onsdag 19 april 2017

Partier bekänner färg om Söderbyskogens framtid

Foto: Skogenkvar.nu
C tar ställning för att bevara skogen medan 
M sviker • V öppna för att "offra en del av skogen"

I månader har boende i Söderby, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens (S, MP och C) plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Även Moderaterna samt övriga borgerliga partier har kritiserat detaljplanen, "Söderby Huvudgård 2:1", även kallad Grönstadsprojektet. 
I Mitt i Haninge gick det nyligen att det läsa att "kommunen backar från Grönstadsprojektet". Och Moderaterna har i ett mail till de boendes kampanj Skogenkvar.nu skrivit att de "rödgröna nu vänt i frågan". 

Det krävdes dock inte mycket granskning för att se att de styrande politikerna ändå tänker gå vidare med full exploatering med endast några obetydliga justeringar. Det framgår i ett beslut från förra plan- och byggutskottet att nämndledningen enbart ämnar ändra husens utformning och antal våningar, inte ändra omfattningen av exploateringen eller bevara någon större del av skogen jämfört med tidigare plan. 
"Det faktum att det finns ett 30-tal detaljplaner för bostäder visar att bostadsbyggandet inte skulle påverkas namnvärt om skogen fick vara kvar"
Under gårdagens kommunfullmäktige frågade Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson ut stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) för att försöka få ett tydligt besked:
Mattias Bernhardsson (RS)
– Du själv, Göran Svensson deltog på ett välbesökt samrådsmöte med ca 70 Söderbybor och har mottagit en namninsamling med underskrifter av den överväldigade majoriteten av de boende. Alla vet att de boendes invändningar inte är mot husens utformining i första hand, utan mot bebyggelse och skövling av skogen i sig. Min fråga är: Tänker ni lyssna på protesterna på riktigt och låta skogen vara kvar?
– Vi har aldrig haft avsikt att skövla någon skog utan bara att bygga bostäder, blev det helt motsägelsefulla svaret från Göran Svensson (S).
Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:
– Det yttrande som en av era koalitionspartier (Centerpartiet) gjorde på utskottsmötet visar klart och tydligt att de har tagit till sig av protesterna, att de vill värna naturvärdena i skogen och att de vill att bostäderna byggs i nära anslutning till kollektivtrafik alternativt vägar där bussar kan gå, det vill säga att bostäderna ska byggas någon annanstans. Är du beredd att ta fram ett förslag till detaljplan på en annan plats som inte står i motsättning till natur- och rekreationsvärden?
– Vår plan är att bygga bostäder i detta område och andra. Vi har ca 30-40 olika detaljplaner för bostäder i kommunen, svarade Göran Svensson (S) kort.
 "Rättvisepartiet Socialisterna har föreslagit att bostäder byggs i östra delen av Norrby gärde"

Det faktum att det finns just ett 30-taldetaljplaner för bostäder visar att bostadsbyggandet inte skulle påverkas namnvärt om skogen fick vara kvar. Dessutom finns det alternativa byggplatser i närområdet som inte drabbar natur- och rekreationsintressen. Rättvisepartiet Socialisterna har föreslagit att bostäder byggs i östra delen av Norrby gärde och att den västra delen – som vätter mot riksväg 73 – behålls som upptagsområde för dagvatten. Bostäder på östra sidan av gärdet kan möjliggöras om väg 73 mellan Handen- och Länna-avfarterna byggs om med tyst asfalt, med bullerdämpande åtgärder som bullervallar samt med en sänkt hastighet till 80 km i timmen.

Både Rättvisepartiet Socialisterna och Skogenkvar.nu har i diskussioner med Vänsterpartiet sökt deras stöd för skogens bevarande. Det var dock först efter nyheten om att detaljplanen skulle dras tillbaka eller ändra inriktning som Vänsterpartiet tog ställning mot just den detaljplanen. 
"Vänsterpartiet bevisar här ännu en gång hur de accepterar högerpolitikens metod att ställa viktiga intressen mot varandra samtidigt som de ger uttryck för såväl initiativlöshet som okunskap om naturförhållanden"
Vänsterpartiet skriver däremot att de beredda att bebygga i den norra delen av skogen – där naturvärdena är lägre – förutsatt det är hyresrätter istället för radhus: "Om vi skulle offra en del av skogen är det bara aktuellt om det byggs bostäder som verkligen går dit de behövs som mest". Och Moderaterna skriver att de stödjer bebyggelse "i linje med befintlig plan" i Söderbyskogen, men inte om det är flerbostadshus.
Vänsterpartiet bevisar här ännu en gång hur de accepterar högerpolitikens metod att ställa viktiga intressen mot varandra samtidigt som de ger uttryck för såväl initiativlöshet som okunskap om naturförhållanden. 

Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna står för att kommundelarna ska förtätas där det finns "döda ytor" och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt. Detta skulle innebära lägre mark- och exploateringskostnader och därmed fler bostäder med lägre hyror jämfört med när kommunen istället bygger i natur- och skogsområden som kräver kostsam utbyggnad av VA, nya väg- och trafiklösningar m m. Vänsterpartiet borde också anamma eko-sociala bostadsstrategier istället för att ställa bostadsbehoven mot natur- och rekreationsintressen.

På frågan om naturförhållanden så är Söderbyskogen egentligen en del av Norrbyskogen, med bara Torfastleden som skiljer skogsområdena åt. Om bostäder byggs i norra delen – som Vänsterpartiet är öppna för – så förtärks barriären till Norrbyskogen vilket kommer att påverka arternas livsmiljö avsevärt. Detta visar också naturvårdsinventeringen klart och tydligt: "...skogsområdet vid Norra Söderby har en koppling till barrskogsmesarnas livsmiljöområde i Norrby som i sin tur är sammanlänkat med barrskogsområden (aktivitetsområden) både västerut mot Länna samt österut mot Vendelsö."
– Kampanjen för att rädda Söderbyskogen fortsätter. Vi kommer att sätta de partier som vacklar under en stor press framöver, säger Mattias Bernhardsson (RS).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.