fredag 3 juni 2016

Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för upprustning av välfärden

Kommunledningen föreslår nedskärningar på hela 107 miljoner kronor  Rättvisepartiet Socialisterna visar var pengarna finns och vägrar skära ned

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
> Läs hela RS budgetförslag här:
socialisterna.org/haninge.budget2017.pdf

- - -
Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag är unikt: I den socialistiska budgeten växer kommunens driftsbudget med 11,5 procent – välfärden får 295 miljoner kronor mer än i kommunledningens (S, MP, C) förslag; 107 miljoner kronor går till att kompensera nämnderna för alla volym-, lön- och prisuppräkningar, vilket skulle stoppa alla nedskärningar; Ytterligare 188 miljoner går till öronmärkta budgetökningar – nya jobb, höjda lägstalöner och utbyggd välfärd.

Pengar för volym-, lön- och priskompensationen tas från kommunens uppsamlade överskott. Men Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag föreslår också att kommunen ska kräva dessa pengar sv staten. De öronmärkta budgetökningarna ska bekostas genom en total omprioritering av kommunens resursfördelning; t ex slopas det vinstmål på 119 miljoner kronor som idag finns på verksamheterna och 49 miljoner kronor sparas in på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation, konferenskostnader och presenter.
Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får istället större inflytande att utveckla verksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan ersätta externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärderingar och granskningar.

Rättvisepartiet Socialisternas budget skapar också nya resurser som ligger till grund för finansieringen. Med Rättvisepartiet Socialisternas satsningar på extra rehabilitering och friskvård, fler jobb och högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,6 till beräkningsvis 5,0 procent. Socialnämnden som ska hjälpa barnfamiljer som riskerar hamna på gatan får ett nytt uppdrag; Genom att ordna fram fler genomgångslägenheter kan kommunen helt sluta betala för mycket dyrare, mer trångbodda och för barn väldigt opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem och pensionat.

I Rättvisepartiet Socialisternas budget tas LOV bort, en återkommunaliseringsplan tas fram för all privatiserad verksamhet och den extra elevpeng på 3 000 kronor per elev och år som idag ges till nyetablerade friskolor tas också bort.
En del av budgeten är en investeringsbudget, där Rättvisepartiet Socialisterna planerar för nya förskoleavdelningar i Västerhaninge, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö för att minska barngrupperna – utöver den förskoleutbyggnad som redan är planerad för att täcka de ökade behoven. En nå lågstadieskola byggs i Brandbergen och en ny högstadieskola i Jordbro. Två nya äldrebonden byggs.

Den del av Jordbro planprogram som innebär rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus upphävs också i Rättvisepartiet Socialisternas budget. Ett nytt samråd måste inledas under 2016 om vilken upprustning och vilka lokalanpassningar föreningarna och verksamheter behöver.
Kulturparken räddas då budgeten också stoppar idén om att dra en bilväg genom området.

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta ökningar i driftbudgeten 2017:

Kommunstyrelsen:
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid: 40,0 kr
• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda: 2,0 mkr
• Utredningar för genomförande av klimatomställning enligt RS förslag, skydd av nya naturreservat och införande av 6 timmars arbetsdag: 1,0 mkr
• Inrätta jämställdhetsråd, heltidsanställd samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn samt inleda kompetenssatsning för anställda inom berörda nämnder: 2,0 mkr

Stadsbyggnadsnämnden:
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: 3,0 mkr

Kultur- och fritidsnämnden:
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider och utökad tjej-verksamhet: 5,0 mkr
• Gratis simskola för barn på Torvalla: 0,4 mkr
• Kompensera föreningar i Kulturparken för hyreshöjningar: 0,8 mkr
• Satsning på badbussar och utflykter samt inrättande av en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar att söka medel ur: 0,8 mkr

Grund- och förskolenämnden
• Fler lärare och anställda för mindre klasstorlekar och barngrupper i förskolan, fritids och grundskolan: 56,0 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI: 15,0 mkr

Socialnämnden
• Höjda anslag till kvinnojouren och Manscentrum, utbyggnad av skyddade boenden samt anförskaffande av utslussningslägenheter: 5,0 mkr
• Personalförstärkning inom barn- och ungdomsavdelningen och LSS-avdelningen (funktionsnedsättning) samt bevara Jordbrogården: 6,0 mkr
• Personalförstärkning på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn samt satsning på dagliga aktiviteter: 5,0 mkr

Äldrenämnden
• Hyressänkning på vård- och omsorgsboenden: 4,0 mkr
• Förbättrad matkvalitet på vård- och omsorgsboenden: 1,0 mkr
• Satsning på träffverksamhet samt garantera åretruntöppet på Träffen på Muskö: 1,0 mkr
• Personalförstärkning för bättre bemanning på vård- och omsorgsboenden: 40,0 mkr 

Axplock av uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i RS budget:

– Att starta en kampanj för återställda och indexreglerade stadsbidrag till kommuner och landsting med full kompensation för volym-, lön- och prisuppräkningar samt finansiering för samtliga nya uppgifter staten ålägger kommuner och landsting.

– Att göra en återkommunaliseringsplan för hur dagens LOV-verksamheter kan återgå i kommunal drift. LOV avskaffas.

– Att utreda möjligheten att istället för centralkök tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.

– Att utreda bedömningar i bygglovsärenden med ansökan om dispens från strandskyddet samt hur bestämmelserna i strandskyddet tolkas. Syftet är att minska antalet strandskyddsdispenser.
"Vänsterpartiet skär hela 40,6 miljoner kronor på äldreomsorgen i sin budget"
Till skillnad från Rättvisepartiet Socialisterna tar Vänsterpartiet inga pengar från de tidigare årens uppsamlade överskott och inga nedskärningar görs på politikerlöner, representation eller konsulter i deras budgetförslag.
Rättvisepartiet Socialisternas budget innehåller 159 miljoner kronor mer till välfärd och service än Vänsterpartiets budget trots att Rättvisepartiet Socialisterna inte höjer skatten. Vänsterpartiet skär hela 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen. De börjar inte med att utgå från behoven. De ser det som sin uppgift att fördela tillgängliga resurser 'lite rättvisare'. I detta finns ingen kampstrategi för att stoppa nedskärningar eller krav på mer pengar från staten.

I inledningen av Rättvisepartiet Socialisternas budget finns ett kapitelavsnitt som kommenterar de andra partiernas budgetförslag:
"Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att vår roll som socialister är att bygga rörelser och organisera motståndet som kan stoppa nedskärningarna och högerpolitiken – inte att ställa oss bakom nedskärningar för att "det finns värre alternativ". Vi anser inte att vänsterns roll borde vara att administrera nedskärningar bara för att de kunde varit större annars. Det är en helt och hållet inomparlamentarisk roll som accepterar New Public Management och normaliserar nedskärningar. Om socialister skriver under på nedskärningar – hur ska de då kunna föreslå kampinitiativ mot nedskärningarna? Eller ens delta i rörelser från anställda och brukare som själva kräver ett stopp på nedskärningarna?"
Uppdatering: Budgetfullmäktige skjöts upp en vecka och äger rum måndag den 20 juni i Haninge kommunhus och börjar kl 16.00. Mötet är öppet för allmänheten. Kom och heja på den socialistiska budgeten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.