torsdag 10 april 2014

Jordbro Kultur- och föreningshus: Kommunledningen måste göra om och göra rätt

Öppet brev till kommunledningen om planprocessen för Jordbro Kultur-och föreningshus - RS kräver förlängt och demokratiskt samråd

Det har uppkommit stark kritik under samrådsperioden för planprogrammet för de centrala delarna av Jordbro. Föreningsaktiva i Jordbro världsorkester (JV), som har ansenlig del av verksamheten i Kultur- och föreningshuset, är några bland de aktiva som anser att deras synpunkter inte värderas och att det inte ens går att tala om en verklig dialog med representanter från kommunledningen eller i Stadsbyggnadsnämnden kring Kultur- och föreningshusets framtid. På det sista samrådsmötet fanns ingen från kommunledningen eller Stadsbyggnadsnämnden på plats.

Flera föreningsaktiva jag talat med denna vecka är starkt emot en rivning av de lokaler Kultur- och föreningshuset idag har, gamla Jordbromalmsskolan. Detta främst med anledning av att det skulle finnas fundamentalt mycket sämre förutsättningar för kulturverksamhet i de nya lokaler som avses i planprogrammet. Enligt de politiska direktiven får de nya lokalerna för kultur- och föreningshuset omfatta högst 2500 m² (blir troligen endast 1700 m² i reel verksamhetsyta) och ska rymma fritidsgård, föreningars ungdomsverksamhet, miljöverkstad, bibliotek, kulturskola/musikskola, verksamhet inom fria aktörer/ej föreningsknuten verksamhet, utställningar/scen, kafé och andra allmänna ytor. Jordbro världsorkester menar att det absolut inte går att få plats med all den verksamheten på den ytan jämfört med dagens lokaler med potential, över 7000 m² i H-byggnaden.

Många anser också att H-byggnaden är en skyddsvärd byggnad av flera skäl. Ett skäl som JV lyfter fram är dess betydelse för modern svensk pedagogikhistoria. De menar att det i lokalernas pedagogiska utformning i sig, finns unika förutsättningar för skapande och kultur – förutsättningar som går förlorade om de måste flytta till nya lokaler.

I planprogrammet/samrådsförlaget från 2014-03-20 erkänns att det i samband med framtagandet av planprogrammet har framkommit att byggnaden anses ha stort värde. Stockholms läns museums yttrande ”understryker byggnadens kvaliteter och välgestaltade rum med genomgående hög materialkvalitet. Det f.d. skolbiblioteket (nuvarande folkbiblioteket) utpekas som den mest ursprungligt bevarade miljön, men även aulan och foajén liksom den västra innergården lyfts fram
för sina kvaliteter. Alla dessa utrymmen återfinns i de västra delarna av byggnad H.”

Arkitekten Karolina Embring, som fått i uppdrag att rita olika förslag, har till mig uppgett att hon blev förvånad över vilket gott byggnadstekniskt skick H-byggnaden är i och har därför även gjort ett förslag på hur bostäder kan byggas ovanpå.

Det finns nu därför en upprördhet bland föreningsaktiva över att företrädare för kommunledningen säger att byggnaden är i byggnadstekniskt dåligt skick. Raymond Svensson (C) skrev på den nybildade facebookgruppen 'Rädda Jordbro Kulturhus' följande inlägg: "Ett gammalt hus som dessutom är i byggnadstekniskt dåligt skick. Inte heller energieffektivt. Nä världen är värd ett nytt och ändamålsenligt hus. Öppet för hela världen.”

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en politiker ska säga till kulturlivet vad är ändamålsenliga lokaler. Det är viktigt att Kultur- och föreningshuset blir det föreningarna vill. Det är de som ska verka och styra i huset.

Till mig har föreningsaktiva uppgett att de är frustrerade över att det redan ”fattats beslut om rivning”. De berättar att representanter från kommunen anför att ett beslut om rivning innebär att det inte går att ha kvar de gamla lokalerna.

Utan att veta exakt vad som sagts av enskilda politiker och tjänstemän, kan jag däremot se att det i planprogrammet/samrådsförlaget felaktigen hävdas att ett sådant beslut är fattat: ”I februari 2012 beslöt kommunfullmäktige att riva skolan. Som underlag för beslutet finns en kalkyl på rivningskostnader från Tornberget AB. I rivningsbeslutet står att idrottshallen ska bevaras (byggnad G ovan) samt att Jordbrogården (byggnad M) ska flyttas till permanenta lokaler. Berörd kultur- och fritidsverksamhet beslöts inrymmas temporärt i byggnad H och samlokaliseras med Miljöverkstan.”

Det stämmer inte. Det finns inget beslut att riva skolan (f d skolans samtliga byggnader) utan vad som finns är ett beslut att under 2012 inleda rivning av specifika byggnader:
”Under 2012 inleds rivning av byggnad M och F inom tidigare Jordbromalmskolans lokaler. Rivning av byggnad M sker först när Jordbrogården inrymts i nya lokaler. Idrottshallen bevaras i enighet med tidigare beslut.”
Citatat ovan är den fullständiga texten i beslutspunkt 1, den som berör frågan om rivning, från kommunfullmäktigesammanträdet 2012-02-06. För det första inleddes inga rivningar 2012, varför beslutet är utgånget. För det andra finns inget beslut att riva byggnad H.
Det är viktigt att det framgår klart och tydligt vad som är beslutat och vad som inte är beslutat.

Återigen: Det är viktigt att Kultur- och föreningshuset blir det föreningarna vill. Det är de som ska verka och styra i huset. Precis som vi i Rättvisepartiet Socialisterna betonat måste processen kring Kultur- och föreningshuset ske tillsammans med de berörda.

Det är en extremt kort samrådstid. Förslaget finns enbart på svenska. Det har bara skickats ut till hushållen närmast planområdet. I ljuset av detta anser vi att samrådstiden måste förlängas, att förslagen (inklusive förslaget att bevara H-byggnaden) måste kunna finnas på de språk som är mest representerade i kommundelen och att alla jordbrobor ska inkluderas i samrådet.

Mvh
Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.