onsdag 29 mars 2017

Vi kräver rättvis behandling av de överklagande mot bergtäkten i Ekeby

Mattias Bernhardsson och Mi Alforsen
Rättvisepartiet Socialisternas öppna brev till Svea hovrätt

Sand & Grus AB Jehander har försökt öppna bergtäktverksamhet i Ekeby utanför Tungelsta i åratal. Får de grönt ljus kommer tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammolnförstöra ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet. Över 300 boende har överklagat Jehanders ansökan och nu ligger ärendet händerna på Svea hovrätt.

Mattias Bernhardsson (RS gruppledare i kommunfullmäktuge) och Mi Alforsen från Rättvisepartiet Socialisterna, som deltog i Svea hovrätts syn – undersökning på plats – i Ekeby i oktober reagerar nu med anledning av rättens senaste skrivelse i målet. Här är deras öppna brev till Svea hovrätt:
"Öppet brev till Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen med anledning av rättens skrivelse 2014-03-10 i Mål 10855-15 angående Sand & Grus AB Jehanders ansökan om tillstånd för bergtäkt m m på fastigheten Ekeby 12:7 i Haninge kommun
På sidan sju i domstolens skrivelse, "Översiktskarta - åtgärder väg", anges med grön markering en planerad breddning av Söderbyvägen "över brotrumma". Den brotrumman går över Östnorabäcken. Denna del av Östnorabäcken är biotopskyddad (1996:67). Det är omöjligt att bredda vägen över brotrumman utan att bryta mot biotopskyddet.
Det finns en allmän regel från lagtexten, som säger att det i de biotopsskyddade områdena inte får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Dit räknas bland annat röjning, gallring och annan avverkning av skog, men också sådant som grävning, utfyllning med massor eller byggande av väg.
Att detta inte framkommit till domstolen i varken Sand & Grus AB Jehanders, Trafikverkets eller Länsstyrelsens yttranden är mycket märkligt. För oss är det tydligt hur Jehander begränsar sina yttranden och därmed hela målet till att bedömas utifrån enbart trafiklösningar. Vi finner det oacceptabelt att domstolen låter Jehander komma undan med detta då domstolen mycket väl känner till att frågorna i målet är mycket större än så. Var är Jehanders yttranden kring frågor om hur bergtäkten påverkar miljön, de i området rödlistade arterna, kommunala och regionala miljömål för biologisk mångfald samt minskning av koldioxidutsläpp eller kommunens bostadsplaner i området?
Torsdagen den 13 oktober genomförde domstolen en syn för att undersöka villkoren i ärendet på plats i Ekeby. Där anförde både vi [Rättvisepartiet Socialisterna] och Haninges kommunekolog att Haninge kommun har naturvårdsintressen i området; Att den äldre tallhällmarkskogen som sträcker sig från det föreslagna täktområdet till Träsksjön ska inventeras i syfte att skydda området; Att skogsområdet har i kommunens naturkatalog och Naturvårdsplan tillgivits naturvärdesklass 2 och är av länsintresse; Att rödlistade arter som mo-taggsvamp och tallticka förekommer i skogen. Varför är detta inte med i domstolens skrivelse och varför har Länsstyrelsen, Jehanders m fl inte ombetts att yttra i detta?
MB 3 kap. 6 § beskriver att "Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön".
Jehander talar om vägpartiernas bärighetsklasser, vägbreddning och att två lastbilar ska kunna mötas utan problem. Men männskorna då? Ekebyborna och de som är verksamma i området drabbas oavsett om trafiken leds söderut. Hur påverkas lekande barn, cyklister och föräldrar med barnvagn när en lastbil passerar deras stråk var fjärde minut? Kan de känna sig trygga vid den planerade Y-utfarten? Hur påverkas trafiksäkenheten vintertid?
Jehander ger inga svar på dessa frågor på samma sätt som de nonchalerat den större delen av de 300 överklagande sakägarna. Istället låter domstolen Jehander fylla ut sina yttranden med saker som de faktiskt inte har som roll att yttra sig om. 
Jehander anför i sina yttranden gång på gång att produktionen av bergmaterial behöver öka för att att tillgodose behov av bergmaterial i kommunen. I sitt senaste yttrande har de bifogat utklipp från Haninge kommuns planprogram för Tungelsta samt detaljplan för Lillgården. Då undrar vi vem Jehander anser sig vara? Anser de sig vara en kommun? Accepterar domstolen att Jehander gör sig till företrädare för Haninge kommuns behov av bergmateral? För i verkligheten är Haninge kommun motparten i målet. De anser tvärtemot vad Jehander anser att kommunen INTE behöver en bergstäkt i området. Faktum är att kommunens översiktsplan inte medger bergstäkt eller liknande verksamhet i Ekeby och att en bergstäkt i Ekeby skulle kollidera med kommunens bostadsplanering.
Jehanders intresse som part är att producera bergmaterial i eget intresse, inte att producera bergsmaterial för att tillfredsställa kommunens behov. Jehander bör ombes att producera bevis samt yttra sig i de relevanta frågor de hittills undvikit. Låt Haninge kommun stå för yttranden om kommunens intressen och behov. Domstolen bör leda målet på ett mycket mer tillfredsställande sätt. De överklagande måste få en rättvis behandling. Hundratals människors livskvalitét och framtiden för en av de hästtätaste kulturlandskapen i länet står på spel.
Mattias Bernhardsson och Mi Alforsen, Rättvisepartiet Socialisternas representanter på Svea Hovrätts syn i Ekeby den 13 oktober 2016."

Läs mer om kampen mot bergtäkt i Ekeby:
Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande

Läs mer om RS program om naturvård:
Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder 


Läs mer om andra aktuella naturområden i Haninge som Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att bevara: 
> Massivt Nej till exploatering av Söderbyskogen på stort samrådsmöte
Rädda Söderbyskogen

Företag som ska exploatera Söderbyskogen på ruinens brant
Bevara Haninges kulturlandsskap och natur
RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark
Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena)
Skydda naturen i Arbottna från exploatering


Läs mer om våra äldre stridsfrågor för naturskydd:
Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär
Sluta förstör vår skärgård!
Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras
Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!)

RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.