tisdag 7 november 2017

Bevara Norrby och Norrbyskogen

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge kommun vill exploatera Norrbyskogen och omvandla Norrby från skoglig och gles by till tätbebyggt villaområde 

Rättvisepartiet Socialisternas kamp för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap fortsätter. Efter två viktiga segrar i september – då Söderbyskogen och vildmarken på norra Ornö räddades – står kampen om Norrbyskogen på tur.
"Norrbyborna tvingas dela på notan 79,7 miljoner kronor"
Nu inleds dialogen inför antagande av "Detaljplan för Opp-Norrby 2:494 m.fl.”, södra etappen.
Detaljplanens syfte, så som det beskrivs i planbeskrivningen, är att skapa förutsättningar för åretruntboende i Norrby genom att ge fastighetsägarna större byggrätter och möjliggöra kommunalt vatten- och avlopp samt en förbättring av vägnätet.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Detaljplanens syfte mest av allt är dock att bereda vägen för skövling och exploatering av intilliggande Norrbyskogen för bostäder, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson
Norrbyborna tvingas dela på notan 79,7 miljoner kronor eftersom Haninge är en av de kommuner som låter fastighetsägare betala för nya gator.
I det tidigare planprogramsamrådet gick enbart ett fåtal Norrbybor till tals, med övervikt bland dem som vill stycka av, ofta i syfte att sälja, flytta och göra en god affär.
Men bland den majoritet som vill bo kvar - och som kommer behöva stå för notan - finns stor oro över exploateringsplanernas konsekvenser:
- att Norrby omvandlas från skoglig och gles by till tätbebyggt villaområde med kalskövlade berg och asfalterade vägar.
- att de inte kommer att ha råd med anläggningsavgifterna och tvingas flytta.
- att Norrbyskogen krymper eller försvinner helt.
- att gamla hag- och ängsmarker försvinner.
- att trafiken, utsläppen och vägbullret ökar medan barnsäkerheten minskar.
- att strandskyddet lyfts vid Drevviken, med nya exploateringar på stranden.

Norrbyskogen har väldigt varierade natur, från branta mossbeklädda bergsbranter och torr hällmarksskog till fuktig granskog och alsumpskog. I samtliga naturtyper finns gamla och grova träd - som gran, tall och asp - och skogen har i stort lämnats helt orörd från skogsbruk.
Norrbyskogen ligger mellan de gröna kilarna Hanvedenkilen och Tyrestakilen. Det gör det stora sammanhängande skogsområdet till en viktig spridningsväg för djurlivet.
– Norrbyskogen måste fredas helt från exploatering. Orsaken till att kommunen så sent som förra året i Naturvårdsplanen beslutade att utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde är för att skogen har väldigt höga natur- och rekreationsvärden. Att kommunen samtidigt beslutar att utreda möjligheten till bebyggelse är helt obegripligt, säger Mattias Bernhardsson (RS).
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att kampanja för att bevara Norrby och Norrbyskogen. Närmast blir partiets yttrande som kommer att lämnas in under samrådstiden (31 oktober–12 december 2017).
Det är viktigt att majoriteten av Norrbyborna – de som vill bo kvar med bibehållen livskvalitet och utan att bli barskrapade av anläggningsavgifterna – säger sin mening nu, skickar in yttranden och organiserar sig. Söderbyborna lyckades stoppa exploateringplanerna av sin skog just på grund av att de organiserade sig. ■


Rättvisepartiet Socialisternas initiativ "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap":
Utöver arbetet som räddade Nybysjöområdet på norra Ornö och deltagandet i kampanjen som räddade Söderbyskogen har Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för bevarande på flera andra fronter under det senaste året, t ex för att stoppa en planerad bergtäkt i det hästtäta kulturlandskapet Ekeby vid Tungelsta, för att stoppa avverkningar invid gränsen till Tyresta nationalpark och för att pressa kommunen att skydda Högstaskogen innan hela skogen är kalhyggd.

Men exploateringarna och kalhyggningarna är så många och omfattande att det måste mötas med ett stort och enat motstånd. Det räcker i längden inte att mindre grupper enbart tar strid i sina egna områden. Även om kommunen drar tillbaka en detaljplan efter en lyckad kampanj så kommer det tre nya hot och kommunens orörda natur fortsätter att minska.

Därför satte Mattias Bernhardsson (RS) med flera engagerade upp sidan "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" i februari. Sidan har blivit en plattform åt de olika lokala kampanjer och grupper som är aktiva – men har som ambition att förena dessa för större mobiliseringar som kan leda till en politisk kursändring som består. ■


Rättvisepartiet Socialisternas alternativ för fler bostäder utan skövlad natur:
Det faktum att det finns just ett 30-tal detaljplaner för bostäder visar att bostadsbyggandet inte påverkas namnvärt av att just de fåtal detaljplaner som planeras i skogsområden – som Söderbyskogen och Norrbyskogen – dras tillbaka och ersätts med nya detaljplaner på mark som inte är skyddsvärd ur natur- eller rekreationsintressen.

Rättvisepartiet Socialisterna har föreslagit att bostäder byggs i östra delen av Norrby gärde och att den västra delen – som vätter mot riksväg 73 – behålls som upptagsområde för dagvatten. Bostäder på östra sidan av gärdet kan möjliggöras om väg 73 mellan Handen- och Länna-avfarterna byggs om med tyst asfalt, med bullerdämpande åtgärder som bullervallar samt med en sänkt hastighet till 80 km i timmen.

Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna står för att kommundelarna ska förtätas där det finns "döda ytor" och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt. Detta skulle innebära lägre mark- och exploateringskostnader och därmed fler bostäder med lägre hyror jämfört med när kommunen istället bygger i natur- och skogsområden som kräver kostsam utbyggnad av VA, nya väg- och trafiklösningar m m. ■


Lämna in synpunkter i samrådet:
För att lämna in synpunkter på detaljplaneförslag eller gatukostnadsutredning, skicka dem senast 2017-12-12 till: stadsbyggnad@haninge.se eller per post:
Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
136 81 Haninge
Märk ert yttrande med PLAN 2014.19"

Detaljplanens handlingar samt gatukostnadsutredningen finns tillgängliga i Haninge kommunhus foajé, måndag – onsdag kl 8–17, torsdag kl 8–18 och fredag kl 8–15. Materialet finns även på kommunens hemsida: haninge.se/norrby.

För frågor rörande detaljplaneförslag, gatukostnadsutredning eller vatten och avlopp är du välkommen att mejla norrby@haninge.se eller kontakta Johanna Andersson, 08-606 85 15 för detaljplanefrågor, Ida Karlsén Hultman, 08-606 92 93 för gatukostnadsfrågor och markinlösen och Camilla Kostamo, 08-606 82 86 för vatten- och avloppsfrågor. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.