärra situationen eftersom den döda veden är viktig för granbarkborrens naturliga fiender", skriver föreningen Skydda skogen.
Även Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd erkänner i ett mailsvar att avverkning av redan döda granar “har ingen effekt på granbarkborrens spridning (...) Möjligen kan det vara kontraproduktivt”, skriver enhetschefen som styrker Skydda skogens uppfattning att det skulle försämra förutsättningarna för de insekter som äter granbarkborre.
”Nya processer startar i samma ögonblick träden faller. Arterna som ingår i väven byts ut och många organismer, som till exempel insekter och svampar, bereds plötsligt fler möjligheter att leva på det döda trädet än på det levande (...) Man påminns ständigt om liv och död i detta myller av olika parasiter och rovdjur. De ingår i en komplicerad väv där den döda barken och veden, ofta via trädsvampar, utgör huvudrätten på ett stort middagsbord. Samspelet mellan de växtätande småkrypen och deras parasiter och rovdjuren kan liknas vid desserter. Eller kanske vid kaffe och avec – sist av allt", skriver entomologen Bengt Ehnström i sin bok ”I roten på en gammal stubbe".
Skärgårdsstiftelsen saknar dessutom lagrum för att skövla bort granskog i områden som är formellt skyddade. Skyldigheterna i 29 § Skogsvårdslagen – "Åtgärder mot skadliga insekter" – gäller inte "skog inom område som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken, om ett syfte med avtalet är att gynna förekomsten av död ved, stubbar, högstubbar och stubbvältor" (Skogsvårdslagen 6:2).

Faktum är att Skärgårdsstiftelsens plan på att hugga bort gran i naturreservaten står i strid med EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv. EU-domstolen har redan slagit fast att de avverkningar som genomfördes i Bialowiezaskogen i Polen under förevändningen att bekämpa granbarkborre stred mot EU-direktiven (Mål C-441/17). I sin dom nämnder EU-domstolen arter som tretåig hackspett, vitryggig hackspett, sparvuggla och pärluggla – samtliga dessa fåglar omfattas av EU:s fågeldirektiv och är dessutom skyddade enligt svenska artskyddsförordningen. Är Skärgårdsstiftelsen verkligen beredda att ställas till svars i internationell domstol?

Dessutom riskerar Skärgårdsstiftelsen med sina hyggesplaner att – tvärtemot syftet – öka förekomsten av granbarkborre:
”I själva verket gynnas granbarkborrarna framförallt i den brukade skogen genom de skarpa kanter som skapas genom kalhyggesbruket (...) Vi anser därför att det skulle göra mer skada än nytta om man börjar avverka angripna granar i skyddade områden. Dessutom, går man in i skyddad skog finns risken att man trasar sönder bestånden och genom detta gör bestånden ännu mer attraktiva för angrepp följande år”, skriver Bengt Ehnström, professor emeritus vid SLU och Lars-Ove Wikars, doktor i entomologi.
Det finns andra åtgärder än förödande skövling som skulle bidra till att begränsa omfattningen av granbarkborre: Återskapa våtmarker, plugga igen diken, stoppa plantering av monokulturer etc. Samtala med miljöorganisationer om detta, utgå inte från skogsindustrin vars intresse enbart är egna ekonomiska vinster.
"Våra skyddade skogar är inte trygga trädgårdar eller välskötta parker med likåldriga träd och ska inte vara det heller"
Avslutningsvis vill vi ifrågasätta Skärgårdsstiftelsens argument som framfördes i lokaltidningen Mitt i Haninge: 
"Om granarna skulle få stå kvar och ruttna skulle de om fem-tio år börja falla och utgöra en stor fara", enligt skärgårdsstiftelsens förvaltare Anders Berglund. 
Det är ett rent ut sagt vilseledande och larvigt argument. Våra skyddade skogar är INTE trygga trädgårdar eller välskötta parker med likåldriga träd och ska INTE vara det heller.

Riktiga skogar hyser träd från planta till döda träd som faller i vinden. Så är det. I riktiga skogar både står och ligger träd i olika stadier av förruttnelse som ger liv; I riktiga skogar står träden både rakt, snett, lutande mot andra träd eller riskerar att falla när som helst. Endast längs markerade vandringsleder bör det vara tillåtet att eventuellt ta ned träd som bedöms vara nära att falla omkull.
Vi människor är besökare i dessa skogar på egen risk. Skärgårdsstiftelsens uppgift borde vara att öka kunskaperna om hur en rör sig tryggt och respektfullt i skog och mark – inte ägna sig åt påhittad curling-förvaltning i syfte att ta bort allt som "kan vara farligt"; Med den logiken måste även alla gamla och torra tallar och ekar också omedelbart huggas ned, "så att de inte faller ned över nån"!

Skärgårdsstiftelsen verkar inte förstå utmaningen idag. Hela 14 av 15 skogliga naturtyper i EU:s habitatdirektiv bedöms ha otillfredsställande eller dålig kvalitet i Sverige. Förlust av livsmiljöer är en stor bidragande orsak till att ca 2 000 skogslevande växt-, svamp- och djurarter är rödlistade idag. Andelen skyddad natur i Sverige behöver öka till minst 30 procent. Och då menar vi skyddad på riktigt – utan avverkningar eller missriktad parkliknande skötsel – låt skogen stå och vara skog.
/för kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap:
Mattias Bernhardsson, Julia Engström, Robert Bielecki, Jean Eliasson, Lina Thörnblom, Louise Strömbäck, Katja Raetz, Stephen Rigney, James Hogg, Sadia Islam, Lotta Ricketts, Cem Tolun, Anna-Lena Karlsson, Christina Carlenhag Melander, Anders Skoglund, Astrid Johansson, Alexandra Rivera, Lasse Hellman, Jonny Hedin, Ros-Marie Andersson, Anja Hermansson, Monica Stålborg Billberg, Ginger Lundberg, Marlene Larsson Schell, Ann-Christine Nordberg, Niclas Johansson och Lars Vaste.


Läs också:
> Bildspecial: Nytt naturreservat på Norra Ornö  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.