tisdag 3 juni 2014

Allvarlig situation för Östersjön

Gemensam kamp underifrån nödvändig för en förändring

Therese Svensson (RS)
Av Therese Svensson
Kandidat nr 10 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge
- - - - - - - - - -

Fisk från Östersjön innehåller så mycket skadliga ämnen att den är farlig att äta, stora mängder giftiga alger fyller haven och sälar och andra arter är oroväckande magra. Östersjön är idag ett mycket sjukt hav. Tusentals skadliga kemiska ämnen spolas ut i havet och problemen med övergödning och döda havsbottnar ökar.

Redan på 1970-talet uppmärksammades den allvarliga situationen för Östersjön. Industri- och jordbrukskemikalier som DDT, PCB och dioxiner höll på att utrota både havsörnen och gråsälen. Dioxiner tillhör världens giftigaste ämnen och kan leda till en förhöjd risk för cancer, inlärningsproblematik, diabetes och benskörhet. Dessa gifter påverkar alla levande organismer kraftigt även i låga halter.
Gifterna förs vidare upp i näringskedjan även till människan. De fastnar i blodomloppet och förs vidare via fostret till nästkommande generation.

Den 20 maj släppte Havsmiljöinstitutet rapporten Havet 2013/2014, som är en årlig redovisning av den nationella miljöövervakningen. Den visar bland annat att DDT och PCB har minskat i Östersjön sedan de förbjudits inom många industrier och att både havsörnen och sälen har börjat återhämta sig. Halterna av de extremt giftiga ämnena dioxiner är dessvärre fortfarande så höga i Östersjöfisken att den är förbjuden att säljas inom alla EU-länder förutom i Sverige och Finland, som har särskilda försäljningstillstånd. Rapporten visar också att nya miljöfarliga ämnen ökar i havet. Silikonoljor, perflourerade ämnen och flamskyddsmedel är exempel på gifter som har ökat de senaste åren och hur det kommer att påverka djur och växter i havet är svårt att förutse.
Många av de ämnen som är giftiga för miljön kommer från mediciner och hygienprodukter. Den tidigare generaldirektören för kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg, sa till Sveriges Radio den 22 maj att konsumenterna bör minska sin användning av miljögiftiga produkter.


Detta uttalande visar på ett synsätt som är alltför vanligt när det handlar om miljö och klimat, att man lägger ansvaret på den enskilde konsumenten istället för att ställa krav på storföretag och politiker som har makten att skapa den verkliga skillnaden.
Det lever cirka 90 miljoner människor i länderna kring Östersjön. De föroreningar som rinner ner i vattnet kommer i första hand från högt industrialiserade områden, intensivt jordbruk och avlopp. En extrem ökning av näringsämnena kväve och fosfor inom jordbruket har resulterat i övergödningen av Östersjön. Det innebär att ekosystemet förändras och att många djur och växter inte överlever.
Andra organismer gynnas av förändringarna. Det ser vi genom en kraftig ökning av kvävefixerande cyanobakterier. Dessa giftiga alger är en av flera faktorer som orsakar syrebrist i havet och att stora områden av havsbottnarna dör. Utbredningen av döda havsbottnar är idag rekordstor i Östersjön.

Östersjön är ett unikt och mycket känsligt havsområde som är nästan helt omringat av land. Den lilla förbindelsen med världshaven går via de danska sunden och Västerhavet, vilket gör att vattnet i Östersjön tar en hel generation på sig för att bytas ut. Detta innebär att de föroreningar som släpps ut blir kvar under en väldigt lång tid.
Östersjön är även utsatt för ett hårt överfiske, vilket inte bara utrotar fiskbeståndet utan även påverkar hela det redan känsliga ekosystemet. Torsken är en av ett 30-tal arter som är akut hotade, men trots att det internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar totalt fiskestopp tillåts fortfarande intensivt fiske på torsk.

Fiskeförbud råder inte någonstans i Östersjön, inte ens i miljöskyddsområden. Forskarna har även upptäckt att många arter i Östersjön, däribland sälar, sjöfåglar, musslor och en del fiskar, är oroväckande magra och misstänker att detta beror på miljögifter, brist på föda och förändrad näringsbalans i havet.
En del försök har gjorts för att komma till rätta med den komplexa problematiken i Östersjön. EU:s Östersjöstrategi är ett exempel på mobilisering av resurser för att möta de utmaningar Östersjön står inför. Det forskas och läggs fokus på övergödning, miljöfarliga ämnen, sjöfarten och biologisk mångfald. Men trots stor kunskap om den allvarliga situationen är övergödningen och utbredningen av de syrefattiga bottnarna större än någonsin och halterna av nya miljögifter bara ökar.

Endast 12 procent av Östersjön är idag miljöskyddsklassat och rapporter visar att av dessa 12 procent är det bara en liten del som i praktiken skyddas.
Det finns två typer av miljöskyddsområden i Östersjön: En del områden ingår i EU-nätverket Natura 2000 och en del områden ingår i ett östersjöinitiativ kallat Helcom. Miljöskyddsorganisationen Oceana påvisar i en rapport att en tredjedel av de områden som ska vara skyddade i Östersjön endast skyddas på papperet. Enligt Oceanarapporten saknar 31 procent av Natura 2000-områdena konkreta skyddsåtgärder. Motsvarande siffra för Helcomområdena är 35 procent. Dessa områden är således inte skyddade i praktiken.
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och det kommer att behövas drastiska åtgärder för att förbättra situationen. Många organisationer lägger fokus på Östersjön, men trots detta går processen inte framåt. Utöver EU:s och FN:s olika institut och forskningscentra finns även ideella föreningar som Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen, vilka är exempel på gräsrotsrörelser vars arbete berör Östersjön.

Miljörörelsen måste gå samman och bilda en kamp underifrån för att kräva att makthavare tar krafttag inom alla områden som påverkar livet i Östersjön.
De åtgärder och skyddade områden som införts är ett skämt i jämförelse med den kunskap som finns om problemen i Östersjön. Medan politiker fortsätter att blunda för problemet dör havet framför ögonen på oss.

Läs också: 
> Isar smälter i ohejdbar takt
> RS-förslagen som finns med i Haninges nya Klimat- och energistrategi (Från kommunfullmäktige, februari 2014)
> Skyddsjakt på skarv återställer inte balansen i skärgårdsnaturen (RS debatt mot S i kommunfullmäktige)
> Socialismen nödvändig för att rädda klimatet (Efter FN:s senaste klimattoppmöte)
> Sluta förstör vår skärgård! (Öppet brev till Stadsbyggnadsnämndens ordförande)
> Haninge antog klimatstrategi för ökade utsläpp (Från kommunfullmäktige, juni 2013)
> Ornö: RS kräver att kommunen respekterar strandskyddet
> Samråd och debatt om privatiseringen på Huvudskär (Skärgårdspärlan är nu räddad)
> Aspöskandalen
> RS synar kapitalismens falska klimatlösningar (från 2009)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.