onsdag 3 maj 2023

Nedläggningen av Båtsmansskolan överklagas

Foto: Mattias Bernhardsson

Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet) överklagar det blåbruna kommunstyrets beslut att lägga ned Båtsmansskolan i Söderby

Den 19 april drev M, L, KD och SD igenom landets snabbaste skolnedläggning i Söderby, Haninge. Informationen gick ut bara två veckor innan beslutet, dagen innan påskledigheten. För många föräldrar förbyttes påskmys till panik och att samla namnunderskrifter. 

Bara tack vare protesterna gick politikerna med på att ha ett informationsmöte, två dagar innan beslutet. 
– Nedläggningsbeslutet är ett demokratiskt haveri, säger Mattias Bernhardsson, organisatör på Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet) som nu överklagar beslutet. 
Läs hela överklagandet här nedan:

Överklagande, laglighetsprövande av beslut att lägga ned Båtsmansskolan


Grundskolenämnden, Haninge kommun, Dnr GN-2023-00226.

Sammanträde 19 april 2023:

§ 53 Nedläggning Båtsmansskolan

§ 54 Ändring av Båtsmansskolans nuvarande upptagningsområde från och med läsåret 23/24


Laglig grund för överklagan:

  • 2 kap. 3 § kommunallagen: "Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat."

  • 6 kap. 6 § kommunallagen: "Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten."

  • 8 kap. 3 § kommunallagen: "Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster."

  • 8 kap. 10 § kommunallagen: "Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan."

  • 8 kap. 12 § kommunallagen: "Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket."

  • 4 kap. 9 § skollagen: "Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen."

  • 5 kap. 3 § skollagen: "Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero."

  • 10 kap. 29 § skollagen: "Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna."

  • Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter fastställer att artiklarna 1–42 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter ska gälla som svensk lag. Enligt konventionens artikel 3 ska barnets bästa alltid beaktas: "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa".


Information, dialog och inflytande:

Dagen innan påskledigheten fick föräldrarna på Båtsmansskolan ett brev om att skolan ska stängas och att beslut tas den 19 april på ett extrainsatt möte med grundskolenämnden. I politikernas plan var "dialogmötet" satt till att vara efter beslutet om nedläggning, men föräldrarnas protester och namninsamling tvingade dem att ha detta informationsmöte, två dagar innan beslutet. Detta är den snabbaste skolnedläggningsprocess som ägt rum i Sverige. Det har heller inte varit en tillfredställande "facklig samverkan". På informationsmötet berättade en lärare att "Vi lärare fick info på en tisdag om ett möte på skärtorsdagen två dar senare, då fick vi info om nedläggning strax följt av långhelg och lov". Information och samverkan är två skilda saker. 


Så sent som tisdagen den 18 april, dagen innan det extrainsatta nämndmötet som fattade beslut att lägga ned skolan, var nämndmötet inte anslaget på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet justerades omedelbart på nämndmötet den 19 april, men ännu idag, den 3 maj, finns inget protokoll anslaget på den digitala anslagstavlan spcifikt. I protokollet står det att "Anslaget tas ner 2023-05-17". Men faktum är att det inte är anslaget alls på den digitala anslagstavlan.


Beslutet om skolnedläggning har tagits utan att på ett tillfredsställande sätt hedra bestämmelsen om brukarinflytande i 8 kap. 3 § kommunallagen och bestämmelsen om inflytande och samråd i 4 kap. 9 § skollagen. Även 4 kap. 12 § skollagen om att elever ska ges inflytande över utbildningen har inte hedrats i och med beslutet.


Barnens bästa

I kommunens barnkonsekvensanalys är en slutsats att det "framkommit både för- och nackdelar med ett eventuellt beslut att stänga Båtsmansskolan. Det har framkommit att beslutet är för vissa barn bästa men inte för allas. Överlag för barn är dock bedömningen att beslutet att stänga skolan är det bästa alternativet för barnen, i vart fall på längre sikt." Men läser man barnkonsekvensanalysen så är den slutsatsen svår att hitta grund för, tvärtom:


"Majoriteten av barnen i förskoleklass är negativt inställda till ett skolbyte och har bland annat uttryckt en oro kring utformningen av den nya skolgården, att det är långt till skolan och att det skulle vara jobbigt att åka buss till skolan."


