torsdag 26 april 2012

'Sercan-fallet': Rikspolisstyrelsen JO-anmäls för vållande till annans död

Mattias Bernhardsson (RS)
har utrett polisen
- - - - - - - - - - - - - - - -
Uppdatering:
Delseger mot polisen
Läs också debattartikel i Dagens Samhälle
- - - - - - - - - - - - - - - -
Mattias Bernhardsson, RS kommunfullmäktigeledamot i Haninge JO-anmäler polisenDet är följden av den research Dominique Tuominen genomfört av polisens upphandlingar och den oberoende utredning Mattias Bernhardsson genomförde på uppdrag av de anhöriga till Sercan Budakçı, en ung man som i somras hittades livlös i arresten på Handens polisstation. Självmordet var ett resultat av polisens behandling av honom, menar de.

Sercan Budakçı
Genom att ta in ett privat företag i arrestvården, med varken rätt utbildning eller kompetens, satte man pengar före vård och tillsyn. Dessutom hade Länsrätten redan förbjudit Rikspolisstyrelsen att anta anbudet av just samma anledning.

Bakgrundslänkar:
> Oberoende utredning av självmord i arrest
> 100 på stormöte när oberoende utredning av polisen presenterades
> 200 demonstrerade utanför polisstationen: "Varför är Sercan död? Pappren på bordet, nu!"

Media:
Sveriges Radio: "Säkerhetsbrister i polisarresterna" (15 min långt reportage, intervju med anhöriga och Mattias Bernhardsson)
Sveriges Radio: "Dålig kontroll på farliga arrestceller"
Sveriges Radio: "Det är en kostnadsfråga"

JO-anmälan:
I egenskap av ombud för den avlidnes föräldrar JO-anmäler jag Rikspolisstyrelsen för vållande till annans död. Den avlidne, Sercan Budakçı hittades livlös lördagen den 9 juli, kl 21.15 i sin cell på Handens polisstation.

- Rikspolisstyrelsen har med sina val av privat arrestsjukvård visat prov på stor oaktsamhet, då det tydligt framgår i en av Länsrätten avkunnad dom vilka krav som ska ställas.

- Rikspolisstyrelsen har också genom användandet av osäkra arrestlokaler visat prov på stor oaktsamhet.

a. Arrestvården
Läkaren som kallades in till Handens polisstation var en jourläkare från Mediblå HB med fel utbildning och erfarenheter. Läkarens bedömningar var felaktiga och arbetet som utfördes lämnar mycket att önska:
- Det saknas ordentliga journalanteckningar.
- Suicidrisken bedömdes som låg, trots att det i samma journalanteckning
(den enda som finns att hitta trots två läkarbesök) framgår tidigare självmordsförsök samt rösthallucios, oro och ångest.

Sercan, som begärt att föras till psykakuten, återfördes istället till cellen, där han hängde sig. Med rätt arrestvård hade bedömningarna på plats varit annorlunda.

I Länsrättens beslut 2008-10-08 (mål nr 17924-08) står det klart och tydligt: ”Länsrätten bifaller sökandenas ansökan och förordar att Rikspolisstyrelsens upphandling av medicinska tjänster, anbudsområde B, får avslutas först sedan rättelse gjorts på så sätt att Rikspolisstyrelsen genomför en ny anbudsutvärdering och därvid bortser från Mediblå HB:s anbud”. Senare avslog dessutom Kammarrätten Rikspolisstyrelsens överklagan.

Orsaken till domen var att Mediblå inte uppfyller de krav som ställs. T ex uppfyllde man inte två av de tre skall-krav under punkten 4.4 (krav på tidigare åtaganden/kompetens) i anbudsförfrågans kvalifikationskrav. Mediblå HB hade också utelämnat information och lämnat felaktiga uppgifter vilket enligt punkten 4.2 (uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 § LOU) borde lett till att anbudet inte borde gått vidare till anbudsprövningen.

I Mediblå HB:s anbud fanns ingen redovisning av erfarenhet och utbildning gällande undersökning för och utfärdande av rättsintyg, trots att detta är ett skall-krav. Det fanns inte heller någon som helst dokumenterad erfarenhet av arrestvård.

