tisdag 22 november 2022

SD-styrda regeringen förklarar krig mot Sveriges natur

Foto: Jukka Tanner

Blåbruna regeringen slaktar naturskyddet och vill förenkla gruvexploateringar och skogsskövling


av Mattias Bernhardsson
, organisatör Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
- - -

Med den blåbruna regeringen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – styrda av Sverigedemokraterna) väntar huggsexa och oemotsvarad vinstjakt på vår sista orörda natur. Det råder glädjeyra bland stora markägare, skogsbolag, gruvbolag och förorenare. Regeringen lade snabbt ned Miljödepartementet och flyttade miljöfrågorna till Näringsdepartementet. Inriktningen är klar: Det ska bli lättare för kapitalisterna att exploatera sönder naturen.
SD-topp: "man måste deformera miljöbalken"
Den största slakten i den SD-styrda regeringens budget för mandatperioden sker på miljö- och naturvård: Anslagen skärs ned från årets alldeles för låga 24 miljarder kronor till 15 miljarder år 2024 och slutligen ynka 10 miljarder år 2025.

De största nedskärningarna 2023 blir på:
 • Åtgärder för värdefull natur: 900 miljoner kronor.
 • Skydd av värdefull natur: 600 miljoner kronor.
 • Åtgärder för havs- och vattenmiljö: 400 miljoner kronor.
 • Miljöövervakning: 100 miljoner kronor.
Detta är bara toppen av isberget. Regeringens Tidöavtal aviserar grundläggande rättsliga förändringar. Exempelvis ska Miljötillståndsprövningen enligt Miljöbalken ”förenklas och förkortas” i syfte att ”säkra näringslivets konkurrenskraft”. Förslaget är en direkt gåva till gruvindustrin.
Och det är främst SD:s politik sedan flera år tillbaka som nu blivit hela regeringens. Eric Palmqvist, SD:s ledamot i Näringsutskottet, förklarade redan för två år sen i den kapitalistiska branschtidningen Metaller och gruvor att ”tillståndsprocesserna för bland annat gruvnäringen måste bli kortare och enklare. Personligen tror jag att man måste deformera miljöbalken till hållbarhetsbalk eller något, den är så mycket ett hinder idag”.

Den enda skatten den SD-styrda regeringen vill höja är i syfte att gynna storföretagens nyförsäljning och slå undan benen på att återbruka: Förslaget att fördubbla mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne – ett stort slag mot skräddare och verkstäder såväl som mot miljön. Förslaget är en direkt gåva till storföretag som H&M – vars vinster bygger på köp-och-släng (i Europa används ett klädesplagg i snitt sju till åtta gånger innan det slängs).    

I Naturskyddsföreningens enkät till partierna inför valet svarade SD ”Vet ej” på tre och ”Nej” på hela 18 av Naturskyddsföreningens 22 förslag; exempelvis svarade de ”Nej” på förslagen att skydda 30 procent av Sveriges land- och havsområden, starkare havsmiljölag, mer hållbart skogsbruk, stärka ekologiska lantbruk, fler naturbetesmarker och att rena vårt dricksvatten från miljögifter som PFAS.
"En vecka efter Naturskyddsföreningens granskning krävde SD att få en lista på vilka privatpersoner som hade donerat pengar"
SD:s argument mot ett mer hållbart skogsbruk (utan kalhyggen) är att det ”inte får äventyra ekonomin”. Tvärtom vill SD ha ”regelförenklingar och en starkare äganderätt”, det vill säga enklare för kapitalisterna att avverka utan krav på naturhänsyn.
Regeringens klimat- och miljöpolitik ska ”sträva efter de mest kostnadseffektiva åtgärderna”, som samtidigt inte skadar företagen, slår regeringens plattform fast. Detta har också varit SD:s ståndpunkt i flera år:
”Det är slående att ekonomen Martin Kinnunen endast talar om klimatkonsekvenser i termer av möjliga samhällsekonomiska kostnader, i kronor och ören. Inte en enda gång under intervjun nämner han konsekvenser för människor, djur och natur”, skrev Karin Holmberg om SD:s miljöpolitiske talesperson i tidningen Etc 2019.
Under riksdagens första allmänna debatt denna höst höll SD:s ledamot Elsa Widding – dessutom särskild utredare om energiförsörjning – ett anförande där hon förordade att bygga ”verkningsfulla kolkraftverk” i fattiga länder och oljekraftverk i Sverige.

