tisdag 19 april 2016

Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge

Arbottna på Muskö. Foto: Mattias Bernhardsson

Under gårdagens kommunfullmäktige lade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) fram flera tilläggsförslag till kommunens naturvårdsplan:
• Att utreda möjligheten att skydda Norrviksområdet på norra Ornö som naturreservat.
• Att utreda möjligheten att skydda Nybysjöområdet på norra Ornö som naturreservat.
• Att utreda möjligheten att skydda Ytterängsområdet inklusive Arbottnamaren på Muskö som naturreservat.
• Att proaktivt utreda möjligheten att värdefulla naturvärden i militära övningsområden i Haninges skärgård kan skyddas som naturreservat i eventuell händelse av framtida markförsäljning eller att användning av områden för övningar utgår.
Mattias Bernhardsson (RS)
RS vill skydda Haninges sista gammelskogar, oexploaterade stränder och öar. Innan de försvinner. Bostadsexploateringen är stor i hela kommunen och till skillnad från RS – som vill se byggande i anslutning till redan existerande bebyggelse – anser t ex många andra partier att bostäder kan slås upp lite var stans. RS vill också säkra att naturen som ligger inom de militära övningsområdena kan bevaras.
– Vi vill se en proaktiv dialog med Försvarsmakten om naturvärden i de militära övningsområdena. Vi har sett hur Försvarsmakten sålt mycket av sina tidigare marker runt om i landet – främst i skärgården – och i det hänseendet tror vi att det är viktigt att Haninge proaktivt gör Försvarsmakten samt Fortifikationsverket m fl markägare varse om att kommunen i ett framtida eventuellt skede vill ha möjlighet att skydda dessa relativt orörda områden, förklarade Mattias Bernhardson (RS) som föredrog tilläggsyrkandena.
– Vi har redan starka skydd i form av Miljöbalken och strandskyddet, ansåg Ulla-Britt Öhman (C).
– Strandskyddet räcker inte som skydd. Haninge tillhör de kommuner som delat ut alltför många dispenser från strandskyddet med förödande effekter, replikerade Mattias Bernhardsson (RS).
RS har tidigare protesterat mot att kommunen låtit pengastarka aktörer och miljardärer få sin vilja igenom i strid med strandskyddsreglerna.
– Kommunens uppgift ska inte vara att i strid mot gällande bestämmelser servera välbärgade i deras vilja att ha naturen och stränderna alldeles utanför altanen – kommunen ska säkra hela allmänhetens tillgång till att uppleva naturvärden som får bestå, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Här är områdena RS vill utreda möjligheten att skydda som naturervat:1. Norrviksområdet, Norra Ornö
Den allra nordligaste delen av Ornö rymmer både orörda och skyddsvärda marker; från Västernorsgärdet och Brakträsk väster om Norrviken till Norrviksberget med omkringliggande marker norr och väster om Orneboda.
Västernorsgärdet och Brakträsk är skogligt biotopsskyddsområde som rymmer bland annat kalkbarrskog och värdefull kryptogamflora. Söder om Norrviken finns en längre sträcka ängsmark – Svinåker 3 ("Norrviksgärdet") – vilken vid senaste ängs- och betesmarksinventeringen rapporterades genomgå restaurering från igenväxning samt innehålla äldre ek, bockrot, blodnäva, gullviva, jungfrulin, knägräs och prästkrage.
I södra delen av området finns det skogliga biotopsskyddsområdet Svinåker-Torsberget med lövrik barrnaturskog och stora mängder död ved. På Ornöhuvud, den nordligaste spetsen av Ornö finns skogliga biotopsskyddsområdet Örnökrogen och strax söderut från Ornöhuvud finns ytterligare två skogliga biotopsskyddsområden innehållande lövskogslundar, blockmark och stora biologiska värden.

Oskyddad lövskog på Ornö. Foto: Mattias Bernhardsson.

