måndag 16 mars 2015

Skydda naturen i Arbottna på Muskö från exploatering

Planer på exklusivt bostadsområde hotar viktig fågelsjö och naturbetesmarker • RS förslår naturreservat
Arbottnamaren. Foto: Mattias Bernhardsson
Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledmot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

En marknadsplats med jordbruk, musteri och mejeri tillsammans med mindre bysamhällen. Så marknadsför Drömgården sitt projekt att exploatera Arbottna, vid sjön och våtmarken Maren på Muskö i Haninge.
Många som bor i området och först var positiva till förslaget har nu fått upp ögonen för att det i realiteten handlar om att anlägga ett exklusivt strandnära bostadsområde med 400 åretruntbostäder. En indikation på detta är att vissa tomtstorlekar är planerade att vara så stora som 1 500 och 2 500 kvadratmeter.
Naturbetesmarker med stor artrikedom. Foto: Mattias Bernhardsson
Många boende har också reagerat mot att Maren, som idag är ett eldorado för fågellivet, ska göras om till en bad- och fiskesjö, trots att det redan finns fem bad- och fiskesjöar på Muskö. Tillstånd för grävning, rensning, dämning och reglering av våtmarken har redan utfärdats.
Det finns bra delar med projektet, som att restaurera Arbottna herrgård med tillhörande lador och smedja. Det borde skett för länge sedan. Ekologiska verksamheter såsom jordbruk, mejeri och musteri är också positivt. Alla jordbruksverksamheter borde vara ekologiska och hållbara. Men att anlägga nya verksamheter, som i denna plan, kräver garantier om småskalighet och att det inte påverkar naturen negativt. Det återstår ännu för Drömgården att visa konkreta underlag för det.

Men större delen av exploateringsplanen – programmet Arbottna 1:28 – handlar faktiskt om att anlägga ett stort bostadsområde. Då är Arbottna fel plats. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) anser att nya bostadsområden måste byggas i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse med direkt tillgång på kommunikationer, inte minst också för enklare samt konstadseffektivare lösning av vatten- och avlopp.
Vi har vid flera tillfällen tidigare protesterat mot kommunens vilja att skapa exklusiva minitayrsamhällen på bekostnad av stora naturvärden (läs mer här). Vi har också tagit strid mot kommunens otaliga strandskyddsdispenser i skärgården (läs mer här). Kommunens uppgift ska inte vara att i strid mot gällande bestämmelser servera välbärgade i deras vilja att ha naturen och stränderna alldeles utanför altanen – kommunen ska säkra hela allmänhetens tillgång till att uppleva naturvärden som får bestå.

Projektet Drömgården drogs igång under den förra majoriteten (M, KD, FP, C och MP). Nu kräver vi att den nya styrande kommunledningen (S, MP och C) sätter stopp för projektet så som det idag är utformat. Vi vill även påminna om att Socialdemokraterna så sent som den 14 september 2011 föreslog i Miljönämnden att ”Arbottnamaren ska anges i kommunens översiktsplan som ett område som bör bevaras”.
Länsstyrelsen påpekar att programmet Arbottna 1:28 bryter mot den rådande översiktsplanen som pekar ut delar av Arbottna som ett riksintresse för naturvård. Detta innebär att ingen exploatering får utföras som påverkar värdena negativt.
I sydöstra delen av området ligger ett Natura 2000-område som är en viktig livsmiljö för hotade arter: Ytteräng som med sina 69,3 hektar är skyddat enligt Art- och habitatdirektivet (SCI/SAC).
Ytteräng bjuder på skogar, gräsmarker, strandängar och laguner.
Foto: Mattias Bernhardsson
Programmet för Arbottna strider dessutom mot Kustplanens mål och intentioner från 2002, som slår fast att inga nytillkommande fritidshusområden får byggas, annat än komplettering av befintlig fritidsbebyggelse eller enstaka anläggningar för det rörliga friluftslivet.
Projektet gör anspråk på att vara ekologiskt och ha en stark hållbarhetsambition. Men trafikanalysen visar på motsatsen: en väldigt stor ökning av bilism och luftföroreningar, vilket går helt stick i stäv med den Klimat- och energistrategi som Haninge antog för lite över ett år sedan (Läs mer här om RS-förslagen som kom med).