SD:s rötter i fascismens hot mot yttrande- och föreningsfrihet gjorde sig påmind direkt när Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders recenserade den SD-styrda regeringens Tidöavtal. En vecka efter Naturskyddsföreningens granskning krävde SD att få en lista på vilka privatpersoner som hade donerat pengar till organisationen; och strax efter Civil Rights Defenders kritik av Tidöavtalet krävde SD-toppen Björn Söder att människorättsorganisationens bidrag skulle dras in.
SD:s avsky för demokrati och yttrandefrihet är också en röd tråd i deras anti-miljöpolitik. Under förra mandatperioden lade SD förslag om att försvaga miljöorganisationers talerätt i vilt- och skogsbruksfrågor. Det ska bara vara upp till de stora markägarna att exploatera efter behag. Detta väntas också komma upp på dagordningen under mandatperioden.
"i SD:s Sverige är den röda stugan med vita knutar omringad av kalhyggen"
Den SD-styrda högerextrema regeringen har förklarat trohet till den rikaste procenten utsläppare och exploatörer – och har förklarat krig mot Sveriges natur. SD:s naturromantiska framtoning på sina affischer är grovt felaktig; för i SD:s Sverige är den röda stugan med vita knutar omringad av kalhyggen, den vackra sjön är ett förgiftat gruvhål, den naturbetande kon är i själva verket ihoppressad i en smutsig fabrik och det ”vanliga folket” är en handfull riskkapitalister med utlandskonton. ■

Läs också:
> Rättvisepartiet Socialisterna Haninges miljöprogram (skrevs våren 2022 under förra mandatperioden med S-lett styre)

Se RS filmer:
Strandskyddet och allemansrätten är värd att försvara

Läs mer om vårt arbete för Haninges natur:
Massivt engagemang räddade gammelskogen på västra Ornö (2022)
Långsjöns strand fredas från exploatering  (2018)
Rudan räddas – förslaget om bilbro och exploateringar skrotas (2018)
Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas från skövling (2017)
Exploateringen av Söderbyskogen stoppas (2017)

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar bland annat för:
 • Överta de privata skogsbolagens skogsinnehav och ställ Sveaskog under demokratisk kontroll; upplåt styrelseplatser till miljöorganisationer och fackföreningar.
 • Totalförbud mot trakt- och kalhyggesbruk, skogsgödsling och plantering av främmande träd i hela landet – inför ekosystembaserat skogsbruk i alla produktionsskogar.
 • Omedelbart avverkningsstopp i alla skogar med inslag av ursprunglig skog, nyckelbiotoper och rödlistade arter. Plan för massiv utökning av naturreservat i samråd med lokalbefolkning, fack, samebyar och miljöorganisationer för att uppnå miljömålen om arealskydd. Kommunal vetorätt mot miljöfarliga exploateringar i hela landet. Skogar, fjäll och skärgårdsnatur fredas från vindkraftsutbyggnad och andra stora exploateringar.
 • Stopp för mineralprospekteringar i naturreservat och ”Natura 2000”-områden. Stopp för privata och utländska gruvbolag – debitera gruvkapitalisterna för statens samtliga gratis utförda infrastrukturprojekt och för saneringen av miljöskadorna de orsakat.
 • För ett hållbart nyttjande av viltmarker och fiskevatten. Ratificera FN:s konvention 169 om skyldighet att konsultera ursprungsfolk.
 • Stärk strandskyddet samt skydda de sista oexploaterade stränderna och skärgårdsnaturen.
 • Ekosocialt bostadsbyggande: billiga och allmännyttiga hyresrätter i trä och återvunnen betong i anslutning till tätorternas infrastruktur och kollektivtrafik – skogar och kulturlandskap fredas från bostadsexploatering.
 • Statlig jobbgaranti för alla som jobbar inom skogs- och gruvbruket med plan för nya gröna jobb. Inled produktionsomställning av massaindustrin från skog till rörflen och hampa. Rusta upp skogsvården i kalhuggna plantageskogar. Plan för tillvaratagande och återvinning av metaller och i synnerhet sällsynta metaller.
 • Grön omställning av all produktion, transporter och distribution av varor, energi, service och tjänster för att massivt minska utsläppen av växthusgaser. Plan för hållbar, ekologisk, lokal, småskalig och säker matproduktion och jordbruk utifrån koncepten matsuveränitet och agroekologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.