tisdag 19 februari 2013

Ornö: RS kräver att kommunen respekterar strandskyddet

Bygglovsskandal nystas upp på Ornö i Haninge skärgård  RS: Vilken sorts kontakt/umgänge har köparen och nämndordföranden haft? 
Ornö, Haninge skärgård
Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - -
Uppdatering 2013-03-08: Plan- och byggutskottet har i strid mot förvaltning, Länsstyrelse och Miljöbalken fattat beslut om att ge positivt förhandsbesked och bevilja strandskyddsdispens. RS uppmanar alla drabbade att överpröva beslutet.
- - - - - - - -

Av Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Försvarsmaktens utförsäljningar av mark i skärgården riskerar öka hänsynslös exploatering av naturområden och stränder. Risken ökar avsevärt i Haninge skärgård där de styrande politikerna har en vana att vika ner sig mot pengastarka intressen och köpare. 
När en strandtomt på Ornö i Haninge skärgård såldes ansökte de nya fastighetsägarna om att få bygga en villa på 200 kvadratmeter, i full vetskap om det existerande strandskyddet. Ett tydligt nej enligt lagen. Ett tydligt nej från från stadsbyggnadsförvaltningen. Ändå beslöt politikerna, med Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) i spetsen, att pröva frågan - i strid mot lagen och trots tjänstemännens tydliga avslag.

Hösten 2009 sålde Fortifikationsverket (Försvarsmaktens fastighetsbolag) fastigheten Silverberg 1:9 på Ornö till ett par för 3,7 miljoner kronor. På fastigheten finns bara en gammal militärbarack.
Fastigheten innefattar en av de få kustremsor som fortfarande är tillgängliga för allmänheten mellan Hässelmara färjeläge och Skinnardal, utmed Ornös nordvästra sida. Våren 2012 ansökte de nya fastighetsägarna om förhandsbesked för bygglov och om dispens från strandskyddet. Tjänstemännen rekommenderede att negativt förhandsbesked skulle ges och att ansökan om strandskyddsdipens skulle avslås, eftersom det vore olagligt enligt miljöbalken att bevilja. Det skulle dessutom gå emot kommunens egen vägledning för strandskyddsbedömning och inkräkta på särskilt värdefull och skyddad natur, t ex stor hassellund.

Men politikerna i plan- och byggutskottet höll inte med och skickade tillbaka ärendet till förvaltningen med direktiv att fortsätta handläggandet. Förvaltningen ombads nu plötsligt att ta fram ett förslag på tomtavgränsning; Något som inte behövs för avslag, däremot för att kunna ge positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens.

I tidningen Skärgården menar Peter Olevik Dunder (FP) att ärendet skulle vara 'intressant ur flera aspekter'; Fastigheten har använts av Försvarsmakten i militära ändamål och har sålts; Fastigheten är också utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Ornö som bebyggd. "Det är bra att frågan prövas, regelverket behöver bli tydligare", säger Peter Olevik Dunder (FP) i tidningen. Vad handlar detta om?

Att det det enbart skulle handla om att man vill ha ett tydligare regelverk - och därför driver på för strandskyddsdispens - är inte trovärdigt. Snarare, väl medveten om Försvarsmaktens stigande utförsäljningar av mark i Skärgården, vill nämndsordföranden antagligen testa gränserna, med siktet inställt på att det ska bli lättare att ge strandskyddsdispenser. Peter Olevik Dunder (FP) får gärna motbevisa detta.

Nämndsordförandens syn på skärgården än känd sedan tidigare: ”Vi vill ha en levande skärgård, inte skansen". Det var det nedlåtande beskedet han gav till samtliga boende på Aspö när de protesterade mot kommunens beslut att låta familjen Wallenberg hårdexploatera deras ö genom att bygga 23 fastigheter där, varav 15 på orörd strand.

