fredag 25 mars 2022

Nya avverkningar planeras i Tyresta naturreservat

Foto: Mattias Bernhardsson

Rättvisepartiet Socialisterna manar till protester

Tyrestaskogen innefattar det största sammanhängande urskogsområdet i landet söder om dalälven. Nu planerar den stiftelse som har i ansvar att se efter skogen att köra in med skogsmaskiner och avverka i en del av naturreservatet. Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" har kämpat mot upprepade avverkningar i naturreservatet i över tre års tid, då mot en mångmiljonär som fick igenom slappa skötselregler i den privatägda delen av naturreservatet. Men nu är det alltså Stiftelsen Tyrestaskogen själva som tänker skövla skog – av "ren inkompetens" menar kritiker.
– Vi är oroade över stiftelsens förmåga att förvalta detta naturarv. Det fattas beslut om skötselåtgärder utan kompetens, utan samråd med kunniga. Det råder stor oförståelse för ekologiska samband och för vilka effekter dessa missriktade skötselåtgärder har på de naturvärden och arter naturreservatet har som syfte att bevara
, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap", som med 23 undertecknare idag krävde att de planerade skötselåtgärderna pausas och att att det samlas till samråd med miljöorganisationer och biologer.
Skötselåtgärderna sägs vara för att främja lövskog och bekämpa granbarkborre, vilket kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap bemöter i brevet nedan. ■

"Till Stiftelsen Tyrestaskogen och Länsstyrelsen:
Sätt stopp för de planerade missriktade "skötselåtgärderna" i Tyresta naturreservat


Det är med stor förvåning vi får veta om Stiftelsen Tyrestaskogens planerade skötselåtgärder i skötselområde B6 i Tyresta naturreservat. Syftet med de planerade avverkningarna sägs vara att främja lövskog och att förhindra spridning av granbarkborre. Uppenbarligen har Länsstyrelsen godkänt dessa missriktade åtgärder utan vidare granskning.

Vi ställer oss bakom de invändningar som Haninge Naturskyddsförening och föreningen Skydda skogen redan framfört:
  • Andelen lövskog i det aktuella området är så liten att det skulle krävas en alltför omfattande avverkning av gran att skogen som helhet med existerande naturvärden förstörs.
  • Det aktuella skogsområdet hyser skyddade och rödlistade arter såsom spillkråka, tofsmes, svartmes, nästrot, granticka, ullticka och grön sköldmossa.
  • Då marken är fuktig och mjuk riskerar skogsmaskiner skapa bestående markskador.
  • Området är heller inte särskilt angripet av granbarkborre.
Vi vill dessutom anföra att Stiftelsen Tyrestaskogen såväl som Länsstyrelsen helt saknar lagrum för att avverka granskog i områden som är formellt skyddade. Skyldigheterna i 29 § Skogsvårdslagen – "Åtgärder mot skadliga insekter" – gäller inte "skog inom område som omfattas av naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § jordabalken, om ett syfte med avtalet är att gynna förekomsten av död ved, stubbar, högstubbar och stubbvältor" (Skogsvårdslagen 6:2).

Faktum är också att de planerade skötselåtgärderna står i strid med EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv. EU-domstolen har redan slagit fast att de avverkningar som genomfördes i Bialowiezaskogen i Polen under förevändningen att bekämpa granbarkborre stred mot EU-direktiven (Mål C-441/17). Är Stiftelsen Tyrestaskogen verkligen beredda att ställas till svars i internationell domstol?

Vi vill också framföra att påståendet att avverkningar skulle vara nödvändiga i naturreservat i allmänhet för att hindra granbarkborrens spridning är något som miljöorganisationer, ekologer och forskare både i Sverige och internationellt bestrider som felaktigt och inkompetent:
  • Det är ett fruktansvärt feltänk lånat från skogsindustrin vars logik bygger på att förhindra kapitalförluster i produktionsskog. Men det aktuella skogsområdet i Tyresta är ingen produktionsskog, utan ett naturreservat. Det finns inga kapitalförluster i ett naturreservat, bara förlusten av biologiskt värdefull natur och sällsynta arter om de avverkasbort. Granbarkborren skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar. Det som är negativt i en produktionsskog kan vara positivt i en skyddad skog där helt andra intressen finns.
  • Avverkning av gran som bär granbarkborre kan också öka risken för snabbare spridning, vilket är mindre sunt. Om död ved plockas bort från skogen missgynnas granbarkborrens naturliga fiender (granbarkborren är en viktig födoresurs för exempevis hackspettar, skalbaggar, rovlevande flugor och parasitsteklar). Därför är det viktigt att bevara deras livsmiljöer och därigenom minska risken för allt större och okontrollerbar masspridning av granbarkborre på sikt.
  • Självdöda granbarkborreangipna granar gynnar lövträd: Detta erkänner till om med Stiftelsen Tyrestaskogen på sin egen hemsida: 
"Till vinnarna hör alla de arter som är beroende av död ved. Dvs om man låter de döda granarna ligga kvar, vilket oftast endast sker i skyddad natur. En död gran är med andra ord rik på biologisk mångfald. 120 insektsarter följer med granbarkborren. Rovflugor, parasitsteklar, skalbaggar och granbarkborrens fiende nummer ett - myrbaggen. Och med tiden kommer ljusluckorna i skogen erbjuda plats åt olika lövträd."
Vi är oroade över denna riktning Stiftelsen har tagit i sin syn på skötselåtgärder i skyddade skogsområden som varken är produktionsskog eller kulturlandskap.
Vi kräver att de planerade skötselåtgärderna pausas och att Stiftelsen har ett samråd med miljöorganisationer och biologer med kunskaper i ämnet.

För kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap:
Mattias Bernhardsson, Robert Bielecki, Louise Strömbäck, Ida von Rosen, Susann Högye Bäckman, Jean Eliasson, Jamila Zrioui, Annelie Andersson, Qina Hermansson, Maj Andersson, Anja Hermansson, Ros-Marie Andersson, Ewa Danielsson, Jonny Hedin, Isak Mahd, Youssef Boularbah, Ann-Marie Lindevall, Alexandra Rivera, Astrid Johansson, Karimov Belka, Anna-Lena Karlsson, Lasse Hellman och Anders Skoglund."

Protestera mot avverkningen:

Stiftelsen Tyrestaskogen:
a. maila: info@tyresta.se
b. Länk till kontaktuppgifter till styrelsen

Länsstyrelsen:
a. Maila chefen för enheten för landskap och naturskydd: ulf.birgersson@lansstyrelsen.se
b. Maila enheten: landskap.och.naturskydd.stockholm@lansstyrelsen.se ■

Läs mer om vår kampanj mot avverkningarna i Tyresta:

Se våra filmer:

Läs mer om vårt arbete för Haninges natur:

Läs mer om naturen vi räddat tillsammans med boende och föreningar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.