Exploateringsförslaget är anmärkningsvärt också i ljuset av de besked kommunen lämnat tidigare om området. Så sent som 2011 svarade kommunen ett medborgarförslag om att göra hela Arbottna – inklusive Maren och Ytteräng – till ett naturreservat med förklaringen att det inte var nödvändigt, då Ytteräng redan hade ett starkt lagligt skydd som Natura 2000-område och att inte var i behov av ytterligare skydd.
En förklaring i beslutet lyder så här: ”Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar inte någon vilja från något politiskt håll om en storskalig exploatering i området [Arbottna] och finner därför inte att några skäl för ytterligare skydd för marken vid Arbottnamaren heller föreligger i nuläget." (Svar på Medborgarförslag 2011-05-06 Dnr KS 95/2011).

Ytteräng är en av de större naturliga betesmarkerna i regionen. Det finns även små strandängar, laguner och ädellövskog.
Floran på gräsmarkerna är artrik med många och ovanliga fjärilar, kärlväxter och ängssvampar. Adam och Eva, gullviva, mandelblom, scharlakanvaxskivling och fältgentiana är bland de rödlistade och fridlysta arter som återfinns i Artdatabankens register.
Det behövs en mer omfattande inventering av fågelartsförekomster och häckning, då kunskaperna är begränsade säger konsultfirman Calluna AB i sin rapport ”Bedömning av Drömgårdens påverkan på Natura 2000-område Ytteräng, Muskö, Stockholms skärgård - underlag till MKB för detaljplan”.
Det slutsatsen stämmer. Men det är helt förkastligt att beslutsgången är så omvänd att en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte gjorts innan processen övergår i detaljplanesked. Det bör höra till självklarheten att en samlad miljö- och naturutredning görs innan processen mot exploatering går vidare.
Stor kvällsaktivitet i fågellivet på Maren.
Foto: Mattias Bernhardsson
Att de rödlistade arterna mindre hackspett, drillsnäppa och göktyta har rapporterats i Natura 2000-området ger en indikation. I området Arbottna – som omfattas av den stora exploateringen – finns enligt Artdatabanken flera både rödlistade och fridlysta fågelarter som svarthakedopping, sånglärka, rödbena, nattskärra och rosenfink.
Ett ökat besökstryck i området under känsliga tider på året kan innebära risk för utebliven häckning, vilket också konsulten påpekar. För att förhindra detta nämner konsulterna att snitslade banor och information bör användas. Konsulten nämner också att det bör finnas en buffertzon mellan bebyggelse och Natura 2000-området för att minimera risk för närhetseffekter.
Men dessa slutsatser lämnar mycket att önska. Snitslade banor och information om eventuellt avstängda områden under häckningstider är åtgärder i relation till ett ordinarie friluftstryck, inte ett nära och stort bostadsområde på 400 hushåll för åretruntboende. Buffertzonen de talar om är såpass liten att risken för övergödning i Natura 2000-området från detta stora nya bostadsområde och jordbruksverksamheten är överhängande.

Precis som Naturskyddsföreningen i Haninge påtalar är konsultens rapport en ren skrivbordsprodukt, som borde ha kompletterats med en ordentlig fältstudie. Även om konsulten nämner att en sådan bör göras, så handlar det om en inventering som i så fall görs när beslutsprocessen redan är långt gången.
Det minsta man kan förvänta sig är att man baserar bedömningarna på hela det fältstudiebaserade underlag som finns, inte bara det begränsade underlag som framställs i konsultrapporten. Naturskyddsföreningen nämner till exempel att den nyligen genomförda Atlasinventeringen i Stockholms län år 2012, funnit ett större antal fåglar under häckningstid i området än vad konsultrapporten nämner.

Alla exploateringar som genomförs i närheten av ett Natura 2000-område ska granskas av högsta nationella myndighet. Det ska vara möjligt att skingra varje rimligt vetenskapligt tvivel i fråga om exploateringens påverkan på området, enligt Högsta Domstolen mål nr T 3158-12 (om Ojnareskogen, Gotland).
Kraven på myndigheternas prövning har i olika avseenden preciserats genom rättstillämpningen vid EU-domstolen. Det är tillräckligt att verksamheten ska bedrivas på en plats som omedelbart gränsar till området och att ”det är möjligt” att verksamheten ”kan” påverka detta (dom den 24 november 2011 i mål C-404/09 mellan Europeiska kommissionen och Spanien som rörde området ”Alto Sil”, punkt 87).
Av detta drar vi i RS slutsatsen att den planerade exploateringen Arbottna 1:28, med de underlag som hittills tagits fram, inte kommer att klara den prövning som i detta fall måste ske innan beslut kan vinna laga kraft.

RS kommer fram tills frågan avgörs i kommunfullmäktige att samla än mer underlag och träffa boende i Arbottna för att stärka våra förslag att då upphäva exploateringsplanerna i sin nuvarande form samt att skydda Ytteräng, Maren samt skyddsvärd angränsande mark i Arbottna som naturreservat.

Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.