"Negativa konsekvenser som har lyfts är att barnens självständighet kommer att begränsas med en skola längre bort. Det finns en oro för att bytet kan påverka betygen för elever som ska börja årskurs 6. Föräldrar till barn på Båtsmansskolan har aktivt valt en lugnare och mindre skola och får genom beslutet sina barn placerade på en stor skola i stadsmiljö. Barnen är inte vana vid trafiken vid Vega. Det påverkar barnen negativt att de har knapphändig information om hur det kommer bli om beslutet fattas. Vårdnadshavarna är upprörda över att beslutet har kommit så plötsligt och efter skolvalet. De känner sig berövade möjligheten att välja skola. De är rädda att personal ska säga upp sig och inte följa med till Vega skola samt att barnens sociala nätverk kommer att spridas över ett större område vilket påverkar barnens möjligheter att umgås med kompisar på fritiden. Det finns även en oro för att skolgången ska bli stökig och att barnen ska hänga i gäng utanför skolans område i stället för att t.ex. spela fotboll. Det är också en nackdel att barnen inte kommer kunna gå med sina syskon."


"Lärare och fritidshemspersonal på Båtsmansskolan har uttryckt en oro för att barnen får en längre väg till skolan samt att man delar på elever och yngre syskon. Vega skola är en stor skola jämfört med Båtsmansskolan och barnen kan känna sig små i den nya miljön och med äldre elever. Det kan vara svårt att byta lokaler och miljö. Att Vega skola saknar fotbollsplan lyfts som en särskilt negativ konsekvens eftersom många elever på Båtsmansskolan tillbringar rasterna på fotbollsplanen."


"Barn har enligt artikel 17 rätt till information. Barnen på Båtsmansskolan har fått information om det eventuellt kommande beslutet i april 2023 och bedömningen är att det är i god tid ur ett 7 barnperspektiv. I prövningen har dock framkommit att det finns en oro från barns håll då informationen om beslutet är knapphändig."


Att få information endast två veckor innan beslut ska tas – dessutom knapphändig – anser kommunen alltså vara "i god tid".


Risk- och konsekvensanalys

Risk- och konsekvensanalysen som har gjorts är ingen riktig risk- och konsekvensanalys, den består av endast två sidor där fyra risker omnämns samt handlingsplan för dessa fyra, följt av en tom sida och en sida om vilka riskklassningar som finns. I Risk- och konsekvensanalysen finns ingen analys för skolvägar, trafikbelastning, utsläpp eller det barnens välmående när de trycks in i två storskolor med äldre ungdomar.


5 kap. 3 § skollagen: "Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero". Beslutet att trycka in elever i nya storskolor, med mycket äldre ungdomar och utanför den egna kommundelen, kommer ha en negativ inverkan på den upplevda tryggheten och därmed studieron.


Vega skola är för närvarande under uppbyggnad. Från och med höstterminen 2023 öppnar skolan och kommer då ha elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 7. Skolan kommer successivt utökas de närmsta åren med platser för 750 elever upp till årskurs 9. Vendelsömalmsskolan är en f-9-skola med 650 elever redan innan flytten.


"Barnrättsperspektiv"?

Kommunen hävdar att de stänger skolan ut ett barnrättsperspektiv: ”Inför beslutet har barnets bästa beaktats i första hand. En analys har gjorts av relevanta omständigheter där beslutets konsekvenser för berörda barn har synliggjorts. Av analysen följer bland annat att Båtsmansskolan går med underskott på grund av bristande elevunderlag samt att det påverkar utbildningen på skolan. Det påverkar även elever på andra av kommunens skolor eftersom resurser fördelas om från andra skolor till Båtsmansskolan. Genom att stänga Båtsmansskolan kan kommunen spara pengar och resurser som kan användas för barnen i kommunens skolor."


Att hävda att man stänger skolan ur ett barnrättsperspektiv är felaktigt. Skälen är ekonomiska, men detta har inte redovisats på ett tillfredsställande sätt. Kommunen nämner att de haft en "bild av sitauationen" sedan 2017 nämner sviktande elevunderlag, men det är en oärlig bild. Idag går det tio fler elever på skolan än för två år sen. Från 287 till 297. Kommunen hävdar att kapaciteten är 350 elever, men när skolan byggdes var maxkapaciteten satt till 300 elever. Nu går det 297 elever och skolan har tvingats tacka nej till elever då det är är fullt. Logiken är att skolor måste vara överfulla för att vara lönsamma. Då är det budgeten och skolpengen som är för låg. Förra året gjorde Haninge kommun ett ekonomiskt resultat på 11 procent av kommunens samlade skatteintäkter och statsbidrag, långt över de lagstadgade två procenten. 


På informationsmötet den 17 april sa kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) i micken inför alla föräldrar: "De stora privata friskolekoncernerna står vid dörren och knackar på". Men samtidigt har de nekat till att detta skulle vara en faktor bakom beslutet. Det finns ingen information om vad som ska ske med Båtsmansskolans lokaler.


