måndag 29 september 2014

Klimatkrisen: Global kamp för grön omställning behövs

Två viktiga artiklar om klimatkrisen: Robert Bielecki skriver om de senaste klimatrapporterna och Therese Svensson skriver om People’s Climate March som bland annat samlade hela 400 000 i New York

Klockan tickar allt snabbare

Av Robert Bielecki

Klimatkrisen förvärras för varje dag. Nya rapporter visar att koncentrationerna av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären har nått nya rekordnivåer under 2013. Det kapitalistiska samhällssystemet kommer dock inte att kunna råda bot på situationen.

Det är årets rapport från FN:s meteorologiska organ WMO (Meteorologiska världsorganisationen) som visar att koldioxidhalterna ökade med 2,9 ppm (miljondelar) under 2013 – den största ökningen hittills. Koldioxidhalterna ligger numera på 396 ppm, vilket är drygt 141 procent av den förindustriella nivån (före år 1750) på 280 ppm. Rapporten slår fast att vi troligen mycket snart kommer att passera 400 ppm.
Dessutom har nivåerna av växthusgaserna dikväveoxid och metan slagit nya rekord. Metanhalterna är numera 1,824 ppb (miljarddelar), vilket är 253 procent av den förindustriella nivån. För dikväveoxiden ligger siffran på 325,9 ppb, 121 procent av den förindustriella nivån.
Rapporten visar vidare att världshaven är mer försurade än någonsin tidigare, eftersom mer koldioxid i vattnet leder till en ökad försurning. På sikt kan detta allvarligt hota och förändra ekosystemen i våra hav.
– Vi vet utan tvivel att vårt klimat förändras och att vädret blir allt mer extremt som ett resultat av mänsklig aktivitet, säger WMO:s generalsekreterare Michael Jarraud till SVT den 9 september.


FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade den 27 augusti också sin sammanställda klimatrapport, vilken knyter samman tidigare klimatrapporter till en enda. Rapporten i sig avslöjar inget direkt nytt, men den ger en mer allvarlig och seriös varning om vilken effekt den globala uppvärmningen har på vår planet. Den pekar med all önskvärd tydlighet på vilket förödande håll mänskligheten är på väg mot och är baserad på en klar och tydlig konsensus bland världens ledande klimatforskare.
Rapporten visar att etablissemanget har misslyckats med att erkänna problemen samt agera mot problemen, vilket har förpassat vår planet till en situation där den mänskliga påverkan av klimatkrisen kommer att ha en ”allvarlig, övertygande och oåterkallelig” effekt, som ”säkerligen kommer att göra sig kännbar de kommande decennierna”.

Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser kommer att ge långvariga förändringar av klimatet globalt, där ”nuvarande observerade effekter [av den globala uppvärmningen] kan redan anses vara farliga”, och där ”risken för en abrupt och oåterkallelig förändring av klimatet ökar allt eftersom magnituden av den globala uppvärmningen ökar”. Risken för en omfattande klimatförändring i slutet av detta sekel jämfört med idag är väldigt hög.
Vidare står det i IPCC:s rapport att extremt väder, som värmeböljor, översvämningar och torka, tillsammans med en förhöjd havsnivå, kan leda till förvärrade konflikter runtom i världen (gällande resurser, mat, mark och så vidare), vilket kan leda till fler klimatflyktingar än vad vi redan ser idag.

Även studier som publicerades i Nature Climate Change den 21 september visar att möjligheterna att hejda en klimatuppvärmning håller på att gå förlorade. I år kommer utsläppen av växthusgaser att öka med 2,5 procent jämfört med 2013.
I detta läge, när allt fler larmrapporter angående den förvärrade klimatkrisen släpps som på löpande band, väljer det svenska statligt ägda Vattenfall att öppna två nya kolkraftverk i Tyskland. Detta är utöver de fem som de redan har i bruk i Tyskland, där de dessutom bryter ny kol i enorma dagbrott som har ödelagt byar i såväl Tyskland som Polen.
Vattenfall släpper i dagsläget ut nära 90 miljoner ton koldioxid per år enligt Greenpeace, och deras prat om att de minsann visst satsar på miljön får sig ännu en törn då de väljer att stänga ner vindkraftverk i södra Kalmarsund eftersom de inte är nog ”ekonomiskt lönsamma”. Det är ännu ett exempel på Vattenfalls, och för den delen alla andra stora energibolags, drivkraft – vinstmaximering.

