onsdag 29 november 2017

Haninge måste satsa mer resurser för att skydda naturen


"Att vara steget före med t ex nyckelbiotopsinventeringar och dokumentera skyddsvärd skog, är också något Haninge kommun borde vara, genom att anslå mer pengar till naturvårdsarbetet och till inventeringar"
Igår höll Haninge kommun öppet möte om kommunens naturvårdsplan. Bakgrunden till mötet och att det blev så välbesökt är den senste tidens miljökamp i kommunen. Värdefulla naturområden är hotade och flera lokala motstånd har formerats.

Mötet inleddes av Johan Svensk (MP), kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.

Därefter tog Lars Magnusson, författare till skriften Vägvisare till naturen i Haninge, över ordet och berättade om värdefulla naturområden med hjälp av bilder på storbildskärm. Bland de idag ännu oskyddade värdefulla naturområdena gick Lars igenom Högstaskogen (beläget i Österhaninge, söder om Svartbäcken och norr om Högsta), skärgårdsfladerna med många kobbar och skär på södra Utö, fågelsjön Maren vid Arbottna på Muskö och skogsmarker i Hanveden, Hemfosa och norra Ornö.

Det brådskar att skydda dessa områden. Högstaskogen – som till stor del har lika höga naturvärden som Tyresta nationalpark – har drabbats av kalhuggningar under de senaste åren, Fågelsjön Maren på Muskö är hotad av bebyggelse, hemfosaskogarna hotas av regeringens massiva exploateringsplaner och i Ekeby-Utlida är ett värdefullt skogsområde såväl som det hästrika kulturlandskapet hotat av Sand & Grus AB Jehanders bergtäktsplaner.
Men det finns också glädjade exempel på att motstånd lönar sig. Söderbyskogen och vildmarken på norra Ornö räddades tidigare i höst från exploatering respektive avverkningsplaner efter lokalt motstånd och insatser av bland annat Rättvisepartet Socialisterna.

Malin Löfgren
Malin Löfgren, Haninges kommunekolog, föredrog under mötet kommunens naturvårdsplan och naturkatalog – där kommunens värdefulla naturområden finns dokumenterade – och talade om kommunens arbete med naturvård och naturskydd.
– Det har saknats en kultur av att arbeta med naturfrågorna i Haninge kommun under en lång tid. mellan 1995 och 2008 fanns det ingen kommunekolog alls. Många skyddade områden idag har vi inte kommunen att tacka för utan Länssyrelsen och Skärgårdsstiftelsen med flera. När jag tillträdde som kommunekolog 2009 så blev steg nummer ett att ta fram en naturkatalog, som vi har varit flera som jobbat med. Den första versonen blubbades av Miljönämnden 2013 men det kom att dröja till 2016 innan den klubbades i kommunfullmäktige, berättade Malin Löfgren.
Mattias Bernhardsson
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiets Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, berättade om sitt initiativ "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap", vilken sattes upp i syfte att sammanfatta och uppdatera vilka hot mot natur och kulturhistoria som är aktuella i Haninge kommun samt ge en plattform åt de olika kampanjer och grupper som är aktiva för bevarande.
– Det har sagts att kommunen inget kan göra när värdefulla skogsområden avverkas på privat mark. Men vi alla här kan göra något, som Söderbyborna visade när de genom sin kampanj – åtminstone tillfälligt – räddade Söderbyskogen från exploatering, sa Mattias Bernhardsson
Men kommunen kan också agera proaktivt menade Mattias och berättade om Mats Karström, som med sin "steget före"-metod räddat över 140 skogar från avverkning:
– Att vara steget före med t ex nyckelbiotopsinventeringar och dokumentera skyddsvärd skog, är också något Haninge kommun borde vara, genom att anslå mer pengar till naturvårdsarbetet och till inventeringar, föreslog Mattias till kommunalrådet Johan Svensk (MP)
Mattias har också pressat det politiska styret (S, C och MP) i kommunfullmäktige för stiltjen i naturskyddsarbetet i de skogar kommunen redan beslutat att verka för att skydda, främst Högstaskogen där det trots kommunens ambitioner har huggits fem stora kalhyggen i den östra delen av skogen under de senaste åren. Detta kom också upp under mötet:
– De östra delarna av skogen var inventerade och de höga naturvärdena dokumenterade. Ändå hindrade Skogsstyrelsen inte markägaren från att avverka, berättade Malin Löfgren.
– En av de fel som finns i Skogsstyrelsens rutiner vid avverkningsanmälningar är att de inte söker reda på vilka fynd som finns i de aktuella områdena på ett fullgott sätt. Men ansvaret ligger också på Haninge kommun. De inventeringsresultat och fynd samt naturvärdesklassningar som finns i kommunens naturkatalog måste ju kommunen se till tillgängliggöra till andra myndigheter, som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Problemet är att det är för få som jobbar med naturskydd i kommunen, det är i princip bara kommunekologen. Här måste det till resurser, säger Mattias Bernhardsson.
Malin Löfgren berättade om det fleråriga arbetet med att återkapa viltvattnet vid Skutans gård och om fler naturvårdsprojekt, t ex de senaste årens slåtter i Forsla kärr för att återskapa rikkärret där som är en av två i kommunen, om fiskevårdsinsatserna i Vitsån, en åtgärdsplan för Drevviken och en fladdermusinventering som är på gång.

