måndag 5 december 2016

Krav på kollektivavtalsvillkor ska införas i skolskjuts-, LSS- och rullstolstaxi

Taxiklubben och Mattias Bernhardsson (RS) har plockat fram cigarrerna. Från vänster: Konstantinos Marmaridis, Mattias Bernhardsson, Elisabeth Lundbladh, Maqbool Nanng och Allonias Sebhatu. Foto av Natalia Medina
Seger: Kraven i kommande upphandling av skolskjuts, LSS- och rullstolstaxi skärps i Haninge efter kampanj av Rättvisepartiet Socialisterna (RS), Taxiklubben och andra fackliga: Förare ska omfattas av arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension motsvarande gällande kollektivavtal samt utvidgad meddelarfrihet

Från och med nästa upphandling av Haninges skolskjuts, LSS- och rullstolstaxi kommer kraven på företagen att skärpas. Det står nu klart i och med det interpellationssvar upphandlingsnämndens ordförande har gett Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas (RS) gruppledare i Haninge kommunfullmäktige. Förare ska ha rätt till bland annat arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension motsvarande gällande kollektivavtal. Dessutom ska förarna omfattas av samma meddelarfrihet (rätten att till exempel meddela media om missförhållanden utan att bestraffas) som kommunens anställda har.
– En stor seger för både fackligt och politiskt arbete, säger taxichauffören Mahir Kocak.
Interpellationssvaret är förankrat i förvaltningen, meddelade Raymond Svensson (C), ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd, under dagens möte med Mattias Bernhardsson (RS) och Taxiklubbens styrelse. Nästa års upphandlingar ska också ske med MBL-förhandlingar med Transportarbetareförbundet, vilket inte skedde vid den förra upphandlingen då Sverigetaxi (dåvarande Taxi 020) vann på usla villkor.

"Om Sverigetaxi inte accepterar de skärpta kraven och tar nästa upphandling till våren så väntas hundratals chaufförer lämna Sverigetaxi och gå till det företag som tar upphandlingen med de bättre villkoren"

Segern i Haninge är ett resultat av både politiskt och fackligt gräsrotsarbete, något som också hade behövts på riksplanet. Regeringens förslag om skärpta krav på sociala villkor i upphandlingar röstades ned av högeralliansen och Sverigedemokraterna i riksdagen i förra veckan. Taktiken att vattna ut förslaget för att få majoritet lyckades inte. Krav på försäkringar och avtalspension fanns inte med i det nedröstade riksdagsförslaget. Men i Haninge kommer detta att vara krav i nästa upphandling av samhällsresor, vilket ökar möjligheten att kräva detsamma i all upphandling.
– Styrkan i interpellationen såväl som i kampanjen var att kraven baserades på förarnas och åkarnas egen verklighet. Som vald kommunfullmäktigeledamot och socialist är det den dagliga närvaron och förankringen på arbetsplatserna som är viktigast, inte sammanträden, förklarar Mattias Bernhardsson (RS) och fortsätter:
– Taxiklubbens kamp mot slavliknande villkor inom färdtjänsten i flera år såväl som deras arbete i kampanjen inför interpellationsdebatten om skolskjutsarna här i Haninge har spelat en stor roll. Fackliga på Transportarbetareförbundets avdelning 5 och taxisektionen har varit viktiga bollplank. Jag vill också understryka vikten av facklig solidaritet, att fackliga företrädare från olika organisationer slöt upp i att kräva skärpta villkor, säger Mattias.
– När folk börjar protestera så händer det saker. Och det är många nu som inte vill leva som slavar längre. Jag vill tacka Rättvisepartiet Socialisterna och alla i Taxiklubben. Jag vill också tacka alla fackliga och vänsterpartister som stött oss och även kämpar i landstinget, säger Taxiklubbens ordförande Maqbool Nanng.
– Det är toppen om det verkligen blir förändring. Då kan vi få andra kommuner att skärpa kraven. Nu ska vi hålla nämndordföranden vid hans interpellationssvar, säger Taxiklubbens sekreterare Elisabeth Lundbladh.
Elisabeth Lundbladh
– Det här är jättegoda nyheter. Jag har nu börjat förbereda för att teckna kollektivavtal och införa månadslön till mina förare. Men Sverigetaxi måste betala mig vad det kostar såklart. Det är bra att det redan står tydligt i det existerande avtalet att de har det ansvaret, säger åkaren Özcan Özcan.
Det är taxibolaget som ska möjliggöra för åkarna att både för sig själva och sina anställda ha råd med exempelvis försäkringar. I den existerande avtalet mellan Haninge kommun och taxibolaget framgår underleverantörsanvaret tydligt:
”I Leverantörens ansvar ingår att tillse att också underleverantör uppfyller de krav som Kommunen ställer på Leverantören”.
– Vi taxichaufförer flyttar oss dit där det finns jobb. Om Sverigetaxi inte accepterar de skärpta kraven och tar nästa upphandling till våren så väntas hundratals chaufförer lämna Sverigetaxi och gå till det företag som tar upphandlingen med de bättre villkoren, säger Allonias Sebhatu från Taxiklubben.
Allonias Sebhatu organiserade vårens strejkaktioner för bättre villkor i landstingets upphandling av färdtjänst. Frågan om taxiförarnas slavliknande villkor har varit en stor fråga i flera år. I landstinget är det Vänsterpartiet som främst drivit på för bättre villkor.