I det kapitalistiska systemet finns det inget utrymme för människans och naturens behov, då behovet av vinst för de superrika kapitalägarna står över alla andra intressen. Därför kan en hållbar och grön omställning av produktion och drift av varor, tjänster och energi endast åstadkommas om de stora energi- och oljebolagen samt storföretag och banker världen runt ställs under demokratisk kontroll och styre underifrån. Detta för att kunna fördela de ekonomiska resurserna utefter behoven, som till exempel till investeringar på kraftigt utbyggd och gratis kollektivtrafik, klimatsmarta bostäder, forskning och utveckling av förnyelsebar energiproduktion, effektiviserad varutransport etcetera.
Genom en demokratiskt planerad ekonomi skulle det enorma slöseriet som överproduktionen av varor, energi och mat innebär komma till ända. Bland annat skulle det innebära att köttproduktionen minskade avsevärt, vilket är ett nödvändigt krav att ställa då animalieproduktionen totalt står för nästan en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser, enligt Jordbruksverket.
Dessa krav kräver en socialistisk samhällsomvandling, vilket är det enda sättet att stoppa kapitalismens hejdlösa utsläpp av växthusgaser och föroreningar samt dess utsugning av arbetare, unga, natur och djur. Nya massaktioner, protester och rörelser som kopplar samman miljörörelser och klimatkampen med kampen mot kapitalismen behöver akut byggas.

Nästa klimattoppmöte kommer att hållas i Paris under hösten år 2015, då det är meningen att ett nytt globalt klimatavtal ska skrivas under. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och vår international, Committee for a Workers’ International (CWI), kommer att delta i de protester som anordnas mot etablissemangets oförmåga att ta itu med klimatkatastrofen och ställa krav på en grön, socialistisk samhällsomvandling, vilket är en absolut nödvändighet för vår fortsatta existens. ■


Rekordmarsch för klimatet

Av Therese Svensson

En rekordstor klimatmarsch med 400 000 deltagare genomfördes i New York den 20 september. Den globala manifestationen People’s Climate March anordnades för att sätta press på politiker och makthavare inför veckans klimatmöte, som FN-chefen Ban Ki-moon bjudit in världens ledare till.

Hela 160 länder med 2 646 olika aktiviteter deltog i manifestationen, men störst uppslutning blev det i New York där nära 400 000 människor gick ut på gatorna för att uppmana politikerna att ta klimathoten på allvar. Sammanlagt runt om i världen ska över 600 000 personer ha deltagit i demonstrationerna enligt organisatörerna.
I Stockholm trotsade cirka 500 tappra klimatkämpar spöregn, åska och hagelstormar för att delta i manifestationen. Många privatpersoner, men även miljöorganisationer som Klimataktion, Greenpeace, Fältbiologerna och 350.org samlades i Vasaparken. Em Petersson, kampanjledare inom klimat och energi på Greenpeace Sverige, betonade i sitt tal vikten av att organisera sig, att det är trycket från massorna som kan skapa förändring och att det är folket som måste kräva att politikerna tar sitt ansvar.
’’Det krävs politiker som lämnar de fossila resurserna i marken, det krävs politiker som sätter gränser för vårt ohållbara resursuttag. Gränser som säger att världens mest känsliga område, Arktis, ska skyddas mot oljeexploatering. Vi behöver att klimatfrågan genomsyrar alla politiska beslut. Världen behöver komma överens om ett globalt klimatavtal i Paris nästa år, EU måste anta tre bindande och ambitiösa mål till år 2030 och Sverige måste skärpa ägardirektiven till Vattenfall och ställa om till ett hundraprocentigt förnybart energisystem.’’

