söndag 15 januari 2023

Splittra inte upp vården för våldtagna


Riskerna när det ska sparas genom omorganisation: specialiserad kunskap tunnas ut och sämre vård för patienterna


av Louise Strömbäck
// Artikel i Offensiv
- - -

Södersjukhuset i Stockholms ledning har lagt fram ett förslag om att splittra upp akutmottagningen för våldtagna, en avdelning som idag erbjuder en sammanhållen, specialiserad och trygg vård för personer som har utsatts för våldtäkt. En uppsplittring av avdelningen skulle rasera detta och omintetgöra orsaken till att avdelningen öppnades till att börja med.

Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm öppnades 2005 och är den enda i sitt slag i Sverige. Där samarbetar vårdarbetare från ett flertal olika yrkesgrupper för att ge patienten både den fysiska och psykiska vården samt stödet som behövs efter en våldtäkt.
En viktig aspekt hos mottagningen är extra sekretess genom en skyddad del i journalsystemet. På så sätt kan inga andra läkare, till exempel på vårdcentralen, se att patienten har varit på mottagningen.
Akutmottagningen fick förra året i uppdrag av Region Stockholm att utbilda andra vårdgivare inom regionen om akutvård efter sexuellt våld och att stärka det psykologiska omhändertagandet efter en våldtäkt. Mottagningen jobbar nu för fullt med att förbereda och planera för detta viktiga uppdrag, men det är något som kräver en samlad organisation.
En klyvning av enheten skulle försämra möjligheterna att utbilda fler om dessa frågor, och det skulle också göra det omöjligt att fortsätta ha den extra sekretessen för patienterna.

Södersjukhusets ledning vill samla all psykosocial personal i en egen organisation, så att alla kuratorer, psykologer och psykoterapeuter som jobbar på olika avdelningar på sjukhuset ska samlas under samma chef. För akutmottagningen för våldtagna där all personal arbetar inom samma organisation skulle det innebära en splittring mellan den fysiska vården och den psykosociala.
Psykologer och terapeuter skulle inte längre innefattas av den särskilda sekretessen, utan det de skriver i journalen skulle kunna ses av all annan vårdpersonal som har tillgång till den. Det blir då svårare för mottagningen att se till så att alla patienter får en enhetlig vård. Med största sannolikhet kommer en sådan omorganisering av vårdpersonal även att ha negativa konsekvenser för övriga avdelningar på sjukhuset.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, konstaterar att en samordning av psykosociala och medicinska insatser ”skapar bättre förutsättningar för vården att ta en aktivt stödjande roll för patienter”. En arbetsgrupp måste vara sammanhållen för att kunna göra sitt jobb ordentligt.
Att på ett helt sjukhus dela in personalen i yrkesgrupper över olika enheter är förmodligen ett sätt att spara pengar på byråkratin, och det kommer göra det enklare att flytta personal mellan olika avdelningar. Det riskerar att leda till att den specialiserade kunskapen tunnas ut, och kommer att försvåra personalens arbete. Det kommer också att försämra vården för patienterna.
Personalen på akutmottagningen för våldtagna protesterar redan mot förslaget att splittra upp mottagningen. En grupp på 11 anställda på mottagningen har skrivit en debattartikel i tidningen ETC med rubriken ”Stoppa planerna på att splittra vård för våldtagna”.

Akutmottagningen för våldtagna är idag en mycket bra och viktig vårdavdelning där patienter får en sammanhållen vård. Det var just för detta som mottagningen skapades, och den måste få fortsätta existera i sin nuvarande form.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.