I Haninge satte Rättvisepartiet Socialisterna (RS) igång en kampanj under hösten med sikte på att få till stånd skärpta villkor i de nya upphandlingar som kommer under våren. Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson, sökte upp och hade individuella träffar med ett 20-tal taxiförare inom Sverigetaxi (Taxi 020) som kör skolskjutsar, LSS och rullstolstaxi åt Haninge kommun.
Detta ledde till att Mattias den 4 november lämnade in en gedigen interpellation om förarnas slavliknande villkor, bland annat att förarna jobbar upp till 75 timmar i veckan, saknar försäkringar, drabbas av olovliga löneavdrag och hotas till tystnad.
SKL:s tidning Dagens Samhälle publicerade de viktigaste delarna av interpellationen som debattartikel och Mattias ställde också Grund- och förskolenämnden mot väggen i lokaltidningen Mitt i Haninge. 20 företrädare för bland annat fackliga organisationer skrev ett öppet brev till Haninge och Södertörns upphandlingsnämnd – som publicerades i LO:s tidning Arbetet – med krav att de slavliknande villkoren upphör.


Nu har ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd Raymond Svensson (C) gett ett rakt och tydligt besked: ”Svaret är ja” på Mattias fråga om han är beredd att agera för att kraven på leverantörer ”innefattar de krav på arbetsskade- och sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal, på samma sätt som Äldreförvaltningen gjorde gentemot leverantörer inom sitt verksamhetsområde”.
Det var för tre år sedan som krav på kollektivavtal eller villkor motsvarande kollektivavtal infördes i upphandling av hemtjänst efter insatser av Rättvisepartiet Socialisterna, anställda och facket. För hemtjänstarbetarna innebar detta bland annat rätt till ob, övertidsersättning och avtalspension.