Ett antal frågor uppenbarar sig i detta fall på Ornö; 
> Varför i hela friden väljer någon att köpa en fastighet, en militär barack som är mindre värd än en sjöbod då den saknar hemfridszon och ligger dold i skogen, dessutom inom strandskyddsområde, när det tydligt framgår att bygglov krävs för att göra till bostad?
> Visste köparen att nämndordföranden skulle gå emot förvaltningen och trots lagen försöka pröva frågan om både bygglov och strandskyddsdispens?
> Vilken sorts kontakt/umgänge har köparen och nämndordföranden haft?

Frågorna är befogade då de nya fastighetsägarna verkar tro att allt är klart och redan gjort slag i sak; Den tidigare kamouflagefärgade militärbaracken har målats röd för att likna fritidshus och träd har fällts så att marken ska uppfattas som tomtmark. Därmed har allmänhetens tillgång till både stranden och marken (Ett långt promenadstråk upp till utsiktspunkten Klinten) begränsats, trots strandskyddet.

Det ligger en hund begravd och det är dags att Peter Olevik Dunder (FP) träder fram, visar var och gräver upp den innan det börjar lukta värre än det redan gör.

/Mattias Bernhardsson
Silverberg 1:9 på Ornö, som strandskyddsdispensen gäller,
ligger på andra sidan berget.
Foto: Anders Frideen
- - - - - -
Läs också:
- - - - - -


Läs fritidshusägarens Anders Frideens brev, svaret från Peter Olevik Dunder (FP) och repliken igen från Frideen:
Till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, miljönämden och statsbyggnadsnämnden i Haninge Kommun
Som fastighetsägare får man vara beredd på att det kan ske förändringar på andra fastigheter som påverkar den egna fastigheten, men man har rätt att kräva att de beslut som ligger till grund för dess förändringar är lagliga. Haninge Kommun ska inte ge min granne olagliga förmåner på min och allmänhetens bekostnad.
På statsbyggnadsnämndens plan och byggnadsutskotts möte 2013-01-30, behandlades frågan om förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på Silverberg 1:9 på Ornö (§11).
Statsbyggnadsförvaltningen avstyrker att positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens ges, eftersom det vore olagligt enligt miljöbalken. Det skulle dessutom vara oförenligt med Haninge Kommuns egen vägledning för strandskyddsbedömning, översiktsplanen och inkräkta på särskilt värdefull och skyddad natur (stor hassellund) som även sträcker sig in på Silverberg 1:9.
Ibland finns det gränsfall, men detta är inte ett sådant. Stadsbyggnadsförvaltningen anför sex skäl som talar mot att positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens ges. Åtminstone fyra av dessa skäl borde var för sig vara tillräckliga för att ansökan ska avslås (se nedan). Förvaltningen anför inget skäl för att positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens ska ges.
Likt förbannat sitter Peter Olevik Dunder ändå och beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att fastställa en tomtplatsavgränsning. Vid telefonkontakt säger han att både förhandsbesked och strandskyddsdispens kommer att ges vid utskottets nästa möte i slutet av februari. Han har bestämt sig för att mygla igenom detta i strid med både lagstiftning och kommunens egna riktlinjer. Oavsett vilka dolda motiv Peter Olevik Dunder har (hans agerande väcker allvarliga misstankar), ska vi som är grannar och övriga invånare i Haninge kommun inte tvingas att tåla detta.
Förutom att det vore olagligt att ge ett positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens, drabbar den föreslagna bostadsbyggnaden också oss ägare till den obebyggda grannfastigheten Silverberg 1:16 svårt. Trots att Silverberg 1:9 är 8000 kvm ska det 200 kvm stora huset placeras i gränsen till 1:16. Detta gör det svårt att bebygga den betydligt mindre, avlånga och kuperade 1:16. Peter Olevik Dunder kommer antagligen att strunta i våra intressen liksom han struntar i miljöbalken, översiktsplanen, Statsbyggnadsförvaltningen rekommendationer, Haninge kommuns egna föreskrifter för hantering av strandskydd, värdefull och skyddad natur och det rörliga friluftslivet, men jag tycker att det är konstigt att vår granne inte åtminstone kan bygga sin lagvidriga kåk något längre ifrån oss på sin jättefastighet.
Om denna ansökan beviljas kan Haninge kommun i rättvisans namn aldrig mer avslå en ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens, oavsett vilka lagar det strider emot och vilka skador som uppstår för grannar, det rörliga friluftslivet och skyddad natur.
Peter Olevik Dunder har hävdat att det vore bra om länstyrelsen prövar frågan om bygglov och strandskyddsdispens (Skärgården nr 6. 7 feb 2013). Att ge positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens är ändå självklart helt fel. Peter Olevik Dunder ska naturligtvis följa lagstiftningen och Haninge kommuns riktlinjer så gott han kan och avslå ansökan om dispens. Sedan får fastighetesägaren överklaga till länstyrelsen, vilket han säkert kommer att göra. Olevik Dunders plan att fatta ett olagligt beslut för att få frågan prövad är idiotisk.
Om någon som läser detta är specialpedagog kanske denna person kan ta på sig att försöka förklara innehållet för Peter Olevik Dunder. Vi har inte nått fram och ser inte heller att vi har någon möjlighet att lyckas.
Hälsningar
Anders Frideen
Delägare i grannfastigheterna Silverberg 1:2 och Silverberg 1:16
073 XXXXXXX
 