I Mediblå HB:s anbud hade anbudsgivarens/delägarens sambor/hustrur angetts som referenspersoner – ett tydligt jäv som Rikspolisstyrelsen missade – vilket enligt länsrättens dom innebar att intyget saknade trovärdighet och innehöll sannolikt rakt osanna uppgifter. På denna punkt borde anbudsprövningens också avbrutits.

I Rikspolisstyrelsens bestridan försvarar man sig med att man inte ställt något krav på att anbudsgivaren ska ha erfarenhet av polisläkararbete, utan hävdar att ”arrestvård” innebär ”sedvanliga läkartjänster i polisens lokaler istället för inom allmänvårdens lokaler”.

Länsrättens dom slår dock fast att polisens beskrivning av ”arrestvård” är felaktig: ”För att bedriva arrestvård, provtagning och att genomföra medicinska bedömningar krävs mer än bara god sjukvårdskunskap. Att ta prover och bedriva vård i polisens lokaler... kräver gott omdöme, erfarenhet och ”känsla”. Det gäller dels i det direkta arbetet med patienten men också i samarbetet med polisens tjänstemän”. Rikspolisstyrelsens ”ostyrkta uppfattning om begreppet arrestvård saknar förankring i verkligheten”, fastställer Länsrättens dom.

Det trädde i kraft en nyordning för utfärdande av rättsintyg den 1 januari 2006, vilken föregicks av en översyn av Justitiedepartementet 2002. I och med nyordningen har detta inneburit att läkare utanför systemet endast i undantagsfall anlitas.

Rikspolisstyrelsen fick flera anbud där anbudsgivarna hade erfarenhet av polisläkararbete. Mediblå HB var de enda som saknade sådan erfarenhet. Ingen av Mediblå HB:s personal har rättsmedicinalverkets utbildning; de är ortopeder utan erfarenhet av arrestvård.

b. Arrestvakterna

Arrestvakterna var civilanställda på det privatägda företaget PANAXIA.

Det framgår av ett promemoria från 2011-07-10 att det kl 19.00 (två timmar och en kvart innan Sercan hittadas död) genomfördes ett skiftbyte. Det tjänstgörande befälet beslutar att ingen ny läkarkontakt behövs efter en rapport från arrestvakt sstrax efter kl 21.00. Enligt arrestvakten är Sercan då lugn. Ingen tätare tillsyn görs än halvtimmesvis. Dels framgår inte vilken överlämning av information som skedde vid skiftbytet från den arrestvakt som tjänstgjort tidigare. Dels saknar arrestvakterna kompetens att upptäcka tecken på självmordstankar.

Detta undestryker att arbetet ska utföras av utbildade kriminalvårdare.

c. Arrestlokalerna

Arresten i Södertörn är utformad och godkänd av Rikspolisstyrelsen. Det är Rikspolisstyrelsen som har tillsynsansvar. Rikspolisstyrelsen måste därför ta ansvaret.

– Sitter man på sängen här och inte gör någonting så är man ju trygg i en cell, sa sektionschefen på brottsförebyggande enheten på Rikspolisstyrelsen, Per Engström i ett inslag på Sveriges Radio den 11 januari. Per Engström sa i samma inslag också att det var en kostnadsfråga, varför man inte bygger om i arrestlokalerna.

Att Rikspolisstyrelsen sätter kostnader framför det ansvar polisen har för personer i deras förvar och tillsyn kan inte accepteras.

Efter självmordet på Handens polisstation har ventilationsgallret bytts ut till galler med mindre spalter. Men inget har gjorts åt rummets fasta möblering. Ingen rekonstruktion har gjorts för att säkerställa att det inte går att upprepa självmord genom hängning med det nya ventilationsgallret.

Påföljder

Rikspolisstyrelsen bär ansvaret för arrestvården och arrestlokalerna. Utifrån vad som beskrivs i denna anmälan bör JO agera för att Rikspolisstyrelsen omedelbart rättar till bristerna.

De anhöriga kräver:
- Att arrestvården utförs av läkare med rätt utbildning och erfarenhet.
- Att arrestvaktningen utförs av utbildade kriminalvårdare.

- Att arrestlokalerna byggs om efter en genomgående besiktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.