onsdag 11 augusti 2010

Valflygblad på Persiska

به حزب عدالت _ سوسیالیستها Rättvisepartiet Socialisterna رای دهید !
حزب عدالت (RS) حزبی متفاوت با کلیه احزاب دیگر است . RS تنها حزب مبارز و سوسیالیستی در انتخابات امسال است . ما باخواست حق کار برای همه و با برخورداری از حقوقی مکفی که پاسخگوی نیازهای زندگی است، با خواست مجهز کردن مدارس و بخش مراقبتهای اجتماعی در این عرصه شرکت می کنیم. ما خواهان سیاستی هستیم که تحت آن هزینه مخارج جامعه بر دوش ثروتمندان و شرکتهای بزرگ باشد. ما تنها حزبی هستیم که تمامی کاندیداهایش متعهد شده اند که حقوقی معادل حقوق یک کارگر دریافت کنند.
در شهر لولئو و در کمون هانینگه، RS در کمون نماینده دارد. ما بهمراه دانش آموزان و پدر و مادرها برعلیه کم کردن بودجه مدارس اعتراض سازمان می دهیم. ما بهمراه کارکنان کمون _ نظافتچیها، کمک بهیارها و سایر شاغلین کم درآمد برعلیه خصوصی سازیها و بدتر شدن شرایط کاری مبارزه می کنیم .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.