Nedan följer Statsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut och underlaget därför, kopierat från kallelsen till plan och byggutskottets möte 30/1 2013. Viktiga delar har färgats magenta av mig.
§ 11 Silverberg 1:9, förhandsbesked samt strandskyddsdispens för
nybyggnad för enbostadshus
XXXXXXXXX och XXXXXXXXX 
XXXXX
XXXXX Tyresö
Dnr XXXXXXX
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag
Negativt förhandsbesked meddelas, med stöd av 9 kap 17 § PBL, för nybyggnad av enbostadshus på föreslagen plats.
Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kapitlet 18b § MB, för nybyggnad av enbostadshus.
Underlag för beslut
Handlingar som tillhör beslutet är:
1 Ansökan/ skrivelse inkom 2012-03-22, 1 situationsplan inkom 2012-03-28
2 förslag för nybebyggelse (typhus) inkom 2012-03-22
Bilagor, PBU 186-228
A. Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund inkom 2012-11-21
B. Yttranden från berörda sakägare, delägare till Silverberg 1:2 och 1:16, inkom 2012-10-03
C. Svar från sökanden avseende yttranden från sakägare inkom 2012-10-18
Upplysningar
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken (MB).
Avgift
Avgifter för ärendets behandling:
- förhandsbesked: 5 866 kronor
- strandskydd: 7 243 kronor
Summa avgifter: 13 109 kronor
(faktureras separat)
Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Byggnaden avses ersätta befintlig barack. Fastigheten bildades år 1967 för försvarsändamål enligt avstyckningsprotokoll från lantmäteriet och har sedan 1940-talet använts av totalförsvarets kustartilleri. Verksamheten lades ner år 1999. Fastigheten är taxerad som Industrienhet, övrig mark (kod 498).
I skrivelse som tillhör ansökan inkom 2012-03-22 framför sökanden bl a att det
kring befintlig barack finns en etablerad hemfridszon. Befintliga byggnader har tidigare aldrig prövats varken mot MB eller PBL. Något beslut om hemfridszon saknas därmed.
Åtgärden omfattas även av strandskyddsdispens.
Landområdet består av blandskog samt vid stranden kala berghällar. Vid plan- och byggutskottets sammanträde den 11 juli 2012 fattades beslutet att återremittera ärendet för att inhämta grannhörande samt yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Yttrande från SMOHF avseende vatten- och avloppsförsörjning inkom 2012-11-20.
Planförhållanden m.m.
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Fördjupad översiktsplan för Ornö antagen 1999 gäller för berörd fastighet. Berörd fastigheten är redovisad som bebyggd och ianspråktagen mark i den fördjupade översiktsplanen för Ornös karta (sid 43).
Enligt översiktsplanen ska möjligheten att komplettera bebyggelsen på området mellan vägen och stranden i Hässelmara – Skinnardal vara begränsad. Öster om vägen är möjligheten att finna lämpliga byggplatser större.
Området vid Klinten (utsiktsplats), strax söder om berörd fastighet, har pekats ut som särskilt värdefullt. För Klintens södra delar finns skyddad natur bestående av hasseldunge mm.
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kapitel 13§ Miljöbalken (MB).
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt Miljöbalken (MB): - Kustområdena och skärgården, 4 kapitlet 2§ MB. Åtgärder får ej vidtas som påtagligt skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen skall särskilt beaktas.
- Friluftslivet, 3 kapitlet 6§ MB. Området skall så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt skadar natur- och kulturvärdena på platsen.
Grannhörande
