måndag 26 september 2011

RS svarar kommunledningens yttande till Förvaltningsrätten efter vår överklagan mot nedläggningen av Jordbromalmsskolan

Läs RS överklagan här

Till Förvaltningsdomstolen i Stockholm

Mål nr 5987-11, Enhet 16
Från Mattias Bernhardsson

Jordbromalmsskolan: Yttrande över Haninge kommuns yttrande samt slutförande av talan
Jag vill först fästa uppmärksamheten på att "kommunens yttrande" är ett yttrande från en majoritet i kommunstyrelsen, 9 ledamöter av 15. Sex ledamöter har reserverat sig.

Yttrandet gör en sammanfattning av min överklagan av beslutet om avveckling av Jordbromalmsskolan. Kommunledningen skriver att jag gör gällande att beslutet 1) "strider mot likställighetsprincipen", 2) har "en 'tillbakaverkande' effekt" samt 3) vill att "förvaltningsrätten utreder om förfarandet kring nedläggningen skett i enlighet med kommunallagen". Detta är en i huvudsak korrekt sammanfattning. Men därefter undviker kommunstyrelsen att svara på mina konkreta fakta.
I fråga om likställighetsprincipen svarar kommunstyrelsen Goddag yxskaft. Yttrandet säger att "Innebörden i likställighetsprincipens krav på en objektiv och rättvis likabehandling av kommunmedlemmarna kan dock vara olika inom olika verksamhetsområden."

Men min överklagan handlar inte om "olika verksamhetsområden", utan om ett specifikt fall, Jordbromalmsskolan. Kommunens uppgift är att på ett konkret sätt visa att barn och ungdomar i Jordbro har lika möjligheter vad gäller utbildning som barn och ungdomar i andra stadsdelar efter en nedläggning av skolan. Det vill säga, vad är grunden för att lägga ner just Jordbromalmsskolan? Denna grund redovisas lika lite i yttrandet som i de många bilagorna. Jordbro är en av Haninges största kommundelar, skriver jag - kommunstyrelsen är tyst på denna punkt.
Lite senare i sitt yttrande säger kommunstyrelsen att "Förändningen av befolkningssammansättning inom olika stadsdelar... gör att kommuner runt om i landet beslutar om att lägga ner skolor och att starta nya skolor. Därutöver påverkar det fria skolvalet i storstockholmsområdet...".

Detta är knappast relevant i detta ärende. Jordbros befolkningssammansättning har inte förändrats. Att använda skolvalet som argument är än mer absurt. Om en minoritet av elever och föräldrar väljer en annan skola än den närmaste är inte svaret att lägga ner denna skola, utan att rusta upp och förbättra den. Jag påpekar i min överklagan att 60 procent av eleverna i södra Jordbro valt Jordbromalmsskolan, vilket förbigås med tystnad av kommunstyrelsens yttrande.
I ytterligare några meningar sägs "politiska överväganden" räcka som skäl för nedläggning. Vilka dessa övervägande skulle vara i detta fall sägs dock inte.

Därefter bekräftar kommunledningen den bakvända beslutsgång som innebar att föräldrar, elever och personal - och alla jordbrobor - ställdes inför fullbordat faktum. Det framgår tydligt att grund- och förskolenämnden beslutade att stoppa intagningen tre månader innan beslutet om nedläggning togs. Att personal och föräldrar meddelats om nedläggningen som ett faktum ännu tidigare, fyra månader innan, nämns inte ens i kommunstyrelsens yttrande.

Under hela denna process fanns en ovilja att "ta fram underlag, att göra korrekta konsekvensanalyser för skolbarnen och ... att redovisa ekonomiska konsekvenser för både ansvarig nämnd och kommunen som helhet", för att citera de sex ledamöter i kommunstyrelsen som reserverat sig mot kommunstyrelsens yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande säger att min överklagan missuppfattat innebörden av "tillbakaverkande kraft". Kommunstyrelsen menar att 2 kap 3 paragrafen kommunallagen främst handlar om taxor som förändras retroaktivt. Därmed försöker man undvika sakfrågan - innebär inte nedläggningen av Jordbromalmsskolan att förutsättningarna i Jordbro drastiskt förändras? Familjer som bosatt sig i Jordbro enligt vissa förutsättningar får, liksom elever som valt Jordbromalmsskolan, "nya och förhöjda pålagor" enligt beslut de inte informerats om och som saknar saklig grund.

Inte heller besvarar kommunstyrelsen frågorna om hur en nedläggning kommer att påverkar elevers hälsa och studieresultat; vad som kommer att hända med aspbergerklasserna på Jordbromalmsskolan; elevernas restider mm.
Kommunstyrelsens yttrande undviker alla sakfrågor. Med en stor bilagesamling därtill vill kommunledningen ge intryck av en demokratisk process bakom beslutet att lägga ner Jordbromalmsskolan.

Min överklagan kvarstår.
Jordbro 26 september 2011

Mattias Bernhardsson
gruppledare och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.