tisdag 17 mars 2015

RS överklagar nedläggning och flytt av Ungdomens hus Lakeside

RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson lämnade idag in överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm

> Läs mer om kampanjen för att rädda Lakeside

Mattias Bernhardsson (RS)

Överklagan av beslut och begäran om omedelbar inhibition:

Kommun: Haninge
Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Härmed överklagar jag ”beslutet” att stänga ned ungdomsverksamheten på Lakeside vid Rudan i Handen och flytta den till Jordbro Kultur- och föreningshus. Jag begär också inhibition, att inställa verkställandet av detsamma så att Lakeside inte töms på verksamhet och inventarier enligt planerat den 25 mars.

Med överklagan avses att beslutet skall upphävas på följande grunder enligt 10 kap., 8 § kommunallagen:
1. Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
2. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

Enligt kommunallagen skall överklagandet ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Inga protokoll över ett beslut att stänga Lakeside och flytta verksamheten har tillkännagivits då det helt enkelt inte finns ett protokoll över ett sådant beslut. Det är troligen Kultur- och fritidsnämndens AU som meddelat kommunens fastighetsägare Tornberget AB att säga upp hyreskontraktet. Men det finns inget protokoll från ett sådant möte heller, vilket nämndordföranden kritiserats för i kommunfullmäktige.

Tillkännagivandet av flytten skedde först den 13 mars 2015 (d v s endast 12 dagar innan lokalen skall tömmas på inventarier) genom denna information på kommunens hemsida: http://www.haninge.se/sv/Uppleva-och-gora/Kulturkulturhuset/Lakeside/Lakeside-flyttar-till-Jordbro/

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) menar att det visst finns ett beslut om att flytta Lakeside. Han hänvisar till Kultur- och fritidsnämndens ”Strategi och budget 2015” som antogs på Kultur- och fritidsnämndens möte 12 december 2014. De hänvisar till en del av en brödtext under kapitel 4. Ekonomiska ramar 2015-2016 som lyder så här:
”En annan lokaleffektivisering är att flytta Lakesides verksamhet till andra lokaler vilket innebär en kostnadsminskning motsvarande drygt 3 miljoner kronor, detta beroende av vilken alternativ lokal som i sådana fall blir aktuell. Väsentligt är att verksamhetens inriktning ges möjlighet att bibehållas och utvecklas och att den även i framtiden hålls samman. Detta för att inte tappa det ungdomsinflytande som råder idag och det ansvarstagande som finns bland de unga ledarna och ambassadörerna. Den största fördelen med en eventuell flytt är att mer resurser kan läggas på verksamhet istället för hyra. Många upplever också också Rudanområdet som lite mörkt och ocentralt vilket då kan tas hänsyn till. Några nackdelar kan vara att Lakeside i sin nuvarande placering är etablerat, att samarbete är påbörjat med närliggande verksamheter och nuvarande lokaler är anpassade utifrån de behov verksamheten har.”
För det första: Detta är ingen beslutstext. Det är en brödtextformulering som är väldigt otydlig i fråga om vad som avses. Flera formuleringar visar klart och tydligt att detta inte är att anse som ett beslut: ”detta beroende av vilken alternativ lokal som i sådana fall blir aktuell” samt ”en eventuell flytt”. Texten ger också argument mot en flytt: ”Några nackdelar kan vara att Lakeside i sin nuvarande placering är etablerat, att samarbete är påbörjat med närliggande verksamheter och nuvarande lokaler är anpassade utifrån de behov verksamheten har.”

För det andra: Ingenstans i texten står det att verksamheten ska flyttas till Jordbro kultur- och föreningshus. Då är frågan: Hur togs det beslutet? Var är det protokollet? Om inget beslut finns att verksamheten ska flyttas till Jordbro kultur- och föreningshus, hur ska då en flytt dit kunna verkställas?

För det tredje: Inga underlag är framtagna för att ta ett beslut om lokalanpassning. Vad grundar sig siffran ”drygt 3 miljoner kronor” på? Lokalerna kommer att belasta lokalbanken och därmed kommunens ekonomi fram tills en ny hyresgäst flyttar in och lokalerna kan anpassas för en ny hyresgäst. När kommer det en ny hyresgäst? Vad blir kostnaden fram tills dess? Just på grund av dessa faktorer ska beslut om stora lokalförändringar föregås av att underlag tas fram för beslutsfattarna att basera sig på.

För det fjärde: Nämndens budget ska basera sig på den av kommunfullmäktige antagna budgeten. Men kommunfullmäktiges budget tar inte alls upp frågan om ”eventuell flytt” av Lakeside. Det var kommunfullmäktige som beslutade att starta Lakeside som en stor angelägenhet för hela Haninge och därför borde kommunfullmäktige också var det organ som i sådant fall ändrar på detta.

Nämnden har också brutit mot 6 kap., 8 § kommunallagen: Nämnden har ej verkat för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster.
Ungdomsrådet, som är ett av kommunfullmäktige politiskt beslutat rådgivande organ i alla frågor som rör ungdomar, har inte fått möjlighet att påverka beslutet. Enligt Ungdomsrådets stadgar 8 kap., 20 § framgår ”Att ungdomsrådet fungerar som remissinstans.”
Inget samråd har hållits med ledarna för verksamheten eller ungdomarna som nyttjar verksamheten. När de verksamhetsaktiva ungdomarna fick beskedet att verksamheten skulle flyttas, försökte de få till stånd samtal med Kultur- och fritidsnämnden och gjorde en ambitiös verksamhetsplan (Läs här). Detta mottogs av ointresse av representanter från Kultur- och fritidsnämnden.

Mvh
Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige
2015-03-17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.