måndag 12 september 2016

RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge ska avverka i Lötkärrsskogen • Tredje fallet av exploatering för bostäder i Gudö invid nationalparken klubbad i kommunfullmäktige

Mattias Bernhardsson (RS)
Boende vid Gudö i Vendelsö satt med under kvällens kommunfullmäktige i hopp om att Haninge kommunfullmäktige skulle ta sitt förnuft till fånga och bevara deras skog där kommunen istället vill bygga bostäder: Lötkärrsskogen strax intill Tyresta nationalpark.
Inom skogsområdet Lötkärrsskogen som ska skövlas finns rödlistade arter som buskskvätta och i närområdet har även spillkråka och gulsparv observerats. Trots att skogsområdet i sig inte är av sådan naturvärdesklass för ett formellt skydd, så är det ett naturvärde för de som bor och nyttjar skogen för rekreation.

Enda orsaken till att området är listat som möjlig plats för bostadsexploatering är att borgarna och Miljöpartiet drev igenom Vendelsö utvecklingsprogram i kommunfullmäktige 2010, trots att det framkommit att beredningens ordförande – Harry Hedemark (KD) – själv var markägare i Lötkärrsskogen och hade stora ekonomiska intressen att området exploaterades. Det var en skandal då och det är en skandal nu.
RS: "exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan"
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) var enda opposition. De andra partierna klubbade för. Men RS kommer att diskutera med boende sakägare och föreningar om möjlighet att överklaga, särskilt efter att RS under pågående kommunfullmäktigesammanträde visat hur exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan som samma kommunfullmäktige ställt sig bakom.


Här är Mattias Bernhardssons (RS) anförande som ingen vågade ta replik på:
"Rättvisepartiet Socialisterna motsätter sig detaljplaneprogrammet för Lillängsvägen, Gudö 3:21 med flera. Det gör även Naturskyddsföreningen och många av villaägarna. Den mark som avses byggas bostäder på ligger i ett skogsområde i anslutning till Tyresta nationalpark. 
Vi anser att det behövs buffertzoner av skog och kulturlandskap mellan nationalparken och tätort. Detta framgår dessutom tydligt i översiktsplanen: ”I Vendelsö är det nära till Tyresta nationalpark med stora upplevelsevärden som ger lugn och ro. De delar som gränsar mot nationalparken skyddas därför från exploatering som riskerar att störa den upplevelsen.” 
Ändå bryter Haninge mot översiktsplanen gång på gång. Frågan är större än just detta detaljplaneprogram. Vi har sett hur både bygglov och styckning av Gudö 13:1 och 15:1 skett trots att de legat inpå själva nationalparksgränsen. Där lyftes också strandskyddet bort.
Även detta detaljplaneprogram – för Lillängsvägen, Gudö 3:21 med flera – går helt stick i stäv med ovan nämnda bestämmelse. Det finns t o m än mer konkreta bestämmelser i översiktsplanen som borde omöjliggöra bebyggelsen i fråga: ”Mellan befintlig bebyggelse och nationalparken, från Högdalen till Lyckebyn, får ingen ny bostadsbebyggelse tillkomma.”
Och faktum är, trots att kommunledning och stadsbyggnadsnämnden inte förstått det själva, så finns det idag en obruten naturkil från Lillängsvägen i syd-sydvästlig riktning till nationalparken. 
Det finns en hel del andra konstigheter i det här ärendet, som i konsulternas rapport om planområdet. Under kapitel 4 står det så här: "Programförslagets negativa konsekvenser på rekreations- och upplevelsevärden är begränsade eftersom landskapet upplevs som otillgängligt och kuperat. Området används idag inte som rörelsestråk”. Det är ju själva motsatsen till vad de boende i närområdet uppger som sakägare i samrådsredogörelsen. Tvärtom används planområdet till rekreation, motion samt bär- och svampplockning. Dessutom, som också framgår av de boendes kritik av ärendet, så används planområdet av många djur, som tar sig både in och ut ur nationalparken samt andra omkringliggande skogsområden via planområdet.
Det är inga tillfälligheter att varje gång kommunen har planprocesser så möts det med motstånd. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna vill att det här ärendet tas om och vi vill i alla planprocesser ha en omvänd ordning: Först samråd med sakägare och föreningar om förutsättningar och platsalternativ för bostadsbyggande, sen en planprocess. 
Det finns gott om redan exploaterad mark att bygga bostäder på. Det är tätorterna som ska förtätas så att skogar och kulturlandskap kan bestå. Särskilt måste de gröna kilar och buffertområden som omger nationalparken vara kvar."
- - -
Läs mer om RS kamp för att försvara Haninges skogar, kulturlandskap och skärgård:
> Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena) 
Skydda naturen i Arbottna från exploatering 
Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär 
Sluta förstör vår skärgård! 
Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras 
Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!) 
RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.