Krav på meddelarfrihet för taxiförarna – likvärdig kommunanställda – ska också införs i enlighet med Rättvisepartiet Socialisternas interpellation:
”Meddelarfriheten är mycket viktigt för den enskilde anställdas trygghet i anställningen men är tyvärr inte kravställt i den nämnda upphandlingen. Jag kommer att agera för att detta säkerställs i framtida upphandlingar”, skriver Raymond Svensson (C) i sitt interpallationsvar till Mattias Bernhardsson (RS).
– Ett krav på meddelarfrihet innebär inte att företag slutar med att bestraffa anställda per automatik. Oftast straffas anställda som talar om dåliga villkor genom påhittade grunder. Men när meddelarfrihet är att krav så blir det svårare för ett företag att komma undan med bestraffningar och det kommer också möjlighet att riva upp avtal på den grunden, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Och kravet på meddelarfrihet behövs verkligen. I skrivande stund tvingas förarna skriva under ett nytt dokument – ”Godkännande av ordningsregler samt tystnadsförbindelse” – från Cabonline (ägare av Sverigetaxi) som bland annat har följande formulering:
”Jag talar väl om […] företaget och är en stark ambassadör för taxibolaget”. 
Taxibolaget har enligt dokumentet rätt att dra in förarens bolagslegitimation om föraren bryter mot innehållet. Att det är Sverigetaxi och Cabonline som bestämmer över förarna snarare än åkarna råder det ingen tvekan om enligt Mattias som tagit del av flera nyhetsbrev.
”vi [har] börjat att kalla in förare till obligatoriska möten, där vi går igenom vikten av att ALLTID tacka JA på alla köruppdrag. Fortsätter föraren dock att tacka NEJ till en stor andel körningar även i framtiden, så kommer man inte att erbjudas möjligheten till fortsatt arbete på Sverigetaxi” (Sverigetaxi/020 veckonytt nr 44 2016).
Mattias granskade inte bara bristerna i avtalen, utan påvisade också hur Sverigetaxi bröt mot gällande bestämmelser:
”Taxiförare jobbar ca 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. De hamnar ofta i 60-75 arbetade timmar per vecka. Detta kan jämföras med upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka (KravID: 11104 ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”)… Av mina träffar med taxiförarna drar jag slutsatsen att Haninge kommun brister i sin tillsyn. Trots bristerna i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020 står det åtminstone att ”Leverantören ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmarknadslagen efterföljs”. Det innebär att leverantören ska följa exempelvis Arbetsmiljölagen, Semesterlagen, Arbetstidslagen och Lag om anställningsskydd (LAS). Det är kommunens ansvar att följa upp att leverantören följer dessa lagar samt att se till att leverantören följer upphandlingsmyndighetens nya riktlinjer ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”.” 
I sitt interpellationssvar skriver Raymond Svensson (C):
”Om t.e.x [sic] de anställdas fackliga organisation visar och påtalar för oss och kommunen, som är beställare, att leverantören inte följer arbetsrättsliga lagar har leverantören brutit mot avtalet. Leverantören kan då åläggas vite och avtalet kan komma att brytas. Så är självfallet också fallet om det visar sig genom uppföljning av avtalet att lagar åsidosätts”.
Mattias har kontaktat Transportarbetareförbundets taxisektion avdelning 5 om det svaret och en uppföljning är att vänta.
"I en lönespecifikation som Mattias har tagit del av är nettolönen bara 8 906 kronor efter 203 arbetade timmar (nästan 51 timmar i veckan) vilket innebär att timlönen är så låg som 44 kronor"
Även om avtalet med Sverigetaxi inte rivs upp måste de klara de skärpta kraven i kommande upphandling nästa år. Detta öppnar dörren för att även kollektivavtal och månadslön blir verklighet – det vill säga mer i lön för färre arbetade timmar.
En taxiförare med kollektivavtal hade förra året en snittarbetstid på 166,4 timmar i månaden, jämfört med förare utan kollektivavtal som på grund av att de enbart har provisionslön kör mellan 200 och 360 timmar i månaden och där timlönen.
I en lönespecifikation som Mattias har tagit del av är nettolönen bara 8 906 kronor efter 203 arbetade timmar (nästan 51 timmar i veckan) vilket innebär att timlönen är så låg som 44 kronor.
– Vi kommer att följa upp kommande upphandlingar noggrant. Vi kommer att kämpa för att dessa skärpta krav dessutom ska omfatta alla kommunens upphandlingar, säger Mattias Bernhardsson.

Läs tidigare artiklar om taxikampanjen i Haninge:
> Striden mot slavliknande villkor för Haninges skoltaxiförare trappas upp
> Tar strid för skoltaxichaufförernas villkor i Haninge
Hundratals taxichaufförer strejkade för kollektivavtal
Taxichaufförer kämpar för kollektivavtal
"Vi kräver kollektivavtal"

Ett axplock av tidigare segrar med RS i Haninge:
> 2015: Slumvärd lämnar Jordbro - nya ägaren tredubblar underhållsbudgeten
> 2014: Laziz Sharifov får uppehållstillstånd
> 2013: Kollektivavtalskrav införs inom privat hemtjänst
> 2011: Privat vårdbolag sparkas ur arrestsjukvården
> 2007: 100 lärarjobb räddas genom elev- och lärarkamp m m

Läs mer om kampen för kollektivavtal inom taxi, transport och logistik i Haninge:
Kampanj för trygga jobb och kollektivavtal
RS söker kontakt med arbetare på dumpade villkor inom logistik och transport

Tidigare facklig kamp i Haninge:
Livs blockad i Västerhaninge över då ny aktör med kollektivavtal tar över bagarstugan 
RS fackliga möte tog sikte på att stödja den fackliga kampen 
Solidaritetskampanj för Livs och rätten till kollektivavtal
Stöd Livs blockad av Paus bagarstuga för kollektivavtal
> Fackligt möte för trygga jobb förbereder för strid 
Strejken på Lagena är ett exempel för alla

Debatt om fackens och vänsterns roll:
> LO-ledningens svek mot medlemmarna
Kollektivavtal kan vinnas genom kamp – inte genom urvattning 
Högerns enkla jobb handlar om vinster och företagens bidragsberoende 
Det är dags att ta strid mot lönesänkarna 
Ta strid för trygga jobb – åt alla! 
Vem ska äga välfärden efter riskkapitalisterna? 
Vänsterpartiets "Nja" till vinster i välfärden 

RS fackliga debatter i kommunfullmäktige:
RS enda oppositionen när kommunen överlät mark till bemanningsföretag
Här sviker Socialdemokraterna krav på kollektivavtal i Haninge
> Miljöpartiet och borgarna stoppar rätten till kollektivavtal 
RS kräver ansvar för villkoren på byggarbetsplatsen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.