Flera mötesdeltagare ställde frågor om vad kommunen gör för att skydda områden.
– Söderbyskogen och Norrbyskogen måste skyddas, sa en av mötesdeltagrna bestämt.
Efter att exploateringsplanerna i Söderbyskogen stoppades fortsätter kampanjen skogenkvar.nu arbeta för att skogen skyddas på sikt.

Norrbyskogen däremot utreds fortfarande för exploatering, trots att kommunen så sent som förra året i Naturvårdsplanen beslutade att utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde just på grund utav de väldigt höga natur- och rekreationsvärden. Den nybildade gruppen Bevara Norrby och Norrbyskogen förbereder dock ett motstånd och hämtar inspiration av segern i grannskogen Söderbyskogen.

Sammanställning från sidan "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap":

Aktuella hot mot vår natur och kulturhistoria samt lokala motstånd:
Norrbyskogen och Norrby
(Norrbyskogen hotas av avverkning för bostäder. Och Norrby är utpekat som "omvandlingsområde", från skogsbeklädd by till villaområde med utbyggnad av VA, vägar och nya stora villor)
– Aktiva: "Bevara Norrby och Norrbyskogen"

Ornö
(Ständiga kalavvekningar på hela ön, även inom Sundbys naturreservat).
– Aktiva: "Värna vårt älskade Ornö"

Söderbyskogen
(Exploatering stoppad men nya hot kan komma åter efter valet)
– Aktiva: Skogenkvar.nu • facebookgrupp

Ekebys hästrika kulturlandskap
(Ansökan om bergtäktsverksamhet av Jehander, fallet ligger hos Svea hovrätt)
– Aktiva: "Stoppa den planerade bergstäkten på Ekeby i Tungelsta, Haninge kommun"

Kulturbyggnaderna (Åbygården och Klockargården) samt den öppna parkliknande miljön vid Västerhaninge centrum (exploatering för bostäder)
– Aktiva: "Bevara kulturbyggnaderna och miljön vid Västerhaninge Centrum"

Handens museum och smedja på Getporsvägen som är en del av Kulturparken
(Exploatering för väg och bostäder).
– Aktiva: "Rädda Haninges kulturpark"

Årsta havsbad
(Försök att omvandla sommarbyn till villasamhälle med hårdare explateringar av kultur- och naturmiljön)
– Aktiva: "Bevara sommarstaden Årsta havsbad"

Kulturlandskapet Årsta
(Exploatering för ett ”Haninge sjöstad” mellan Årsta bavsbad och Årsta slott)

Hemfosas skogar och kulturlandskap
(Regeringen vill bygga 12 000 bostäder i Hemfosa som idag har 100 små fritidshus)

Rudans friluftsområde
(Vissa partier kampanjar för bostäder och parkeringsplatser samt även Airdome)

Fågelsjön Arbottnamaren och Natura 2000-området Ytteräng på Muskö
(Bostadsexploatering, planprocess inledd)

Lötkärrskogen
(Avverkningar för bostäder, detaljplan beslutad i norra delen)

I hela Haninge verkar Naturskyddsföreningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.