2. Nybysjöområdet, Norra Ornö
På Norra Ornö, söder om Norrviksområdet beskrivet ovan, finns en stor sammanhängande skog obruten av vägar. Den sträcker sig väster och söder om Hemtäsket i norr, runtom kring Nybysjön och sträcker sig söderut till att omfatta Natura 2000-området Öster Ladängen och sex skogliga nyckelbiotopsområden varav fem söder om Öster Ladängen där det bland annat finns alsumpskog, barrnaturskog, blandsumpskog och rikligt med död ved.
Öster Ladängen är en sumpskog och våtmarksområde på torvjordar, främst med tall men också al, omgiven av kala kalkstensklippor.
Området (Naturvärdesområde 21_37 Nybysjön-Hemträsk, 218,67 ha) är klassat som ”Naturvärdesklass 2. Mycket högt naturvärde – länsintresse” i kommunens naturkatalog.
Motiven för värderingen är följande:
”värdefull skog och sällsynta arter, bl.a på kalkberggrund. Viktigt för rovfågelhäckningar. Ett gammalt fynd av skogsfru finns härifrån. Även nattskärra och tjäder (1990-talets slut) finns i området.

3. Ytteräng och Arbottnamaren på Muskö (Läs mer utförlig artikel här)
Ytteräng är idag med sina 69,3 hektar skyddat som natura 2000-område enligt Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC). Ytteräng är en av de större naturliga betesmarkerna i regionen. Det finns även små strandängar, laguner och ädellövskog. Floran på gräsmarkerna är artrik med många och ovanliga fjärilar, kärlväxter och ängssvampar. Adam och Eva, gullviva, mandelblom, scharlakanvaxskivling och fältgentiana är bland de rödlistade och fridlysta arter som återfinns i Artdatabankens register.
Arbottnamaren, som ligger i direkt anslutning till Ytteräng, är en av kommunens viktigaste fågellokaler. Enligt Artdatabanken finns flera både rödlistade och fridlysta fågelarter som svarthakedopping, sånglärka, rödbena, nattskärra och rosenfink i området.

Solnedgång över Ytteräng, Muskö. Foto: Mattias Bernhardsson
Socialdemokraterna föreslog den 14 september 2011 i Miljönämnden att ”Arbottnamaren ska anges i kommunens översiktsplan som ett område som bör bevaras”. Samma år svarade kommunen ett medborgarförslag om att göra hela Arbottna – inklusive Maren och Ytteräng – till ett naturreservat med förklaringen att det inte var nödvändigt:
”Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar inte någon vilja från något politiskt håll om en storskalig exploatering i området [Arbottna] och finner därför inte att några skäl för ytterligare skydd för marken vid Arbottnamaren heller föreligger i nuläget." (Svar på Medborgarförslag 2011-05-06 Dnr KS 95/2011).
Men nu planeras trots allt storskalig exploatering i området: program Arbottna 1:28 (Drömgården) som innehåller nya bostäder och näringsverksamher. Konsultfirman Calluna AB skriver i sin rapport, ”Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000-område Ytteräng, Muskö, Stockholms skärgård - underlag till MKB för detaljplan”, att det bör finnas en buffertzon mellan bebyggelse och Natura 2000-området för att minimera risk för närhetseffekter.
– Vi håller med om detta och anser att Arbottnamaren behöver skyddas för att vara just en buffertzon mellan den planerade exploateringen och Ytteräng. Vi anser alltså att ett naturrerservat inte står i motsättning till Drömgårdens projekt i sig, utan snarare är naturreservat en förutsättning för att projektet ska kunna förverkligas i en mer ekologiskt gångbar form och i mindre skala, och därmed klara av laglighetsprövning, förklarade Mattias Bernhardsson (RS) under kommunfullmäktige.
4. Militära övningsområden
En proaktiv utredning av naturvärden i militära övningsområden borde inkludera övningsområdena i Horsfjärden (Vitsgarn, Märsgarn, Björnholmen, Ramsholmen, Bergholmen m fl öar samt sunden däremellan) samt Mysingen (Bjurshagslandet, Kapellskär m fl). Sundet mellan Vitsgarn och Ramsholmen har redan pekats ut som värdefull av Länsstyrelsen.

Vänsterpartiet stödde Rättvisepartiet Socialisternas tilläggsyrkanden. Förslagen gick som väntat inte igenom men spelar en viktig roll i att höja medvetenhen om dessa områden och behovet av skydd.
– De områden vi fokuserade på i kommunfullmäktuge är de viktigaste men det finns också många fler. Vi kommer att fortsätta arbeta för att Haninges sista gammelskogar, orörda stränder och öar skyddas. Exempelvis kommer vi att gå vidare med dessa områden till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, berättar Mattias Bernhardsson (RS).
Läs också:
> Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.