Det behövs en akut press på dagens makthavare att fatta och verkställa beslut nu. Det behövs även direkta aktioner mot exempelvis oljebolag för att uppmärksamma storföretagens ödeläggande förehavanden. Men vi måste även börja diskutera ur ett större politiskt perspektiv.
Dagen innan manifestationen höll flera av de mest framstående rösterna i den amerikanska vänstern en paneldiskussion om hur man bygger en rörelse för att bekämpa klimatförändringarna.
Kshama Sawant från Rättvisepartiet Socialisternas systerorganisation i USA, Socialist Alternative, och de andra paneldeltagarna, diskuterade om till exempel hur man kan utmana kapitalismen och ersätta den med ett politiskt och ekonomiskt system som garanterar hållbarhet och social rättvisa.

I Kshama Sawants inlägg under paneldiskussionen poängterade hon att People’s Climate March måste markera en vändpunkt, där de genom denna globala manifestation skulle kräva den fundamentala strukturella förändring som är nödvändig för att bemöta klimatförändringarna.
Hon uppmanade till stort deltagande i klimatmarschen, men även ett fortsatt engagemang i miljöfrågan.
”Vårt budskap på söndag måste vara tydligt; om du ännu inte är organiserad är det nödvändigt att bli involverad och fortsätta engagera sig. Gå med i en miljöorganisation, gå med i en fackförening, gå med socialisterna! Bli en del av kampen!”
Hon tog även upp om hur de rikaste fem företagen i världen är inriktade på fossila bränslen. Att dessa företag har alla resurser, all teknologi och all makt för att få världen att ställa om till förnyelsebar energi, men att inget kommer att stoppa dem från att borra efter olja tills varje droppe är slut.
”Det är kapitalismens rätta ansikte. I detta system är marknaden gud, och allting offras på profitens altare. /…/ Sättet för oss att vinna mest är att starta här och nu, och erbjuda visionen om en varaktig lösning, en vision om ett rättvist samhälle, en socialistisk värld som kan leverera en hållbar och hög levnadsstandard för alla på jorden.”

Den globala klimatmanifestationen översteg alla förväntningar med den enorma folkmassa som samlades i New York och i resten av världen. Detta visar på ett brett engagemang, inte bara hos aktiva miljöaktivister utan hos större delar av befolkningen.
År 2015 kallar FN till en stor klimatkonferens i Paris. Där är det meningen att ett globalt klimatavtal ska skrivas under. Förväntningarna är mycket höga och de föregående klimatmötena, inklusive mötet i New York denna vecka, har till stora delar varit förberedande inför detta avgörande möte.
Tongångarna inför mötet är dock inte optimistiska. Många menar att det här mötet är sista chansen att agera om vi ska nå målet att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader, medan en del menar att det redan är försent.

Det återstår att se huruvida det kommer att ske några drastiska förändringar under det kapitalistiska styret.
Vi har länge vetat att vi står på ett sjunkande skepp, men trots det blundar världens makthavare för problemet. Därför ger söndagens massiva klimatmanifestation en glimt av hopp. Gräsrotsrörelser som förenar till masskamp är i nuläget det enda sättet att nå fram till en markant förändring.
Vi måste fortsätta att organisera oss och fortsätta med direkta aktioner som slår mot storföretag och vi måste även involvera fler i miljökampen. Nu mer än någonsin måste fokus läggas på klimathoten.
Men i den kampen måste även fokus läggas på kapitalismens förödande effekter på miljön. Vi måste uppmana och upplysa om att det finns alternativ till det rådande ekonomiska systemet, ett socialistiskt alternativ som kan förhindra många av de klimatkatastrofer som i dagsläget väntar oss. ■

RS-förslagen som finns med i Haninges nya Klimat- och energistrategi (Från kommunfullmäktige, februari 2014)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.