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Fastighetsägare (delägare) till Silverberg 1:2 och 1:16 motsätter sig föreslagen åtgärd.
Remisser
Förslaget har remitterats Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Man bedömer att vatten- och avloppsförsörjning kan ordnas och har inget att erinra.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att befintlig bebyggelse inte har någon avhållande påverkan på det rörliga friluftslivet. Vidare bedöms att det inte finns någon upplevd tomtplats.
Ny bebyggelse skulle i ett långsiktigt perspektiv begränsa möjligheten för friluftslivet att röra sig i området kring stranden och Klinten och därmed inskränka på allemansrättsligt tillgänglig mark.
Åtgärden är inte förenligt med allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser enligt 3 och 4 kapitlen MB eftersom det inte tillgodoser friluftslivets behov. Förhandsbesked kan därmed inte tillstyrkas med stöd av 9 kap 17 § PBL.
Enligt Haninge kommuns vägledning för strandskyddsbedömning ska inte bara den fysiska tillgången till strandområdet utan även allmänhetens rätt eller upplevelse att vistas i strandområdet eller deras uppfattning av möjligheterna att vistas i strandområdet beaktas.
Om allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas på ett oacceptabelt sätt får man inte ge dispens. Områden som idag inte har några speciella värden kan med tiden utveckla höga värden. Områden som ligger i nära anslutning till skyddad natur bör man som regel aldrig ge dispens i.
Den i ansökan föreslagna bebyggelsen medför en påtagligt avhållande effekt jämfört mot den enkla barack av tillfällig karaktär och utan naturlig tomtplatsavgränsning som finns på platsen idag.
Med hänsyn till befintlig barack som står på plintar är djur- och växtlivet i stort sett helt opåverkat.
Inga särskilda skäl finns för strandskyddsdispens. I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte) bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har stor påverkan på strandskyddets syfte.
Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften inte uppfylls. Särskilda skäl föreligger inte. Dispens från strandskyddet avstyrks därmed med stöd av 7 kapitlet 18§ Miljöbalken (MB).
Vad som har anförts i svar från sökande avseende yttrande från sakägare, inkom 2012-10-18 (bilaga C), föranleder inte något annat ställningstagande från stadsbyggnadsförvaltningens sida.
SLUT
Särskilda skäl till strandskyddsdispens enligt miljöbalken
Texten nedan kommer från Naturvårdsverkets site, men jag har kontrollerat lagtexten. De särskilda skälen och förbudet att ge dispens om särskilda skäl inte föreligger är korrekt återgivna.
---------------------------------------------------------
Prövningen av frågan om särskilda skäl för dispens föreligger ska alltid omfatta påverkan på både friluftslivet och djur- och växtlivet. I miljöbalken 7 kap 18 c § anges sex särskilda skäl. Inga andra skäl får användas.
  1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
  3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
  4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
  5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Vad är inte särskilda skäl?
I många beslut där dispens har beviljats, anges som enda motiv att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Detta är inte sådana särskilda skäl som avses i miljöbalken, utan en förutsättning för att dispens ska kunna medges, om det dessutom finns särskilda skäl.
Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, tas i miljöbalkspropositionen upp som ogiltiga skäl för dispens.
- - - - - -

