onsdag 13 februari 2013

Samråd och debatt om privatiseringen på Huvudskär

Privatisering av tomter pausad  Stort motstånd på välbesökt möte

Igår möttes skärgårdsbor och aktiva i Rädda Huvudskär-kampanjen med representanter från politiska partier i Haninge, Fortifikationsverket, Skärgårdsstiftelsen, Länsförbundet, Länsstyrelsen, Riksantkvariatämbetet och Naturskyddsföreningen som var värd för mötet, för att samråda om framtiden för det kulturhistoriska arvet. 
Av kommunfullmäktiges partier deltog Socialdemokraterna, Centerpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna.

- - - - - - - - - - - -
Uppdatering: 
Huvudskär räddas (länk
- - - - - - - - - - - -

Välbesökt möte om Huvudskär
på Naturskyddsföreningen
Sedan det blev känt att Fortifikationsverket (Försvarsmakten) planerade att sälja ut sitt markinnehav och stycka av (privatisera) tomterna på Ålandsskär, den bebyggda ön i Huvudskär-arkipelagen, har motståndet växt. 3 500 har gått med Rädda Huvudskär-kampanjen på facebook.
Efter att protesterna tog fart under höstens gång och olika skrivelser (från Föreningen Bygdemuseet Ornö, Huvudskärs byalag, Rättvisepartiet Socialisterna, Haninge kommun m fl) skickats in till de olika myndigheterna kom beskedet i november att Ålandsskär, kommer att införlivas i Huvudskärs naturreservat. Däremot stoppades inte privatiseringenprocessen (Läs mer här). Igår meddelandes dock att avstyckningen har pausats och att samrådet ska fortsätta.

- Vi vill inte ha privata tomter som man inte kan gå på, vi vill ha tillgänglighet för alla, sa en Huvudskärsbo på mötet.
På frågan om de inte tyckte det var jobbigt med besökare var svaret ett bestämt nej. Alla är välkomna. Många boende på ön är arrendatorer och har heller inte råd att tvingas köpa hela tomten om avstyckningen skulle bli av.

Rolf Ström från "Rädda Huvudskär" visade hur Fortifikationsverket, i strid mot gällande bestämmelser startat en lantmäteriprocess utan att först stämma av med kommunen och länsstyrelsen. Vid markförsäljning ska verket först undersöka om det finns statlig användning, sedan undersöka om det finns kommunal användning och först därefter kan planer på försäljning till andra ske.

Urban Karlström från Fortifikationsverket menade de bara kopplat in Lantmäteriet för att få 'en bättre karta' över Ålandsskär (som Försvaret alltså ägt i decennier!). Boende på ön gav en annan bild under mötet och berättade hur det plötsligt var ditmålade prickar runt deras hus.
Urban Karlström menade också att ingen statlig ägare velat ta över och försökte vända på diskussionen genom att fråga mötet vilken statlig/allmänn ägare som var beredd att göra det.
Skärgårdsstiftelsen, som idag äger viss mark, meddelade att de helt enkelt inte hade råd.

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) menade att Försvarmaktens Fortifikationsverk - som nyinvesterar för 1 miljard kronor om året i nya fastigheter - i så fall måste tillmötesgå Skärgårdsstiftelsen på ett mycket mindre belopp.
Urban Karlström svarade att de måste sälja till marknadsvärde då de är bundna av direktiv.

Men RS håller inte med; Det finns undantag ifall den aktuella marken är av intresse för totalförsvaret, kulturmiljövården och/eller naturvården.
- I Ändamålsfastighetskommitténs rapport (SOU 2004:28), under avsnittet gällande skärgårdsområdena är kommitténs rekommendation att lägga till det rörliga friluftslivet bland de intressen som kan leda till att statlig mark inte bör avyttras till marknadspris, kommenterar Mattias Bernhardsson (RS).
- Och det rörliga frilufslivet, som Skärgårdsstiftelsen tidigare poängterat, är ett intresse som omfattar i princip hela Förvarsmaktens ägande i skärgården, fortsätter Mattias Bernhardsson (RS).

På mötet diskuterades också varför husen (Lotshuset, Tullhuset, Fyren, de gamla fiskebodarna m m) inte kunde skyddas som byggnadsminnen, vilket bl a RS föreslog skulle ske genom Statens Fastighetsverk. Detta hade då omöjligjort privatisering och samtidigt tryggat såväl skötel som allmännhetens tillgänglighet.
Anders Nylén, naturvårdschef på Länsstyrelsen, svarade en fråga kring detta med att husen inte skulle svara upp till kriterierna för kulturreservat/byggnadsminne utan att det var helheten som var unik och därför bäst kunde skyddas genom naturreservat.

Hans-Christer Edborg
Detta replikerades av Hans-Christer Edborg, som med lång historia på Huvudskär och ingående kunskaper om husen, kunde tillrättavisa beslutsfattarna då de enbart betraktat byggnaderna utvändigt och aldrig bedömt dem från insidan.

Anders Willborg, från "Rädda Huvudskär" ansåg inte att kommunens försök till kompromiss var bra - att skydda i reservat men att inte stoppa privatiseringen.
Centerpartiets gruppledare Raymond Svensson svarade att kommunen och partiernas gruppledare som 'samtliga ställt sig bakom skrivelsen' inte berört frågan om avstyckningen och därmed inte alls tagit ställning.

Men samtliga hade inte ställt sig bakom skrivelsen. Mattias Bernhardsson (RS) förklarade att de inte deltog i kommunens skrivelse i oktober; RS hade - efter att ha rest frågan i kommunfullmäktige - redan skickat en egen skrivelse i september, där partiet utöver skyddet också krävt ett stopp på avstyckning och privatisering.
- Kommunen kan ej som kommun säga det ena eller det andra, menade Raymond Svensson (C) angående frågan av avstyckning.

Mattias Bernhardsson (RS) frågade om det inte kan skapas ett ärende i Stadsbyggnadsnämnden för att stoppa avstyckningen, då det kommunala planmonopolet innebär att kommunen faktiskt bestämmer hur mark skall användas inom kommunen.

- Vi i Stadsbyggnadsnämnden kan inte påverka detta, sa Göran Svensson (S).

Rolf Ström från "Rädda Huvudskär" höll inte med:
- Ni kan visst påverka i nämnden, avstyckningen kan prövas mot 2 kapitlet i Fastighetsbildningslagen (avstyckning räknas som en nybildning av fastighet), sa Rolf Ström och hänvisade t ex till frågan om strandskydd.

RS kräver att Stadsbyggnadsnämnden använder alla tillbuds medel att försöka stoppa avstyckningen utan den defaitisktiska 'det-går-inte'-inställning de hittills visat upp. I Nynäshamns kommun har man mycket tydligare åberopat den kommunala rätten att bestämma i ett liknande ärende.

RS anser att även Länsstyrelsen kan stoppa privatiseringen, helt enkelt genom att reglera mot avstyckning i reservatsbildningen, något som också fördes fram av andra på mötet.

Att samrådet nu existerar är ett bevis på att det lönar sig att protestera. Motståndet manifesteras i det stora deltagandet på gårdagens möte såväl som av hur många som anslutit sig till Rädda Huvudskär på facebook.

RS Haninge

Läs också:
> Ålandsskär skyddas i reservat - men privatisering består (nov 2012)
RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur (sep 2012)

> Rädda Huvudskär (juli 2012)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.