måndag 9 oktober 2017

Kommunstyrelsens ordförande duckar larm om halhyggen i planerat naturreservat

Östra Högstaskogen, en av fem stora kalhyggen som tillkommit på några år
Foto: Mattias Bernhardsson
Stiltje i arbetet med att skydda utpekade värdefulla skogar • Högstaskogen krymper: Fem nya kalhyggen på några år i östra delen av skogen

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde antogs Haninges Klimat- och miljöpolitiska program. En av programmets mest omdiskuterade delar var etappmålet att skydda ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden till år 2020.
Rättvisepartiet Socialisterna – som i åratal drivit på för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap – hade ett tilläggsförslag om att ytterligare minst 400 hektar mark skulle skyddas till år 2024. Men huvudproblemet är inte hur stort målet är, utan stiltjen i kommunens arbete att skydda redan utpekade områden med höga naturvärden.
"Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder"
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunen har pekat ut fem områden i sin Naturvårdsplan som anses ha höga naturvärden och som kommunen ska utreda möjligheten att skydda. Den största av de fem områderna är Högstaskogen [sydväst om Tyrestaskogen], som äntligen kom med på kommunens lista förra året efter många års kamp från Haninge Naturskyddsförening. Men det händer ingenting. Det har huggits fem stora kalhyggen i den östra delen av skogen under de senaste åren. Kommunen har inte ens känt till dem, det är jag själv som har åkt ut och dokumenterat detta, berättar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS).
Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder.
– Kommunledningen måste agera. Det är av största vikt att redan nu nyckelbiotopsinventera skogen och inleda dialog med markägare om både naturvärden och förutsättningar för skydd. Annars kommer det inom några år kanske inte finnas något kvar att skydda. Jag har gång på gång frågat kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) vilka som arbetar med genomförandet av Naturvårdsplanens åtgärdsområde om områdesskydd, men jag får inga svar. Det här visar att Rättvisepartiet Socialisterna hade rätt när vi motsatte oss nedläggning av Miljönämnden och att ansvaret skulle överföras till kommunstyrelsen, för miljöansvaret har uppenbarligen begravts där, fortsätter Mattias.
I flera fall nu har Rättvisepartiet Socialisterna tvingats göra det jobb kommunen borde göra; När avverkningshot hängde över vildmarken på norra Ornö, som har en hög naturvärdesklassning i kommunens naturkatalog, så var det Rättvisepartiet Socialisterna som fick till stånd nyckelbiotopsinventering, samråd, avverkningsstopp och diskussioner med markägare samt Länsstyrelse om skydd; När Svea hovrätt höll syn i Ekeby förra hösten, i avgörandet om bergtäkt, dök ingen av kommunledningens representanter upp – varken från Socialdemokarterna, Centerpartiet eller det så kallade "Miljöpartiet" – istället var det Rättvisepartiet Socialisternas representater som fick informera om kommunens intressen samt om kommunens naturvärdesklassning av området.
– Och nu måste vi väl själva agera för att nyckelbiotopsinventerng av Högstaskogen samt dialog med markägare ska komma till stånd, för från kommunledningens sida händer inget, konstaterar Mattias Bernhardsson (RS)

Mailkampanj!
Rättvisepartiet Socialisterna Haninge uppmanar alla goda krafter att maila de ansvariga politikerna, kräv att de tar initiativ till nyckelbiotopsinventering av Högstaskogen och inleder dialog med markägarna.
> Kommunalrådet: meeri.wasberg@haninge.se
Klicka här för kontaktuppgifter till hållbarhetsberedningens politiker 

Bilder från Högstaskogens ännu ej nedhuggna områden:
Foto: Mattias Bernhardsson
Foto: Mattias Bernhardsson
Foto: Mattias Bernhardsson
Foto: Mattias Bernhardsson
Foto: Mattias Bernhardsson 
Foto: Mattias Bernhardsson

 Här är Mattias Bernhardssons (RS) huvudanförande om Klimat- och miljöpolitiska programmet:
"Rättvisepartiet Socialisterna yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Klimat- och miljöpolitskt program i sin helhet. Programmet bygger på tidigare antagna material, t ex Klimat- och energistrategin som antogs 2014 och naturvårdsplanen som antogs 2016.
I Klimat- och energistrategin hade vi inga egna förslag då de viktigaste av de frågor vi drivit i många års tid hade tagits in i materialet, t ex samordning av varutransporter, biogas av sopor, klimatsmart byggande, energisparåtgärder och solceller på kommunala fastigheter.
När naturvårdsplanen skulle antas hade vi egna tilläggsförslag, bland annat att tre ytterligare områden skulle utredas om de kunde skyddas. Detta gick inte genom då. Men, som ett resultat av insatser, både från aktiva i Naturskyddsföreningen och Rättvisepartiet Socialisterna, så är ett av dessa områden nu aktuella för ett långsiktigt skydd. Det är Nybysjöområdet på norra Ornö, som kommunens egen guide ut i Haninges natur beskriver som en vildmark. Det är den största kvarvarande väglösa gammelskogen i hela länets skärgård och dessutom länets viktigaste häckningsplats för havsörn. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägare är nu positiva till skydd och diskuterar förutsättningarna för detta.
Därför lägger Rättvisepartiets Socialisterna ett tilläggsförslag idag så att programmet bättre motsvarar de verkliga förutsättningarna. På punkt 2.3 "Rent vatten och naturens mångfald", föreslår vi ett tillägg på det tredje etappmålet som efter sista ordet i kommunstyrelsens föreslagna text då får följande tillägg: "och till år 2024 minst 1000 hektar mark". Då skulle hela etappmålet lyda så här:
"År 2020 har kommunen skyddat ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden exempelvis genom reservatsbildning eller biotopsskyddsområde och till år 2024 minst 1000 hektar mark".
Kommunstyrelsens föreslagna 600 hektar bygger på de områden som vi Naturvårdsplanen sagt att vi ska arbeta för att skydda: Nordankärrsberget, Norrbyskogen, Högstaskogen, Forsla kärr med omnejd och delar av Hanveden, mellan Hemfosa och Träsksjön. Dessa områdens yta överstiger faktsikt de 600 hektaren. Därför har jag två frågor.
Den första frågan är till Moderaterna och Kristdemokraterna, som motsätter sig etappmålet på 600 hektar [till slut röstade de för]. Ni röstade för naturvårdsplanen som nämner att dessa fem områden ska vi utreda möjligheten att skydda. Innebär ert motstånd mot etappmålet på 600 hektar att ni inte längre vill skydda dessa områden? I så fall tycker jag att ni öppet ska redovisa vilka av dessa områden ni inte vill skydda och sen förklara varför.
Min andra fråga, eller frågor snarare, är till kommunstyrelsens ordförande [Meeri Wasberg]: Hur går arbetet med dessa områden? Vem eller vilka jobbar just nu på att genomföra Naturvårdsplanens mål om områdesskydd. Det är bråttom. Högstaskogen, som bedöms ha lika stora naturvärden som Tyresta nationalpark, krymper faktiskt. I den östra delen av skogen har fem stora kalhyggen tillkommt på bara några år. Det är av största vikt att redan nu nyckelbiotopsinventera skogen och inleda dialog med markägare om både naturvärden och förutsättningar för skydd. Annars kommer det inom några år kanske inte finnas något kvar att skydda."

Läs också:
> Söderbyskogen räddas
> Vildmarken på Ornö räddas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.