tisdag 29 oktober 2019

Rättvisepartiet Socialisterna överklagar nedläggning av fritidsgårdar


S-C-L-KD-styret lägger ned fritidsgårdarna i Lyckebyn, Dalarö, Vendelsömalm och Tungelsta • Nu överklagas Idrotts- och fritidsnämndens beslut

Den 23 oktober beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar.
Julia Engström (RS)
– Det är en oemotsvarad slakt av kommunens fritidsverksamhet. Ärendet har inte beretts ordentligt, varken dialog eller samråd med berörda har ägt rum och ingen konsekvensanalys har gjorts, säger Julia Engström från Rättvisepartiet Socialisterna som överklagar nedläggningarna.
Ur överklagan enligt laglighetsprövning:

"Besluten som överklagas:
1. Genomföra en ekonomisk besparing år 2020 motsvarande 2 350 tkr genom avveckling av träffpunkten Lyckeby samt avveckling av tonårsverksamheten vid Dalarö träffpunkt. 
2. Avveckla verksamhetsformen träffpunkt i syfte att omdisponera medel för framtida utveckling av fritidsgårdsverksamheten.
Beslutspunkt 2 innebär att fritidsgårdarna i Tungelsta och Vendelsömalm avvecklas. Det finns inga beslut om vad en "framtida utveckling av fritidsgårdsverksamheten" består av.

Jag överklagar besluten med stöd av följande delar av kommunallagen och Idrotts- och fritidsnämndens reglemente:

1. Kommunallagen:
• ”5 kap. Fullmäktige
Fullmäktiges uppgifter

1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget”

Kommentar: Att lägga med hälften av kommunens fritidsgårdar är en fråga av ”större vikt” och måste upp i kommunfullmäktige med ordentlig beredning, konsekvensanalys och samråd. För unga på Dalarö finns inga andra fritidsgårdar att besöka, såvida de inte orkar ta en glest trafikerad buss till Handen som tar 30-35 minuter enkel väg, vilket inte kan anses vara en säker färd för ungdomsgruppen.
Det enda underlaget för beslut är en fritidsgårdsutredning (bilaga 2) som baseras på felaktiga och vilseledande siffror vad gäller gårdarnas besöksfrekvens, vilket besvaras av ett brev undertecknat av 112 dalaröbor, föräldrar och föreningsaktiva (bilaga 3).

• ”8 kap. Delaktighet och insyn
3 § Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.”

Kommentar: Inget samråd har skett.

2. Idrotts- och fritidsnämndens reglemente slår också fast följande:
"Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda" (11 §)
"Nämnden ska, inom eget verksamhetsområde, aktivt arbeta för att informera, råda och upplysa kommuninvånare och andra intressenter" (12 §)


Kommentar: Återigen, varken samråd eller dialog med berörda har ägt rum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.