Svar från Stadsbyggnadsnämndens ordförande:Anders Frideen (övriga för kännedom),Ert mail 2013-02-15 20:00 rörande ett pågående ärende för fastigheten Silverberg 1:9 läggs i det ärendets akt. Ärendet ifråga är inte avgjort och jag har inte uttalat mig i telefon eller i media om den slutliga utgången av ärenden annat än i generella termer. Jag kan heller inte här eller i fullmäktige vid dess frågestund uttala mig om ett enskilt ärende.Tjänstemän bereder ärenden. Stadsbyggnadsnämnden har sedan att fatta beslut. Vissa beslut har nämnden delegerat till tjänstemän, andra till utskott. När ett beslut är fattat finns bedömningarna att läsa.  


Mvh
Peter Olevik Dunder
- - - - - -

Replik från Anders Frideen:

Svar på Dunders Svar på mitt mail till fullmäktige, stadsbyggnadsmämnden och miljönämnden om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på Silverberg 1:9. Mitt första mail och Dunders svar finns längre ner i detta mail.
Hej Dunder
Precis ett sådant missledande och undvikande svar som man förväntar sig av någon som har svårt att försvara sitt agerande. Frågan har redan varit hos länstyrelsen som har gjort bedömningen att bygglov saknas och att det krävs bygglov för att använda den befintliga gröna, enkla baracken på plintar till ens något. Samma regler gäller för en sådan prövning som för det föreslagna nybygget. Det krävs strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens får inte ges (Miljöbalken kap 7, §18c) eftersom särskilda skäl saknas.
Eftersom det enligt stadsbyggnadsförvaltningen inte finns någon hemfridszon är baracken mindre värd för fastighetsägaren än en sjöbod då den ligger dold i skogen. Vid en bygglovspröving enligt lagar och regler skulle den dessutom inte få bygglov (vid en Dunderprövning vet man inte hur det går).  Enligt Statsbyggnadsförvaltningen påverkar baracken inte alls allmänhetens möjligheter att röra sig på fastigheten och stranden, medan det föreslagna nybygget på grund av fastighetens topografi helt kommer att exkludera allmänheten även från stranden. Brant terräng gör att man måste passera nära den föreslagna byggnaden för att komma till stranden, om man inte vill klättra. 
Men Peter Olevik Dunder tycker kanske att det skulle vara intressant att pröva frågan om alla sjöbodar i skärgården också kan konverteras till bostäder med tillhörande hemfridszon. Är inte stranden redan bebyggd när det finns en sjöbod där? De har dessutom oftast bygglov, till skillnad från baracken på Silverberg 1:9 som därför inte ens kan åberopas, eftersom den är olovlig. Jag rekommenderar att Peter O D sätter sig på skolbänken och en gång för alla lär sig de regler som gäller för Statsbyggbadsnämndens verksamhet. Det finns duktigt folk i Statsbyggnadsförvaltningen som kan förklara för honom.
Att fullmäktige inte skulle kunna ställa frågor till Peter Olevik Dunder om ett enskilt ärende är bara nys. Ett så här kontroversiellt ärende och Peter Olevik Dunders märkliga agerande bör bli föremål för granskning. Det minsta man kan begära är att beslutet inte tas i utskottet, utan i Statsbyggnadsnämnden och att Kommunen sedan överklagar sitt eget beslut till Länsstyrelsen om det trots allt skulle bli så att dispens beviljas, så att det säkert blir en rättslig prövning. Det är möjligt att det bara är Haninge Kommun och som kan överklaga ett positivt beslut om dispens.
Dunder har låtit undslippa sig att detta ärende aldrig ska komma till statsbyggnadsnämnden. Då trodde vi att han menade att det skulle bli stopp redan i utskottet. Nu visar det sig att det är en mygelstrategi för att hindra insyn och debatt. Han vill inte svara på frågor i fullmäktige heller och det är just då det är viktigt att man frågar. 
Statsbyggnadsförvaltningen anför sex skäl mot att strandskyddsdispens beviljas och inget skäl för. Dunder kör rakt över förvaltningen. Varför?
mvh
Anders Frideen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.