fredag 19 oktober 2018

Avverkningar i planerat naturreservat i Haninge

Turbinen Entreprenad AB: ´Vi har bara städat lite i skogen´
Foto: Mattias Bernhardsson

Skogsbruksväg har dragits rakt in i Norrbyskogen • Ännu en gång har Haninge kommun låtit avverkningar äga rum i planerat naturreservat

Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. I kommunens Naturvårdsplan står det att kommunen ska ”Utred[a] möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde”. I Haninges naturkatalog har Norrbyskogen naturvärdesklass 2: "Mycket högt naturvärde – länsintresse". Trots detta finns starka krafter i kommunledningen (S, C och MP) som vill skövla skogen för att bygga dyra bostäder.

Frågan om Norrbyskogen ska bli bostadsområde eller bevaras som reservat är inte avgjord än.
Mattias Bernhardsson (RS)

Men plötsligt nås Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge av larm från boende om att det avverkas inne i Norrbyskogen. Rättvisepartiet Socialisterna gör då ett fältbesök i skogen:
– En skogsbruksväg har dragits in i skogen och träd har gallrats bort. Lyckligtvis handlar det inte om någon hård markberedning då lättare fordon har använts. Men skadan är skedd. Vi har inte hittat någon avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, därför har vi nu gjort en tillsynsanmälan, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara haninges skogar, skärgård och kulturladskap".
Lena Hauptman

– Vi har så mycket vilt som behöver de få skogarna som finns kvar i den här delen av Haninge. De behöver nånstans att vara, säger Lena Hauptman, aktiv i kampanjen Skogenkvar.nu som rädddade intilliggande Södebyskogen från exploatering förra året och en av de boende i området som först slog larm om avverkningarna i Norrbyskogen.
Norrbyskogen är en skog som i stort har undantagits från skogsbruk i hundratals år. Markägaren säger att de har "städat och snyggat till" i skogen, vilket ju är normalt och brukligt i just produktionsskogar. Men i orörda och skyddsvärda skogar – som Norrbyskogen – ska döda, murkna och fallna träd ligga kvar. Artrikedomen är 10 gånger större i orörda skogar än i produktionsskogar. Markägaren har inte ens känt till kommunens planer att utreda reservatsskydd.

– Det är inte första gången kommunen står passiv när planerade naturreservat avverkas. Även i Högstaskogen har det avverkats, vilken också är en av de fem skogar som kommunen har pekat ut som mest skyddsvärda, fortsätter Mattias.
– Kommunledningen måste agera. Det är av största vikt att inleda dialog med markägare om både naturvärden och förutsättningar för skydd. Annars kommer det inom några år kanske inte finnas något kvar att skydda. Jag har gång på gång frågat kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) vilka som arbetar med genomförandet av Naturvårdsplanens åtgärdsområde om områdesskydd, men jag får inga svar. Det är rent ut sagt en skandal, konstaterar Mattias Bernhardsson.
Norrbyskogen har en väldigt varierande natur, från branta mossbeklädda bergsbranter och torr hällmarksskog till fuktig granskog och alsumpskog. I samtliga naturtyper finns gamla och grova träd – som gran, tall och asp – och skogen har i stort lämnats helt orörd från skogsbruk.
Norrbyskogen ligger mellan de gröna kilarna Hanvedenkilen och Tyrestakilen. Det gör det stora sammanhängande skogsområdet till en viktig spridningsväg för djurlivet.

– Vi hoppas på att sätta stopp för intrånget i Norrbyskogen. Just nu kämpar vi på olika sätt för att rädda ett 10-tal naturområden i Haninge, säger Mattias och manar fler att bli aktiva i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. 
På måndag har kampanjen en samling av aktiva för att dokumentera naturvärden i avverkningshotade skogsområden alldeles vid gränsen till Tyresta nationalpark och naturresevat. Vill du bli aktiv? Kontakta oss på 072-524 42 95.

Läs om viktiga segrar för naturkampen i Haninge:
> Rudan räddas – förslaget om bilbro och exploateringar skrotas
> Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas från skövling
> Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Relaterat:
> Rättvisepartiet Socialisterna bästa miljöparti Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.