måndag 7 november 2016

Bevara Haninges kulturlandskap och natur

Rättvisepartiet Socialisterna debatterar Haninges "Översiktsplan 2030" på kommunfullmäktige ikväll

Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom 
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kommunfullmäktigeledamöter Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom debatterar på kvällens kommunfullmäktigemöte för RS ändrings- och tilläggsförslag till "Översiktsplan 2030" – den vägledande planen för kommunens framtida utveckling vad gäller bostäder, företagsmarker, landskap och grönområden.


Här är RS förslag i sin helhet:§ 305 Översiktsplan 2030

Rättvisepartiet Socialisterna tycker att förslaget till ny Översiktsplan 2030 är bra i grova drag. Vi ställer oss bakom planens allmänna mål och inriktningar: exempelvis att det inte ska finnas barriärer mellan kommundelar och bostadsområden, att bebyggelseutvecklingen ska ske nära befintlig bebyggelse och infrastruktur, att kommundelarna ska ha en levande lokal handel och service, att utveckla potentialen inom besöksnäring och närproducerat, att byggandet ska vara hållbart och energianvändningen förnyelsebar, att kollektivtrafiken ska vara tät och gång- och cykelstråken tillgängliga samt att värdefulla naturområden, jordbruksmark, kulturlandskap och kulturmiljöer ska bevaras.
Däremot anser vi att flera delar av Översiktsplanen inte är förenliga med de allmänna målen och inriktningarna samt i vissa fall går stick i stäv med dem. Det är också onödigt att ha med exploateringsförslag som – utöver att de bryter mot målen att bevara värdefull natur och kulturmiljöer – kommer att möta stort motstånd i detaljplaneprocessens samråd med boende och berörda.

Årsta havsbad och Norrbyskogen
Vi motsätter oss Översiktsplanens två utredningsområden om ny bebyggelse: i området Årsta havsbad och Norrbyskogen (inklusive skogsdelen söder om Torfastleden: Söderby Huvudgård 2:1, även kallad Söderbyskogen). Kulturlandskapen norr om Årsta havsbad och runt omkring Årsta slott ska bevaras. Om detta inte är självklart blir hela Översiktsplanen och dess formuleringar om bevarande av kulturlandskap en papperstiger.
Norrbyskogen borde inte heller vara ett utredningsområde för ny bebyggelse då det i den nyligen antagna Naturvårdsplanen tydligt framgår vilken avsikt kommunen har för området, nämligen att ”Utred[a] möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde”.

Sammanbyggande av Handen och Vega
Vi motsätter en framtida bostadsexploatering i området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé. Just området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé samt tillhörande verksamhet med Handens museum och smedja bör bevaras och utgöra en del av kulturparksområdet. Dessutom beskriver punkt 6 – ”Utvidgad stadsbygd i Söderby” – potential för Handen och Vega att växa ihop (bostäder kan främst byggas på Norrby gärde, men en överbyggning av väg 73 bör utredas för att frigöra yta) , vilket borde innebära att området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé kan bevaras.

Företagsområden och Hemfosa
Av förslagen till nya företagsområden stödjer vi att bygga ut i anslutning till den existerande i Fors, som ligger mellan gamla Nynäsvägen och väg 73, samt att bygga ut företagsmarken i Krigslida.
Däremot motsätter vi oss att utreda ett nytt företagsområde utmed tågspåren vid Hemfosa. Det skulle ta i anspråk värdefull skogsmark och kulturlandskap samt kommer att kräva nya väganläggningar.

Bostadsutveckling på Ornö och Kymmendö
Vi stödjer en försiktig utbyggnad av bostäder på Ornö, men vi vill begränsa den till Kyrkviken, Vargvik och vid Hässenmara färjeläge. Detta vill vi av samma orsak som redan anförs i förslaget till Översiktsplan: ”Det är viktigt att Ornös ostörda karaktär kvarstår och att spridd bebyggelse undviks”. Därför bör nya byggnader uppföras i anslutning till existerande bebyggelse vid just färjeläget och där busstrafiken går.
Därför motsätter vi oss också möjligheten att bygga en väg upp till norra Ornö och ny bebyggelse på Kymmendö. Det är anmärkningsvärt att Översiktsplanen nämner de större markägarnas utvecklingsförslag men inte har med något om samråd med Ornöborna i stort.
Vi står fast vid det vi tog upp i våra alternativa förslag till Naturvårdsplan: att både Norrviksområdet och Nybysjöområdet borde skyddas i natureservat, det vill säga den större delen av norra Ornö som faktiskt Översiktsplanen redan slår fast består av nästintill orörd skog.

Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd
Vi stödjer projektet Spårväg Syd som tvärförbindelse mellan Haninge och Flemmingsberg. Vi vill däremot ta bort alla formuleringar kring motorleden Tvärförbindelse Södertörn, ett motorvägsprojekt som möter lika stor folkligt motstånd som när det marknadsfördes under namnet ”Södertörnsleden” och om det genomfördes skulle ha en förödande effekt på de flertal naturreservat. Frågan huruvida Haninge kommun ”stöttar” Tvärförbindelse Södertörn eller ej är ännu inte slutgiltligt avgjord i kommunfullmäktige, varpå det blir konstigt att påstå det i Översiktsplanen. Av samma orsak borde inte Översiktsplanen spekulera i huruvida än mer tung godstrafik kommer att gå på väg 259 eller ej.
Oavsett om en ny motorled förverkligas eller ej går också Översiktsplanens målsättning om en ”stark utveckling” längs föreslagna sträckor stick i stäv med planens inrikting att bevara värdefull natur och jordbruksmark.

Naturskydd
Översiktsplanen nämner behovet av att ”hushålla” och ”bevara” värdefull natur. Men det behövs ett mål som säger att vi även ska skydda mer värdefull natur. Ett sådant mål är i linje med den nyligen beslutade Naturvårdsplanen och den uppdaterade naturkatalogen.

Hyresrätter
Översiktsplanen talar mycket om att Haninge växer, men inte varför många unga flyttar ifrån Haninge. Vi anser att Översiktsplanen borde ha som ett av målen att det byggs fler hyresrätter och i synnerhet inom allmännyttan. Detta är ett mål som borde vara en självklar slutsats av bilagan ”Bostadsmarknaden i Haninge” vilken visar på ett stort underskott av hyresrätter och särskilt allmännyttiga hyresrätter i Haninge. De långa köerna till hyresrätter visar att det är där efterfrågan är som allra störst.

Vi yrkar bifall till Översiktsplanen i sin helhet samt till våra ändrings- och tilläggsförslag (inklusive revidering av kartor och grafik i enlighet med dessa) som följer nedan.


Ändrings- och tilläggsförslag:

1. Under kapitlet ”Sammanfattning” byta ut meningen ”Haninge stöttar utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn, en ny pendeltågsstation i Vega och på sikt Spårväg Syd” med följande mening:
Haninge stöttar byggandet av en ny pendeltågsstation i Vega och på sikt Spårväg Syd”.

2. Under kapitlet ”Inledning”, kapitelavsnittet ”Mellankommunala intressen”, underrubriken ”Stråket Globen-Norvik” stryka det sista stycket.

3. Under kapitlet ”Inledning”, kapitelavsnittet ”Haninges vision och mål”, underrubriken ”Ett attraktivt och hållbart Haninge” byta ut meningen ”Den ekologiska hållbarheten förbättras genom att vi hushåller med värdefull jordbruksmark och natur och främst planerar för en sammanhållen bebyggelse och en väl utbyggd kollektivtrafik, där utvecklingen av Haninges regionala stadskärna är central” till följande mening:
Den ekologiska hållbarheten förbättras genom att vi inte exploaterar på värdefull jordbruksmark och natur utan istället planerar för en sammanhållen bebyggelse och en väl utbyggd kollektivtrafik, där utvecklingen av Haninges regionala stadskärna är central”.

4. Under kapitlet ”Inledning”, kapitelavsnittet ”Haninges vision och mål”, underrubriken ”Mål och planeringsinriktningar”, målområde ”Haninge är en motor för tillväxt i regionen”, i meningen ”En stark utveckling sker längs stråket Globen-Haninge-Norvik, och Tvärförbindelse Södertörn”, sätta punkt efter Norvik och stryka ”, och Tvärförbindelse Södertörn”.

5. Under kapitlet ”Inledning”, kapitelavsnittet ”Haninges vision och mål”, underrubriken ”Mål och planeringsinriktningar”, målområde ”Haninge erbjuder det attraktiva och hållbara boendet” lägga till följande mål:
Byggandet av hyresrätter och i synnerhet allmännyttan prioriteras”.

6. Under kapitlet ”Inledning”, kapitelavsnittet ”Haninges vision och mål”, underrubriken ”Mål och planeringsinriktningar”, målområde ”Haninge arbetar för minskad påverkan samt anpassning inom klimat- och miljöområdet” lägga till följande mål:
Vi skyddar mer värdefull natur”.

7. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, ta bort underrubriken ”Utredningsområde” samt tillhörande textstycke.

8. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Vega”, underrubriken ”Utvecklingsområden”, punkt 4 ”Förändring mellan Handen och Vega”, ta bort meningen: ”I området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé kan nya utbyggnadsytor utredas med syftet att förändra markanvändningen för att möjliggöra för utbyggnad av bostäder och service”.

9. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Vega”, underrubriken ”Utvecklingsområden”, ta bort punkt 5 ”Ny bebyggelse utmed Kolartorps Allé” samt tillhörande textstycke.

10. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Regionala stadskärnan i Haninge”, underrubriken ”Kollektivtrafik”, ersätta andra och tredje meningen med följande mening:
Trafikförvaltningens stomnätsplan måste beaktas i den fortsatta fysiska planeringen av stadskärnan”.

11. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Västerhaninge”, underrubriken ”Utvecklingsområden”, punkt 3 ”Centrumnära bostäder och utvecklad service” lägga till meningen:
De kulturhistoriska byggnaderna Klockargården och Åbygården bevaras”.

12. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Hemfosa”, underrubriken ”Utvecklingsområden”, stryka underrubriken ”Idé till nytt företagsområde” samt tillhörande textstycken”.
13. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Övrig stadsbygd”, underrubriken ”Norrby”, stryka underrubriken ”Utredningsområde Norrbyskogen” samt tillhörande textstycken.

14. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Övrig stadsbygd”, underrubriken ”Vendelsö-Gudö”, utöka tredje meningen i tredje stycket till följande mening:
Mellan befintlig bebyggelse och nationalparken, från Högdalen till Lyckebyn, inklusive Lötkärrskogen, får ingen ny bostadsbebyggelse tillkomma som minskar dagens och framtidens möjligheter att ta sig ut i naturen”.

15. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Övrig stadsbygd”, underrubriken ”Brandbergen”, stryka meningsdelen ”Tvärförbindelse Södertörn”.

16. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Årsta havsbad”, stryka underrubriken ”Utredningsområde nordost om Årsta havsbad” samt tillhörande textstycken.

17. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Ornö”, ändra de två första meningarna i det fjärde stycket till följande:
Ny bebyggelse ska lokaliseras till områden med befintlig bebyggelse och infrastruktur. Lämpliga områden för förtätning är i direkt anslutning till dagens bebyggelse i Kyrkviken, Vargvik och vid Hässelmara färjeläge”.

18. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Ornö”, i det fjärde stycket stryka följande mening:
Även andra bebyggelsegrupper kan kompletteras om det finns motiv, exempelvis på Kymmendö”.

19. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Ornö”, stryka hela det femte och det sjätte stycket som handlar om att det på längre sikt skulle behövas ”nya vägförbindelser till norra Ornö och till sydvästra Ornö” samt om de större markägarnas utvecklingsförslag.

20. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Levande landsbygd”, lägga till en mening efter den första meningen:
En försiktig utbyggnad av bostäder på landsbygden är möjlig i anslutning till existerande bebyggelse och där möjlighet att bygga ut kollektivtrafik finns, förutsatt att värdefull natur och kulturlandskap inte påverkas negativt”.

21. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Levande landsbygd”, i det tredje styckets första mening stryka orden ”så långt som möjligt”, så att meningen istället lyder:
I Haninge vill vi behålla det öppna landskapet och kultur- och naturvärdena samt spara värdefulla jordbruks- och skogsmarker”.

22. Under kapitlet ”Mark- och vattenanvändning”, kapitelavsnittet ”Markanvändningskarta”, underrubriken ”Kust, skärgård och landsbygd”, underrubriken ”Levande landsbygd”, i den första punkten under ”Riktlinjer” ta bort orden ”i huvudsak”, så att meningen istället lyder:
På landsbygden tillkommer bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse med förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning”.

23. Under kapitlet ”Allmänna intressen”, kapitelavsnittet ”Kvalitet och innehåll”, underrubriken ”Idéer för nya företagsområden”, ta bort meningsdelen ”och i Hemfosa (3)” så att meningen istället lyder:
Det bör också utredas i vilken utsträckning som marken i anslutning till järnvägen i Krigslida (2) kan användas för verksamheter med koppling till transport och lagerverksamhet”.

24. Under kapitlet ”Allmänna intressen”, kapitelavsnittet ”Kvalitet och innehåll”, underrubriken ”Idéer för nya företagsområden”, förtydliga den tredje och den fjärde punkten under ”Riktlinjer”:
• ”Störande verksamheter planeras och lokaliseras i områden på tillräckligt avstånd från bostäder och andra verksamheter samt värdefull natur och kulturlandskap”.
• ”Verksamheter som kräver mycket transporter och utrymme placeras i goda transportlägen om värdefull natur och kulturlandskap inte påverkas negativt”.

För Rättvisepartiet Socialisterna

Mattias Bernhardsson                     Lina Rigney Thörnblom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.