I barnkonsekvensanalysen skriver kommunen: "Utifrån omständigheterna som i prövningen av barnets bästa har kommit fram om Båtsmansskolans förutsättningar att bedriva sin verksamhet och även övriga omständigheter i prövningen, är bedömningen att skolan kan stängas utifrån ett barnrättsperspektiv." Men kommunen har inte lagt fram några tillfredsställande bevis för det påståendet. Kommunen är tvetydiga: "att stänga Båtsmansskolan är i linje med barns bästa på ett övergripande plan även om beslutet kan strida mot enskilda barns bästa". Kommunen har därmed inte fastställt på ett tillfredsställande sätt vad som är barnens bästa innan beslut fattats. Beslutet har således inte tillkommit i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det ska således upphävas enligt 13 kap. 8 § 4 kommunallagen.


Hållbarhetsaspekten

Många föräldarar har uppgett att de köpte hus i Söderby just på grund av Båtsmansskolan, en liten och trygg skola mitt i byn. Föräldrarna känner varandra och kan namnen på många av barnen. Denna trygghet slås nu i spillror.


Förslaget att lägga ned Båtsmansskolan inte utretts ur ett hållbarhets- eller organisatoriskt perspektiv. På kommunens informationsmöte som hölls två dagar innan beslutet togs svarade 100 procent av föräldrarna som närvarade att barnen idag promenerar till sin skola. Och det var tydligt att inga föräldrar skulle låta sina barn att promenera till skolorna de ska flyttas till (Vega skola och Vendelsömalmsskolan). Det har heller inte gjorts någon trafikanalys. Många föräldrar som bor i Norrby har sina barn i Båtsmansskolan. Redan i dag är det trafikstockning ut från Norrby på mornarna. Från hösten, om barnen ska skjutsas till Vega kommer ytterligare kanske 150 bilar behöva lämna Norrby varje morron. Hur ska det gå till? Vegaområdet är ursprungligenplanerat utifrån den uttryckliga visionen att skoleleverna i området först och främst ska gå och cykla till skolan. Området har inte full kapacitet att hantera omfattande fordonstrafik. Kommunen gissar däremot utefter egna antaganden: "Vi ser dock befintliga möjligheter till avlämning för de elever som kommer från Söderby. Vår bedömning är att avlämning med bil framförallt gäller de yngre eleverna (åk 1–3)." 


I verkligheten har föräldrar till barn också i årskurs 4-6 uppgett att de känner sig tvungna att skjutsa även de större barnen på grund av att föräldrarna – till skillnad från kommunen – inte anser att det finns säkra skolvägar. Detta gör också att det blir en fråga om tillgång till bil och ekonomi till att köra barnen på en daglig basis. Därmed byter beslutet mot 2 kap. 3 § kommunallagen som slår fast att kommunen måste behandla alla sina medlemmar lika. 


I den föräldrafrånvända barnkonsekvensanalysen står det att "Det behöver inte vara en nackdel att inte bo mycket nära sin skola. En lite längre skolväg ger större möjlighet till motion vilket kan medföra olika hälsofördelar.".


Kommunen hävdar att skolvägen till Vega är säker, men redogör inte för de elva obevakade övergångsställen som finns på sträckan.


Skollagen uppställer krav på kommunen att vid organisationen av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna (10 kap. 29 §). I förarbetena till bestämmelsen anges att någon förändring i sak inte är avsedd jämfört med motsvarande bestämmelse i 4 kap. 6 § 1985 års skollag. I förarbetena till den bestämmelsen (prop. 1990/91:115 s.73) anges bl.a. följande: ”Bestämmelserna i denna paragraf syftar till att eleverna inte skall belastas med längre skolvägar och skolresor än vad som är nödvändigt. Första stycket anger grundsatsen att elevernas intresse av att behöva lägga ned så lite tid som möjligt på att ta sig till skolan alltid måste utgöra en betydelsefull faktor vid planeringen och utformningen av skolverksamheten i kommunen. Självfallet måste härvid avvägningar många gånger göras t.ex mellan olika elever eller mellan vissa elevers intresse av en kort skolväg och vikten av att skolorna får en rationell storlek. Det är inte möjligt att ge några detaljerade föreskrifter för hur dessa avvägningar skall göras, men det är kommunernas skyldighet att alltid finna sådana lösningar som ger varje elev en situation som vid en samlad bedömning av omständigheterna framstår som rimlig för eleven”.


Läs också:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.